Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Nadrzędnym celem studiów podyplomowych online w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:

 • zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych
 • umiejętności planowania działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków finansowych
 • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami
 • połączenia wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń.

Zdobycie praktycznych umiejętności:

 • Nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury
 • rozwijania i kreowania inicjatyw artystycznych
 • planowania i pisania projektów wydarzeń kulturalnych
 • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów)
 • pozyskiwanie środków finansowych i realizacji projektów unijnych.

Poszerzanie wiedzy z zakresu:

 • Podstaw marketingu i PR
 • promocji, sponsoringu i reklamy w kulturze
 • prawa autorskiego, podatkowego i handlowego
 • form finansowania kultury, funduszy unijnych i instytucji wspierających inicjatywy z obszaru kultury
 • wiedzy z zakresu kultury współczesnej (sztuka, teatr, muzyka, film).
Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą umożliwi:

 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających awans zawodowy i rozwój dalszej kariery
 • zdobycie atrakcyjnej i kreatywnej pracy w obszarze kultury
 • odkrycie nowych możliwości rozwoju dla samodzielnych animatorów kultury i artystów
 • zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania różnorodnymi instytucjami kultury
 • umiejętność planowania i realizowania przedsięwzięć kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków finansowych z instytucji i organizacji wspierających
 • poszerzenie wiedzy z zagadnień kultury współczesnej
Dla kogo?

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kulturą dedykujemy:

 • pracownikom instytucji i ośrodków kultury chcącym podnieść kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i projektami w obszarze kultury i dziedzin pokrewnych
 • absolwentom kierunków humanistycznych chcącym pogłębić wiedzę dotyczącą marketingu i zarządzania, pisania projektów i organizowania przedsięwzięć kulturalnych
 • kandydatom na stanowiska kierownicze w instytucjach i organizacjach kultury chcących zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe
 • absolwentom kierunków ekonomicznych chcących pracować w obszarze kultury, poznać specyfikę funkcjonowania ośrodków i instytucji oraz poszerzyć wiedzę z zakresu kultury współczesnej
 • ambitnym i kreatywnym twórcom kultury chcącym prowadzić własną działalność w zakresie realizacji projektów w obszarze kultury: muzyki, sztuki, teatru
 • animatorom kultury chcącym zdobyć umiejętności skutecznego zarządzania działaniami projektowymi oraz pozyskiwania środków finansowych i wsparcia z UE
Program kształcenia

Program studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą obejmuje blok przedmiotów z zakresu nowoczesnych i kreatywnych metod zagadnienia i kierowania pracą instytucji kultury oraz drugi poświęcony poszerzaniu wiedzy z zakresu kultury współczesnej. Dopełnieniem studiów jest seminarium przygotowujące do napisania pracy dyplomowej.

1. Zarządzanie instytucjami kultury

 • Instytucje i organizacje kultury
 • Nowoczesne metody zarządzania organizacją
 • Zarządzanie instytucjami kultury sektora publicznego, prywatnego i non-profit
 • Zarządzanie projektami w sferze kultury
 • Planowanie i organizacja przedsięwzięć kulturalnych
 • Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne – kontakty i możliwości współpracy

2. Marketing w kulturze

 • Promocja kultury i sponsoring
 • Reklama
 • Marketing i PR
 • Negocjacje i sztuka komunikacji interpersonalnej, autoprezentacja

3. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji kultury (sektor publiczny i komercyjny)

 • Prawo handlowe, prawo podatkowe – wybrane zagadnienia
 • Zawieranie umów handlowych i kontraktów międzynarodowych
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze kultury
 • Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie i prawa pokrewne)
 • Finansowanie w kulturze (zasady i metodyka pisania wniosków aplikacyjnych – fundusze strukturalne, instytucje państwowe, organizacje finansujące kulturę w Polsce i na świecie)
 • Przedsiębiorczość w kulturze

4. Obszary i problemy kultury współczesnej

 • Polityka kulturalna i edukacyjna w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Rynek kultury – rynek sztuki
 • Metody badań kulturoznawczych
 • Kultura współczesna – wybrane zagadnienia
 • Trendy zmian w kulturze – gromadzenie i analiza danych, digitalizacja dóbr kultury
 • Animacja kultury

5. Moduł specjalistyczny

 • Antropologia i historia kultury
 • Filozofia z elementami estetyki
 • Historia sztuki z elementami teorii sztuki
 • Wiedza o teatrze i dramacie
 • Elementu teorii i historii filmu
 • Historia muzyki
 • Współczesne muzealnictwo
 • Wykłady monograficzne
 • Seminarium podyplomowe
Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Studia w formule Blended Learning. 100% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej.

Opiekun merytoryczny

dr Ewa Gałązka

Kadra

Zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie kulturą będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów, pracowników dydaktycznych. Wśród naszej kadry m.in.:

 • dr Ewa Gałązka
 • dr Marta Wybraniec
 • dr Komorowska-Jędrzejczak Ewa
 • dr Beata Lisowska
 • dr Katarzyna Najmrocka
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia
Oceń kierunek
4.6
Średnia ocena: 4.7 (Liczba ocen: 14)