Studia podyplomowe otwierają możliwość  zdobycia nowych kompetencji, uprawnień czy nawet nowego zawodu.

Zalety i aspekty studiów podyplomowych przybliża nam Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych dr Andrzej Zbonikowski w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Czym są studia podyplomowe, czym się różnią od kursów i szkoleń? Jakie korzyści dają absolwentom?

Studia podyplomowe są formą kształcenia, pozwalającą nabyć nowe kompetencje, uprawnienia czy nawet nowy zawód. Ponieważ są kierowanie do absolwentów studiów wyższych, nie obejmują już kształcenia ogólnego, a przede wszystkim przedmioty specjalistyczne związane ze studiowanym kierunkiem. Ze względu na coraz większą potrzebę przekwalifikowania się lub zdobywania uzupełniających kwalifikacji jest to forma edukacji szczególnie adekwatna do wymogów współczesnego rynku pracy. W porównaniu z kursami studia podyplomowe odznaczają się akademickim prestiżem i obejmują kompetencje wymagające od kandydatów wyższego wykształcenia. Warto jednak zauważyć, iż znaczna część studiów podyplomowych trwa tylko dwa semestry, a kształcenie można zazwyczaj podejmować już na podbudowie studiów pierwszego stopnia (licencjat), nawet równolegle z uzupełniającymi studiami magisterskimi.

Jak rozpoznać dobrą ofertę studiów podyplomowych?

Ważny jest czytelny opis studiów -  jednoznacznie wskazujący na nabywane kwalifikacje, a także specjalistyczna kadra, która powinna być zaprezentowana wraz z ofertą kształcenia. Ponadto zawsze warto słuchać „szeptanych” opinii rynku – osób, które ukończyły dany kierunek w uczelni lub z innych źródeł posiadających opinię na jego temat.

Kto może iść na studia podyplomowe ? 

Każdy, kto ma ukończone studia pierwszego stopnia (tytuł licencjata) oraz osoby po studiach magisterskich.

Do kogo są skierowane studia podyplomowe?

Oferta skierowana jest do każdego, kto chciałby doskonalić się zawodowo, zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności. Większość kierunków można podejmować bez względu na posiadane kwalifikacje, ważne jest legitymowanie się wykształceniem wyższym.

Które kierunki studiów podyplomowych cieszą się obecnie największą popularnością?

Jest wiele takich kierunków. Istnieje oferta dla nauczycieli – w niej prym wiedzie Przygotowanie pedagogiczne, które umożliwia podjęcie pracy w systemie oświaty potencjalnym nauczycielom oraz psychologom. Popularnością cieszą się także kierunki specjalistyczne – jak te związane z terapią i poradnictwem (jak Arteterapia, Dietetyka, Doradztwo zawodowe i personalne) czy nowoczesnym zarządzaniem kapitałem ludzkim (Agile-zwinne zarządzanie, Lean Management).

 

Czym wyróżnia się oferta studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego?

Można by wymienić wiele atutów studiów podyplomowych w CKP. Myślę, że najważniejszym jest sprofilowanie kształcenia w sposób umożliwiający słuchaczom uzyskanie ugruntowanych kompetencji praktycznych. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do wchodzenia w nowe role zawodowe i znacznie przewyższają w tym zakresie absolwentów studiów podyplomowych prowadzonych w formule „wykładowo-teoretycznej”, Ten walor jest także wskazywany przez naszych słuchaczy, którzy dzięki temu nie obawiają się podejmowania nowych obowiązków zawodowych związanych z nabytymi kwalifikacjami. Ważnym atutem studiów podyplomowych jest także stała aktualizacja programów kształcenia pod kątem potrzeb rynku i oczekiwań samych uczestników studiów.

 

Co oznacza, że oferta studiów podyplomowych CKP jest zgodna z Europejskimi Standardami Edukacji?

Oznacza to, iż programy kształcenia są zgodne z kształceniem kompetencyjnym opisanym w Europejskich Ramach Kwalifikacji oraz odpowiadającej im Polskiej Ramie Kwalifikacji, kładącej nacisk nie tylko na wiedzę, ale także na umiejętności fachowe oraz kompetencje społeczne. Słuchacz jest traktowany jako podmiot w procesie całożyciowego kształcenia się. W wymiarze formalnym studia podyplomowe są kompatybilne z formami kształcenia w Unii Europejskiej, a ich realizacja wiąże się z pozyskiwaniem punktów ECTS (European Credit Transfer System).

 

Jak wygląda w CKP oferta studiów na kierunkach podyplomowych w kontekście prowadzenia zajęć on-line?

Można powiedzieć, że kształcenie e-learningowe przebojem podbija współczesny świat, jest to bardzo wygodna i atrakcyjna forma kształcenia. Pozwala uczyć się w domu, niemal nie ruszając się z fotela, korzystając z platformy cyfrowej i elektronicznych zbiorów bibliotecznych. CKP stale poszerza swoją ofertę kierunków studiów, na których można studiować w ten sposób, a do uczelni przyjeżdżać tylko na praktyczne zajęcia.

 

Z dr. Andrzejem Zbonikowskim rozmawiał Piotr Kośka

Autor(ka): 

dr Andrzej Zbonikowski

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe). Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek i przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ, m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli, doradców zawodowych i trenerów biznesu. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii „Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (2011). Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora AHE w Łodzi ds. studiów podyplomowych.

Dolny pasek