09.11.2017
Studiuj POLITOLOGIĘ za darmo!

Studiuj POLITOLOGIĘ za darmo!

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizuje "Międzynarodowy Program Kszatłcenia - Political Science" w ramach, którego możecie zdobyć tytuł magistra nauk politycznych studiując w międzynarodowym środowisku i bez ponoszenia opłat czesnego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie, które ukończyły studia I stopnia i znają język angielski na poziomie B2.

Korzyści:

 • zdobędziesz europejskie wykształcenie
 • potwierdzisz swoje kompetencje językowe - zajęcia prowadzone są w języku angielskim
 • zdobędziesz międzynarodowe kontakty
 • uczysz się i pracujesz - plan dostosowany do osób aktywnych zawodowo
 • nie płacisz czesnego

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Szczegółowe informacje na http://www.ahe.lodz.pl/political-science/oferta

Bezpośredni kontakt z koordynatorem rekrutacji: study@ahe.lodz.pl

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Studiuj w ramach prestiżowego programu kształcenia realizowanego
w środowisku międzynarodowym.

Studia Politologia w AHE w Łodzi

02.11.2017
Jesienne edycje studiów podyplomowych

Nie zdążyłeś zapisać się na wbrane studia? Dołącz do jesiennych edycji jeszcze teraz!!

 

Studia weekendowe – zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele w Łodzi:

 

Studia blended-learning zajęcia na platformie zdalnego nauczania + zjazdy w Łodzi:

Serdecznie zapraszamy.

21.10.2017
III Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce” - 15 listopada 2017

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Ogólnopolską, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”, która odbędzie się w Łodzi w dniu 15 listopada 2017 r.

Założenia konferencji

Chcielibyśmy, aby tegoroczna konferencja stanowiła forum wymiany opinii i poglądów na temat zjawisk charakterystycznych dla współczesnego życia społecznego. Przedmiotem dyskusji chcemy uczynić wiele istotnych zagadnień związanych z tematem idei, wartości i słów obecnych w przestrzeni publicznej, a także w sztuce. W tym roku do dyskusji zapraszamy nie tylko specjalistów z dziedziny nauk humanistycznych, ale także osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki.

Zagadnienia programowe konferencji:

 1. Kreowanie znaczeń i wartości w kulturze ponowoczesnej
 • Kreatywność jako wartość społeczna, komunikacyjna i kulturowa
 • Słowa i wartości jako elementy świadomych działań twórczych
 • Informacja i komunikacja w świecie kryzysu wartości
 • Współczesne narzędzia marketingu wizerunkowego – aspekty etyczno-prawne
 • Tożsamość/podmiotowość nowoczesna i ponowoczesna wobec globalizmu i konsumeryzmu
 • Pamięć jako wartość i antywartość – medializacja i komercjalizacja przeszłości
 1. Dyskurs publiczny we współczesnej kulturze medialnej
 • Wartości i idee w życiu publicznym
 • Social media i nie tylko. Współczesne narzędzia komunikacji medialnej
 • Etyka dziennikarska a współczesne formy komunikacji – wymiar socjologiczny i kulturotwórczy
 • Estetyczny i aksjologiczny wymiar przestrzeni publicznej
 • Polityczność i apolityczność mediów informacyjnych
 • Dialog wartości jako model współczesnej komunikacji społecznej i kulturowej
 • Dialog nacji i wartości – międzykulturowe aspekty dyskursu aksjologicznego
 • Formy współczesnego dyskursu politycznego
 • Poetyka debaty medialnej
 • Dyskurs przemocy a dyskurs perswazji i mediacji w komunikacji medialnej.
 1. Sztuka jako medium idei i wartości
 • Dzieło sztuki jako medium wartości w kulturze ponowoczesnej
 • Wartości estetyczne a rynkowy paradygmat sztuki
 • Komunikacyjna i edukacyjna wartość języka sztuki współczesnej
 • Estetyczne i aksjologiczne aspekty sztuki nowych mediów
 • Współczesna kultura widowisk: formy, style, język wartości
 1. Nowe technologie w języku, literaturze i komunikacji społeczno-kulturowej
 • Życie literackie a model kultury Web 3.0
 • Literatura a sztuki interaktywne
 • Nowe technologie w lingwistyce współczesnej
 • Język biznesu w perspektywie aksjologicznej
 • Język komunikacji marketingowej w modelu Web 3.0
 • Znaczenia i wartości w języku hipermediów
 • Etyka i estetyka komunikacji interaktywnej
 • Pragmatyka reklamy: reklama jako przestrzeń nobilitacji i deprecjacji wartości i znaczeń

Zgłoszone referaty będą przyjmowane pod warunkiem wpisania się w tematykę konferencji.

Organizacja konferencji

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 31 października 2017 r. formularza zgłoszeniowego na adres poczty elektronicznej: konferencja_iws@ahe.lodz.pl oraz wniesienie do dnia 31 października 2017 r. opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł (uczestnictwo czynne) lub 200 zł (uczestnictwo bierne). Opłaty obejmują: w przypadku uczestnictwa czynnego - wystąpienie oraz publikację artykułów w recenzowanej monografii, obiad oraz przerwy kawowe, w przypadku uczestnictwa biernego - udział w konferencji jako wolny słuchacz, obiad oraz przerwy kawowe. Odpowiednią kwotę należy na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736 z dopiskiem: Konferencja „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym”.

Informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej konferencji:

www.ahe.lodz.pl/konferencja_iws

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji:

konferencja_iws@ahe.lodz.pl

Z wyrazami szacunku

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel (Dziekan Wydziału Humanistycznego AHE w Łodzi)

prof. dr hab. Bogusław Żyłko

dr hab. Krzysztof Kusal

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Leszek Kuras

dr Dorota Utracka

dr Ewa Gdak (sekretarz)

dr Anna Fadecka (sekretarz)

Organizatorzy konferencji 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Komunikacji Językowej, Katedra Literaturoznawstwa, Zakład Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów
 
Termin konferencji 
2017-11-15 10:00 - 16:00
 
Rodzaj uczestnictwa
Obowiązkowe zapisy
 
Koszt uczestnictwa
350 zł
200 zł
 
Lokalizacja konferencji
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52
90-212 Łódź

 

03.10.2017
Konferencja 19 października 2017 - Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle zmian w Ustawie o Systemie Oświaty

Serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle zmian w Ustawie o Systemie Oświaty”, która ma za zadanie zanalizować wyzwania dla nauczycieli i doradców zawodowych w systemie zreformowanej edukacji oraz wskazać możliwości wsparcia  nauczycieli w doskonaleniu ich kompetencji doradczych. Dodatkowo celem konferencji jest diagnoza oczekiwań placówek oświatowych wobec systemu kształcenia i doskonalenia doradców zawodowych na podstawie przeprowadzonych badań.

Konferencja adresowana jest do:
1.    Szkolnych doradców zawodowych i nauczycieli – wychowawców prowadzących zajęcia dotyczących doradztwa zawodowego,
2.    Absolwentów kierunku doradztwo zawodowe Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Program konferencji:
11.00 - 11.15  Wprowadzenie – dr Leszek Kuras Prorektor ds. Nauki i Rozwoju AHE
11.15 - 11.45  Psychologiczne aspekty współczesnego doradztwa kariery – prof. dr hab.Cz. Noworol NFDK
11.45 - 12.30  Efektywne  doradztwo edukacyjno – zawodowe – Anna  Pregler  ORE
12.30 - 12.45  Doskonalenie  kompetencji doradczych nauczycieli i doradców zawodowych w ŁADZiP – dr Grażyna Tadeusiewicz AHE
12.45 - 13.00  Rozwój myśli  profesjonalizacji poradnictwa zawodowego. Tropy, dokonania, perspektywy – mgr Włodzimierz Trzeciak NFDK
13.00 - 13.30  Prezentacja oferty instytucji wspierających szkolny  system doradztwa zawodowego – Integracyjne spotkanie przy kawie w Patio (AHE, Urząd Pracy,  OHP, OUPiS, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne).

Warsztaty metodyczne :
13.30  -  14.30     
1. Informacja zawodowa w przygotowaniu absolwentów do rynku pracy – Małgorzata Sinior oraz Edyta Kolenda Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
2. Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań – prezentacja narzędzi  diagnostycznych – prowadzenie Ewa Gromek-Kotulska – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego w Łodzi

Zasady uczestnictwo w Konferencji
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.  
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy Biura Karier biurokarier@ahe.lodz.pl (wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać potwierdzenie zapłaty)
3. Opłatę za udział w Konferencji w wysokości 30 zł przelewem na numer rachunku  25109013040000000101044736 podając w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”. Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 29.09.2017 r.

Organizatorzy konferencji 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
Współorganizatorzy konferencji 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
 
Termin konferencji
2017-10-19 11:00 - 14:30
 
Rodzaj uczestnictwa
Obowiązkowe zapisy
 
Koszt uczestnictwa
30 zł
 
Lokalizacja konferencji

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 - Patio

 

Więcej informacji na stronie: Konferencja Doradztwo edukacyjno - zawodowe

 

29.09.2017
Ostatnie wolne miejsca!! Zapisz się już dziś i zarezerwuj miejsce w grupie!!

Najpopularniejsze kierunki weekendowe:

Akademia Trenerów Biznesu – edycja 2, ostatnie 4 miejsca

Arteterapia – edycja 21, ostatnie 5 miejsc

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – edycja 16, ostatnie 4 miejsca

Choreoterapia w edukacji – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Coaching w modelu kreatywnym – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Doradztwo zawodowe i personalne – edycja 24, ostatnie 5 miejsc

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 21, ostatnie 4 miejsca

Edukacja dla bezpieczeństwa – edycja 9, ostatnie 6 miejsc

Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej – edycja 5, ostatnie 6 miejsc

Edukacja techniczna – edycja 7, ostatnie 6 miejsc

Gimnastyka korekcyjna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 4, ostatnie 5 miejsc

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori – edycja 35, ostatnie 4 miejsca

Logopedia – edycja 12, ostatnie 5 miejsc

Mediacje rodzinne i społeczne – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Muzyka-rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 2, ostatnie 4 miejsca

Neurologopedia ogólna i dziecięca – edycja 5, ostatnie 4 miejsca

Oligofrenopedagogika – edycja 72, ostatnie 4 miejsca

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki – edycja12, ostatnie 6 miejsc

Praca z uczniem ze SPE – edycja 3, ostanie 6 miejsc

Przedsiębiorczość – edycja 8, ostatnie 6 miejsc

Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) – edycja 79, ostatnie 4 miejsca

Socjoterapia – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii – edycja 39, ostatnie 4 miejsca

Terapia zajęciowa – edycja 6, ostatnie 4 miejsca

Wychowanie do życia w rodzinie – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku – edycja 8, ostatnie 5 miejsc

 

Najpopularniejsze kierunki online:

Bibliotekoznawstwo z el. zarządzania informacją cyfrową – edycja 15, ostatnie 5 miejsc

Biologia w szkole – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Chemia w szkole – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Dietetyka – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Doradztwo zawodowe z elementami e-doradztwa – edycja 23, ostatnie 6 miejsc

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edycja 22, ostatnie 6 miejsc

Edukacja dla bezpieczeństwa – edycja 10, ostatnie 6 miejsc

Filozofia w szkole – edycja 1, ostatnie 8 miejsc

Fizyka w szkole – edycja 3, ostatnie 5 miejsc

Geografia w szkole – edycja 1, ostatnie 6 miejsc

Historia w szkole – edycja 5, ostatnie 6 miejsc

Informatyka dla nauczycieli z elementami e-learningu – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – edycja 40, ostatnie 5 miejsc                                

Kreatywny menadżer kultury – edycja 1, ostatnie 5 miejsc

Logistyka i spedycja dla nauczycieli – edycja 6, ostatnie 5 miejsc

Matematyka w szkole podstawowej – edycja 3, ostatnie 6 miejsc

Nauczania etyki – edycja 5, ostatnie 8 miejsc

Neurologopedia ogólna i dziecięca – edycja 6, ostatnie 8 miejsc

Oligofrenopedagogika – edycja 73, ostatnie 7 miejsc

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki – edycja 13, ostatnie 6 miejsc

Praca z uczniem ze SPE – edycja 4, ostatnie 6 miejsc

Przedsiębiorczość – edycja 9, ostatnie 6 miejsc

Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) – edycja 78, ostatnie 6 miejsc

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera – edycja 4, ostatnie 6 miejsc

Wiedza o społeczeństwie – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Wychowanie do życia w rodzinie – edycja 2, ostatnie 6 miejsc

Zarządzenie kulturą – edycja 5, ostatnie 5 miejsc

Zarządzanie oświatą – edycja 15, ostatnie 5 miejsc

Zielarstwo i fitoterapia – edycja 1, ostatnie 6 miejsc

28.09.2017
Łódzkie Regionalne Targi Pracy I Rozwoju Osobistego 27-28 września 2017

Zapraszamy jeszcze dzisiaj do Hali Expo na Nasze stoisko. Jesteśmy od godziny 9.00 do 18.00 - Centrum Kształcenia Podyplomowego. Tych Państwa którzy nie mogą być w tym dniu z nami zapraszamy do kontaktu telefonicznego: (0-42) 63-15-039, (0-42) 29-95-637.

01.07.2017
Fitoterapia współczesną drogą do utrzymania zdrowia. Odkryj moc ziół.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

oraz

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych

zapraszają do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji

 

Fitoterapia

współczesną drogą do utrzymania zdrowia.

Odkryj moc ziół.

Konferencja odbędzie się

1 lipca 2017 r. o godz. 10.30

w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, aula H-120.

 

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem zielarstwa i fitoterapii we współczesnym świecie i profilaktyce zdrowia oraz próba odpowiedzi na pytania:

 

Czy fitoterapia jest współczesną drogą do utrzymania zdrowia?

Jaki wpływ na zdrowienie ma podmiotowa postawa człowieka?

Jaką rolę ma dieta w profilaktyce współczesnych chorób cywilizacyjnych?

Czy bezpieczne jest stosowanie ziół w równoległej terapii lekami?

 

 

Ramowy program konferencji

10:00–10:30 – Rejestracja uczestników konferencji – Aula H 120

 

I CZĘŚĆ – SESJA PLENARNA (10:30–14:50)

10:30–10:45 – Uroczyste otwarcie konferencji

 • Powitanie Gości i Uczestników konferencji – dr Andrzej Zbonikowski – Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych AHE, mgr Monika Zabrocka – Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
 • Uroczyste otwarcie Konferencji – prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak – Rektor AHE,  mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel – Dyrektor Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Nauralnych

10:45–14:50 – Sesja plenarna

 1. Fitoterapia w medycynie naturalnej – mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel, Prezes Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (90 min)

12:15–12:35 Przerwa kawowa

 1. Podmiotowa koncepcja człowieka a myślenie o zdrowieniu – prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak (45 min)
 2. Bezpieczeństwo stosowania ziół podczas terapii lekami, interakcje leki-zioła – dr Natalia Sendkowska-Wysocka, Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (90 min)

14:50–15:30 –  Przerwa i odbiór certyfikatów z Konferencji

 

II CZĘŚĆ – PANEL WARSZTATOWY (15:30–18:00)

 1. 15:30-16:15 - Samodzielne przygotowywanie świeżych mieszanek herbacianych – mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel, Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (45 min)
 2. 16:15-17:15 - Uprawa roślin leczniczych – mgr S. Barłoga, Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (60 min)
 3. 17:15-18:00 - Mieszanki ziołowe z ziół suszonych – mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel, Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych (45 min)

 

16:15 –18:30 – Odbiór certyfikatów po warsztatach

 

Komitet Naukowy:

 • prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak
 • dr Natalia Sendkowska-Wysocka
 • mgr  Joanna Nestorowicz-Kiegiel

 

Komitet Organizacyjny:

 • mgr Monika Zabrocka
 • mgr Magdalena Rajch

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Opłata konferencyjna wynosi 55 zł i obejmuje (opłata dla studentów AHE wynosi 30 zł):

 • materiały konferencyjne
 • przerwę kawową
 • certyfikat potwierdzający udział w konferencji
 • udział w dwóch wybranych warsztatach
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztacie

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc na wybrany warsztat, będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2017 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zgłoszeniowymi.

Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać na konto: Bank Zachodni WBK S.A.

25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, Konferencja Zielarstwo i Fitoterapia.

 

Kontakt: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Tel. 042 63 15 892, 042 63 15 039 mail: ckp@ahe.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

 

Organizator: Partner:

 

15.05.2017
Rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018

Ruszyła rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018.

Zapisz się do 14 lipca 2017 i odbierz 400 zł zniżki!

Sprawdź nasze kierunki: