Dodane przez akopcik -
Cel studiów

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje nawiązujące do procesów przetwarzania danych osobowych i odpowiadające potrzebom podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej.

Korzyści

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Eksperta ds. Ochrony Danych Osobowych czy Administratora Systemów Informatycznych. Zgłębienie wymogów określonych przepisami prawa wesprze proces ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

Dla kogo?
 • Pracownicy sektora publicznego i prywatnego.
 • Osoby zainteresowane ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.
Program kształcenia
 • Organy i środki ochrony prawnej danych osobowych
 • Postępowanie sądowo – administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych – studium przypadku
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w prawie Unii Europejskiej
 • Bezpieczeństwo danych w świetle RODO
 • Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach użyteczności publicznej
 • Prawo informacyjne i nowe technologie – wybrane zagadnienia
 • Bezpieczeństwo IT
 • Ochrona danych osobowych w rozumieniu prawa karnego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych
 • Psychologiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego
 • Ochrona danych osobowych na gruncie prawa konstytucyjnego
 • Dane osobowe w stosunkach pracy
 • Dokumenty i procedury w ochronie danych osobowych
Czas trwania
2 semestry (100% on-line)
Opiekun merytoryczny

mgr Emilia Szczęsna – koordynator studiów podyplomowych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, doktorant na wydziale prawa Polskiej Akademii Nauk, nauczyciel akademicki. Właściciel wydawnictwa popularno-naukowego, szkoleniowiec
w sektorze prywatnym oraz publicznym z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych
i cyberbezpieczeństwa. Organizator studiów podyplomowych z tego samego zakresu. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji ISO 9001:2015. Zainteresowania badawcze: prawo zamówień publicznych, prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, etyka i bioetyka, ochrona praw człowieka oraz ochrona danych osobowych. Członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego. Autor licznych publikacji
w czasopismach i monografiach naukowych z wyżej wymienionych obszarów. W latach 2013 - 2017 dziennikarz
w Gazecie Prawnej w dziale „Samorząd i administracja publiczna”. Poza pracą ze studentami na uczelniach wyższych, która jest jej największą pasją - pracownik administracji publicznej na stanowisku etyka oraz koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. Z zamiłowania – twórca materiałów edukacyjnych, scenarzysta
i autor literatury dziecięcej.

Kadra

dr Magdalena Celeban

Doktor nauk społecznych, ukończyła studia podyplomowe w PAN, Instytucie Nauk Prawnych z zakresu: „Pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”, jak również „Inspektor ochrony danych – poziom zaawansowany” w Wyższej Szkole Bankowej. Zainteresowania zarówno zawodowe jak i naukowe łączy wykorzystując swoją wiedzę z zakresu prawa przetwarzania danych danych osobowych jak również z zarządzania procesem i organizacją. Ukończyła „Psychologię przywództwa” na Akademii WSB, obecnie studiuje w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku Cyberbezpieczeństwo – zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Ukończone szkolenia z zakresu: Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019 • Szkolenie – ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem • Szkolenie - Zarządzanie ryzykiem w systemach bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2018. Członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji ds. ochrony danych osobowych. Wykładowca AHE w Łodzi oraz Akademii WSB w Dąbrowej Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach, etyki w procesach zarządzania. Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, nowych technologii, etyki. Członkini Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI, Cyber Women Community. Ekspert, szkoleniowiec ORKE. Fundatorka i Prezeska fundacji: Niech Się … Dzieje. Inicjatorka działań związanych z szerzeniem wiedzy na temat ochrony danych osobowych, nagradzana zarówno przez organ nadzorczy, jak również Prezydenta Miasta Częstochowa. Właścicielka firmy: „ODO” zajmującej się szkoleniami, audytami i wdrożeniami z zakresu RODO
i cyberbezpieczeństwa. Pełni funkcję Inspektor ochrony danych zarówno w podmiotach publicznych, jak również
w sektorze prywatnym, stowarzyszeniach i fundacjach. Współpracuję z młodymi, zdolnymi ludźmi z całej Polski, wierząc silnie w moc "reverse mentoring".

 

dr Jacek Cheda

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, na którym, po ukończeniu studiów doktoranckich w roku 2000 uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 1998 r. do 2020 r. pracownik naukowo dydaktyczny Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, na której pełnił także funkcje: Prodziekana ds. studenckich (1998-2004), Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Koninie, Prorektora ds. studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych (lata 2004-2009), dziekana Wydziału Zamiejscowego (filii) w Sieradzu (lata 2016-2019). W latach 2011-2015 zatrudniony była także na stanowisku adiunkta Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu. W latach 2020-2022 zatrudniony był w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, a od 2022 r. podjął pracę również na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Współpracował i współpracuje również z innymi uczelniami: Politechiką Łódzką Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Bydgoską Wyższą Szkołą Główną, Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, Uniwesytetem Łódzkim oraz Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Autor 3 podręczników, przeszło 70 rozdziałów monografii i artykułów, przede wszystkim z obszaru, prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa (w tym cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego UE), prawa administracyjnego (w tym prawa samorządu terytorialnego, partnerstwa publiczno-prywatnego), prawa ochrony własności intelektualnej, prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa międzynarodowego, prawa UE oraz zarządzania. Jest również redaktorem naukowym 6 monografii oraz redaktorem wydania 15 numerów czasopism. Czynnie uczestniczył również w 30 konferencjach naukowych oraz zorganizował 26 konferencji naukowych. W latach 2011- 2014 członek zarządu Fundacji Ius Medicinae, a od 2023 r. członek zarządu Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego w Krośnie. W latach 2011-2013 pełnił funkcję redaktora prowadzącego czasopisma Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, a od 2013 r. jest redaktorem prowadzącym Karpackiego Przeglądu Naukowego. W 2015 r. utworzył Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne zajmujące się edukacją oraz prowadzeniem terapii logopedycznych. W obrębie działalności edukacyjnej prowadzi kursy i szkolenia w zakresie międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i polskiego prawa wewnętrznego w doniesieniu do: prawa ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnej, zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej prawa oświatowego, i prawa samorządu terytorialnego, a także szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa. Prowadzi również działalność naukową i wydawniczą. Firma zorganizowała trzy konferencje naukowe a działające w jej obrębie Wydawnictwo Mentoris wydało do tej pory cztery monografie
i dwa audiobooki we współpracy z Oficyną Wydawniczo- Edukacyjną Notitia. Realizuje również projekty unijne we współpracy m.in. z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie oraz Główną Inspekcją Ochrony Środowiska.

 

dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Autorka licznych publikacji, opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego. Współautorka podręczników akademickich. Współrealizatorka projektów badawczo-rozwojowych i dydaktycznych krajowych i międzynarodowych. Mentorka
w projektach edukacyjnych, certyfikowana tutorka, ekspertka Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Wybrane publikacje z ostatnich 6 lat: A. Jaworowicz-Rudolf, Model odpowiedzialności administracyjnej
w polskim prawie ochrony środowiska. Ocena krytyczna (w:) O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Małgorzacie Stahl, B. Jaworska –Dębska, Z. Duniewska, …, Wyd. UŁ, Łódź 2017 A. Jaworowicz-Rudolf, Zarys obowiązków przedsiębiorstw związanych z substancjami SVHC w świetle rozporządzenia REACH (w:) Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 A. Jaworowicz-Rudolf, Zasada ne bis in idem w prawie ochrony środowiska? Uwagi na tle postulatu recypowania zasady dla sankcji administracyjnych
w ochronie środowiska oraz zbiegu odpowiedzialności karnej z administracyjną [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, wyd. 1, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała, Wolters Kluwer 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Spór wokół liberalizacji przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów [w:] Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. M. Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, A. Barczak, P. Korzeniowski (red.),WNUS, Szczecin 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Wybrane instrumenty realizacji idealnej ochrony przyrody [w:] Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.); Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Prawne formy korzystania ze środowiska [w:] Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.); Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [w:] Model prawny władztwa planistycznego gminy, P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.); Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Obowiązek władz publicznych prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne rozumiane jako synonim odpowiedniej jakości środowiska, Acta Universtaits Lodziensis. Folia Iuridica Tom 87, 2019 A. Jaworowicz- Rudolf, Realizacja kompetencji prawotwórczych w zakresie ochrony jakości powietrza w celu przeciwdziałania problemom niskiej emisji [w:] Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza, I. Wieczorek, M.A. Król (red.), Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2020 Współautorstwo 8 podręczników akademickich, z czego w ostatnich 6 latach: 1) Prawo ochrony środowiska, wyd. 3 zaktualizowane, uzupełnione i zmienione. M. Górski (red.), rozdziały: Instrumenty finansowo prawne, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Ochrona różnorodności biologicznej (rozdz. zbiorowy), Wolter Kluwer, Warszawa 2018 2) Prawo administracyjne materialne wyd. 3, red. naukowa Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, cz. VII rozdz. 10 pkt 10.3 i 10.4 (współ. aut. M.Górski) oraz cz. VII rozdz. 11 i 12 3) Prawo ochrony środowiska, wyd. 4, M. Górski (red.)- rozdz. 6, rozdz.7, rozdz. 15 pkt. 15.8, 15.10- 15.13, Wolters Kluwer, Warszawa 2021 4) Prawo administracyjne materialne wyd. 4, red. naukowa Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, cz. VII rozdz. 10 pkt 10.3 i 10.4 (współ. aut. M.Górski) oraz cz. VII rozdz. 11 i 12.

 

mgr Aneta Woźniakowska – Moskwa

Absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi, w latach 2009-2012 pełniła funkcję Prodziekana kierunku Politologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jej naukowe zainteresowania dotyczą zagadnień związanych z prawem administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządu terytorialnego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego, konstytucyjnego oraz oświatowego. Prowadziła zajęcia z zakresu prawa na kierunkach politologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, praca socjalna, WOS, dziennikarstwo. Jest promotorem prac dyplomowych na kierunku: WOS i Metodyka i metodologia pracy socjalnej. Przygotowuje pracę doktorką na temat zadań samorządu terytorialnego w zakresie oświaty. Od 1 października 2023 r. pełni funkcję Koordynatora studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku: Metodyka i metodologia pracy socjalnej.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku:

 • gwarancja stałej ceny
 • nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
 • zajęcia stacjonarne realizowane w postaci webinarów na Platformie Zdalnego Nauczania

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego, Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej/ Egzamin Końcowy odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.9
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 10)