2 semestry /diagnoza-i-terapia-integracji-sensorycznejPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Diagnoza i terapia integracji sensorycznej jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej, psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, psychopatologii itp. Studia mają przygotować uczestnika do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, wykonania diagnozy i opracowania programu terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem integracji sensorycznej. 

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu terapii SI skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, rehabilitacji i fizjoterapii oraz kierunków pokrewnych.

W programie

Ramowy program studiów:

 1. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju człowieka/ anatomia i fizjologia rozwoju narządu ruchu, budowa układu nerwowego, kostnego i mięśniowego
 2. Sensomotoryczny rozwój dziecka we wczesnym i średnim dzieciństwie
 3. Psychologia rozwojowa
 4. Budowa i charakterystyka systemów sensorycznych i ich rola w funkcjonowaniu człowieka
 5. Typologia zaburzeń przetwarzania sensorycznego – rozpoznawanie, diagnoza i terapia
 6. Zaburzenia integracji sensorycznej - postępowanie diagnostyczne (testy, obserwacja, kwestionariusze)
 7. Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza i terapia w ASD
 8. Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza i terapia w MPDz.
 9. Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza i terapia w zespołach genetycznych
 10. Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
 11. Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza i terapia w nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 12. Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza i terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 13. Stymulacja sensoryczna we wczesnej interwencji (wcześniaki, niemowlęta i małe dzieci)
 14. Opracowanie oceny/diagnozy  procesów integracji sensorycznej, planowanie terapii, prezentacja doświadczeń klinicznych, case study,
 15. Zaburzenia odżywiania w kontekście integracji sensorycznej
 16. Muzykoterapia a integracja sensoryczna
 17. Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i terapeutyczne
 18. Współpraca z rodzicami i placówkami
 19. Organizacja Sali terapeutycznej/gabinetu: wymagania przestrzeni i sprzęt terapeutyczny
 20. Pierwsza pomoc

Praktyki

Korzyści

Absolwenci studiów podyplomowych z terapii integracji sensorycznej nabędą kompetencje do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także mogą tworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

Studia mają charakter praktyczny, 100 h realizowanych jest w formie zajęć na sali specjalistycznej do terapii SI. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet narzędzi pomocnych w diagnozie procesów sensorycznych.

Czas trwania

2 semestry.

200 h zajęć + 100 h praktyk

Opiekun merytoryczny

dr Maria Kuleczka–Raszewska

Kadra

W kadrze między innymi:

dr Maria Kuleczka–Raszewska – doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacyjny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta PNF, Kinesiology Taping, instruktor masażu Shantala. Uczestniczyła w ponad 40 szkoleniach i warsztatach poświęconych metodom wspierania dzieci niepełnosprawnych (m.in.: W.Sherborne, Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych, Terapia Integracji Odruchów wg S.Masgutovej, masaż Shiatsu, inne).

Od 28 lat prowadzi rehabilitację i terapię ruchową w Przedszkolu Specjalnym nr 1 w Łodzi oraz muzykoterapię w oparciu o program autorski.  Przez 12 lat była związana z Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, pełniąc w niej funkcję wykładowcy i adiunkta. Przez 3 lata współpracowała też z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi. Autorka ponad 60 publikacji na temat metod i form terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo i dzieci autystycznych.

mgr Magdalena Charbicka - oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wiceprezes i współzałożycielem „Fundacji z ASPI-racjami” działającej na rzecz osób ze spektrum ASD.  Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autystycznego. Zajmuje się również diagnozą funkcjonalną i terapią małego dziecka z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczy w projektach walidacyjnych mających za zadanie wprowadzenie różnych narzędzi diagnostycznych pomocnych w pracy terapeuty min. ADOS-2, PEP-3, System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Zajęcia w salach wykładowych uczelni, zajęcia w salach terapeutycznych ośrodków współpracujących z uczelnią,

Studia kończą się egzaminem końcowym oraz przygotowanie pracy typu „case study”, przeprowadzenie diagnozy oraz przygotowanie programu terapeutycznego dla dziecka.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: