REGULAMIN PROMOCJI

czesnego na studiach podyplomowych 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Organizatorem promocji jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dalej: AHE), z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sterlinga 26, 90-212 Łódź, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 30, nr NIP: 725-10-14-115, reprezentowana przez Rektora - prof. nadzw. dr. hab. n.med Waldemara Wierzbę..
 • Niniejsza promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach losowych (Dz.U. 2018.165) Promocja odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie ustawą z 25.05.2018r.
 • Naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności,  zaś uczestnik zostanie wyeliminowany z udziału w Promocji.
 • Decyzje Organizatora i są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest oświadczenie faktu zapoznania się z Regulaminem.

2. ZASADY PROMOCJI:

Promocje obowiązują w okresie rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Organizatora w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021 i polegają na

A:udzieleniu 10% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które są studentami i absolwentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

B: przeniesienie dokumentów z semestru zimowego 2020/2021 na semestr letni 2020/2021. Osoby które złożyły dokumenty w semestrze zimowym i nie rozpoczęły kształcenia (kierunek nie został uruchomiony) za skuteczne zapisanie się na studia podyplomowe (rozumiane jako przesłanie dokumentów i podpisanie umowy) w sem letnim 2020/2021 w terminie do 28 lutego 2021 utrzymują zniżki przyznane im w sem. zimowym 2020/2021.

             C: PROMOCJA DLA FIRM/INSTYTUCJI - w całym okresie trwania rekrutacji na sem. letnim 2020/2021.

- firma / instytucja wysyłająca 2-5 pracowników -10 % zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika,

- firma / instytucja wysyłająca 6-12 pracowników -15% zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika,

- firma / instytucja wysyłająca 13 i więcej pracowników -20% zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika.

D: PROMOCJA DLA PAR - promocja obowiązuje w terminie 12-14.02.2021r. Szczegóły podane są w załączniku do Regulaminu Promocji dostępnym na: https://www.ckp-lodz.pl/promocja-dla-par-promocja-12-14022021

                  UWAGA: PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ!

3. REKLAMACJE I SKARGI:

 • Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odmowy zastosowania warunków Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Kandydat w momencie zgłoszenia do Promocji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania się przez AHE ze zobowiązań wynikających z organizacji Promocji. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez AHE, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez AHE działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez AHE, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres AHE.
 • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 • Regulamin będzie przechowywany w siedzibie AHE przez okres 1 roku.

Dolny pasek