2 semestry /3 600 PLN / administracja-i-zarzadzanie-publiczne-0Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3

Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na własnym bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Adresaci

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W programie

W programie studiów m.in. zagadnienia dotyczące:

 • podstaw ekonomii,
 • publiczno-prawnych form i procedur działania administracji publicznej,
 • organizacji samorządu terytorialnego,
 • zadań administracji publicznej,
 • zarządzania strategicznego w administracji publicznej w tym zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi, a także zarządzania zmianą, jakością i wynikami administracji,
 • prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej,
 • prawa finansów publicznych,
 • budżetowania, budżetu zadaniowego, wieloletniej prognozy finansowej,
 • gospodarowania majątkiem publicznym,
 • polityki rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa podatkowego,
 • aktów prawa miejscowego,
 • pomocy publicznej,
 • partnerstwa publiczno-prywatnego i partnerstwa publiczno-społecznego,
 • funduszy UE.
Korzyści

Studia podyplomowe Administracja i zarządzanie publiczne dostarczą niezbędnej wiedzy teoretycznej  i praktycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

75% zajęć prowadzona jest online przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. 25% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnych zjazdów organizowanych w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Mariusz Olężałek

Kadra

Wśród naszej kadry:

prokurator Dariusz Barski – wykładowca, były Prokurator Krajowy, Zastępca Prokuratora Generalnego i Członek Krajowej Rady Prokuratury;

dr Mariusz Olężałek – adwokat, doktor nauk prawnych, Prodziekan kierunku Prawo (jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Specjalista z zakresu procesu karnego, prawa karnego materialnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. Autor wielu publikacji z tych dziedzin, a także praw człowieka i organizacji oraz zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej, jak również zawodów prawniczych. Jest autorem m.in. „Metodyki pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych”, która zawiera praktyczne wskazówki karnoprawne, procesowe i kryminalistyczne dotyczące wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także kompleksowe omówienie problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opracowanie oparte na 800 stronach prezentuje ponad 800 orzeczeń (również niepublikowanych) i 400 pozycji literatury przedmiotu (szerzej na ten temat – zob.: https://www.ksiegarnia.beck.pl/16797-metodyka-pracy-adwokata-i-radcy-prawnego-w-sprawach-przestepstw-oraz-wykroczen-drogowych-mariusz-olezalek). Do chwili obecnej wystąpił osobiście przed sądem w kilkuset terminach rozpraw, a na uczelniach wyższych w okresie tylko ostatnich 5 lat poprowadził ponad 2 200 godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie ze studentami z kilkudziesięciu dziedzin prawa. Jest członkiem m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (zrzeszającego obecnie ponad 160 osób w Polsce). Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Łodzi.

 

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni