2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 600 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Podstawowym celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne  jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Administracji i zarządzania publicznego kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W programie

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Administracji i zarządzania publicznego gwarantuje uzyskanie wiedzy i kompetencji w następujących  obszarach:

 • podstaw ekonomii,
 • publiczno-prawnych form i procedur działania administracji publicznej,
 • organizacji samorządu terytorialnego,
 • zadań administracji publicznej,
 • zarządzania strategicznego w administracji publicznej w tym zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi, a także zarządzania zmianą, jakością i wynikami administracji,
 • prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej,
 • prawa finansów publicznych,
 • budżetowania, budżetu zadaniowego, wieloletniej prognozy finansowej,
 • gospodarowania majątkiem publicznym,
 • polityki rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa podatkowego,
 • aktów prawa miejscowego,
 • pomocy publicznej,
 • partnerstwa publiczno-prywatnego i partnerstwa publiczno-społecznego,
 • funduszy UE.
Korzyści

Studia podyplomowe Administracja i zarządzanie publiczne dostarczą absolwentom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Mariusz Olężałek

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

prokurator Dariusz Barski – wykładowca, były Prokurator Krajowy, Zastępca Prokuratora Generalnego i Członek Krajowej Rady Prokuratury;

dr Mariusz Olężałek adwokat, doktor nauk prawnych, Prodziekan kierunku Prawo (jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Specjalista z zakresu procesu karnego, prawa karnego materialnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. Autor wielu publikacji z tych dziedzin, a także praw człowieka i organizacji oraz zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej, jak również zawodów prawniczych. Jest autorem m.in. „Metodyki pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych”, która zawiera praktyczne wskazówki karnoprawne, procesowe i kryminalistyczne dotyczące wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także kompleksowe omówienie problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opracowanie oparte na 800 stronach prezentuje ponad 800 orzeczeń (również niepublikowanych) i 400 pozycji literatury przedmiotu (szerzej na ten temat – zob.: https://www.ksiegarnia.beck.pl/16797-metodyka-pracy-adwokata-i-radcy-prawnego-w-sprawach-przestepstw-oraz-wykroczen-drogowych-mariusz-olezalek). Do chwili obecnej wystąpił osobiście przed sądem w kilkuset terminach rozpraw, a na uczelniach wyższych w okresie tylko ostatnich 6 lat poprowadził ponad 2 500 godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie ze studentami z kilkudziesięciu dziedzin prawa. Jest członkiem m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (zrzeszającego obecnie ponad 160 osób w Polsce). Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Łodzi.

 

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek