3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece, w tym – w bibliotece szkolnej oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Adresaci

Podyplomowe studia bibliotekarskie skierowane są do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, jak też i w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię.

W programie
 
Program bibliotekoznawstwa podyplomowego zawiera:
 1. Warsztat umiejętności interpersonalnych
 2. Laboratorium metodyczne bibliotekarza
 3. Zarządzanie informacją naukową
 4. Trening myślenia twórczego
 5. Biblioterapia rozwojowa
 6. Marketing w bibliotece
 7. Konwersatorium z literatury współczesnej, w tym z literatury dla dzieci i młodzieży
 8. Seminarium dyplomowe
 9. Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
 10. Praktyki
Korzyści
 1. Zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje stwarzające możliwość pracy w bibliotekach różnego typu – od  biblioteki szkoły podstawowej poczynając, poprzez biblioteki pedagogiczne, aż do bibliotek szkół wyższych.
 2. Poznasz obsługę komputerowego programu bibliotecznego.
 3. Na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo zdobędziesz umiejętności administrowania szkolnym centrum informacji oraz pogłębisz umiejętności zarządzania informacją naukową.
 4. Będziesz korzystał z nowoczesnej technologii informacyjnej w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
Czas trwania

3 semestry – 350 h (290 h dydaktycznych + 60 h praktyk)

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Iwicka-Okońska

Kadra

Wśród naszych wykładowców m.in.:

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej („Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji  dzieci i młodzieży”, 2010).

dr Łukasz Grzejszczak – historyk sztuki, bibliotekoznawca, pracownik Muzeum Historii Miasta Łodzi, pomysłodawca i komisarz wielu niekonwencjonalnych wystaw w tym Muzeum. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, autor bardzo wysoko ocenianych przez słuchaczy wykładów z zakresu historii książki i bibliotek oraz artykułów w „Przeglądzie Edukacyjnym”, m. in. popularyzujących działania na rzecz animacji kultury. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z bibliotekoznawstwa w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

mgr Aneta Błaszczyk-Smolec – praktyk i teoretyk bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, dyplomowany nauczyciel bibliotekarz z wieloletnim stażem. Absolwentka studiów podyplomowych
z zakresu arteterapii, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z bibliotekoznawstwa w WODN
w Łodzi, specjalista w zakresie biblioterapii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz literatury dla dzieci i młodzieży, a także form jej popularyzowania. Autorka artykułów w „Przeglądzie Edukacyjnym”.

mgr Barbara Nowacka-Mróz – praktyk i teoretyk bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, dyplomowany nauczyciel bibliotekarz z wieloletnim stażem, długoletni  konsultant w WODN w Łodzi, kierownik kursu kwalifikacyjnego z bibliotekoznawstwa oraz jego wykładowca, specjalista w zakresie elektronicznego opracowania zbiorów bibliotecznych w programie MOL, autorka programów wielu kursów doskonalących dla nauczycieli bibliotekarzy w WODN w Łodzi, m.in.  warsztatów „Wirtualne  biblioteki”, kursu „Biblioteka – centrum zarządzania informacją”, warsztatów z arteterapii – książka artystyczna.

mgr Katarzyna Paliwoda – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, bibliotekoznawca, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie informatyki a także kursów kwalifikacyjnych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz terapii pedagogicznej. Wieloletni konsultant w zakresie technologii informacyjnej w WODN w Łodzi, autorka wielu programów kursów doskonalących umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Autorka scenariuszy zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, drukowanych w unikatowym wydawnictwie „Edukacja czytelnicza i medialna” (DIALOG, 2001) oraz artykułów w „Przeglądzie Edukacyjnym”.

mgr Anna Iwicka-Okońska – polonista, bibliotekoznawca, konsultant w WODN w Łodzi. Autorka wielu materiałów metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy oraz programów kursów doskonalących i warsztatów, m. in.  „Promocja usług i zbiorów  biblioteki”, „Niekonwencjonalne formy pracy z czytelnikiem”, „Jak kształcić umiejętności informacyjne uczniów?”. Wieloletni wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa w WODN w Łodzi oraz studiów podyplomowych z tego zakresu w AHE. Redaktor naczelna czasopisma wydawanego w WODN - „Przegląd Edukacyjny”, autorka wielu artykułów w tym czasopiśmie, wcześniej w „Bibliotece w Szkole”. Współpracownik  ORE w Warszawie oraz elektronicznego czasopisma TRENDY. Redaktor wydawnictwa „Edukacja czytelnicza i medialna” (DIALOG, 2001-2004) oraz autorka scenariuszy w nim.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni