Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu sprawozdawania, kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Studia organizowane są w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych.

Korzyści

Studia oferują pozyskanie przez słuchaczy obszernej wiedzy w obszarze sprawozdawania, kodowania i rozliczania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Pozwalają zdobyć umiejętności wymagane w pracy Kodera medycznego, lub innej osoby zajmującej się kodowaniem świadczeń finansowanych przez NFZ, w tym w szczególności wiedzę dotyczącą:

 • stosowania procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, programów lekowych i chemioterapii, zgodnych z rekomendacjami, wytycznymi i zaleceniami konsultantów krajowych i towarzystw medycznych,
 • wypracowania interpretacji stosowania szczegółowych reguł systemu JGP,
 • prawidłowego prowadzenie dokumentacji medycznych, w tym również w aspekcie rozliczeń z NFZ (kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna),
 • tworzenia sprawozdań z leczenia za pomocą kodów,
 • kodowania przyczyn świadczeń oraz wszystkich czynności wykonywanych w trakcie jego udzielania,
 • kodowania chorób i procedur medycznych,
 • skutecznego rozliczania zrealizowanych świadczeń (z uwzględnieniem reguł walidacji i weryfikacji)
 • nadzorowania właściwego wykonania umów z NFZ w zakresach: pakietu onkologicznego (DILO), poza pakietu oraz ryczałtu
 • prawidłowej organizacji pracy Działów/Sekcji rozliczeń, statystyki, analiz medycznych, czy controllingu.

Ponadto program odpowiada aktualnym potrzebom w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze informatyzacji w ochronie zdrowia.

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcje koderów medycznych w publicznych podmiotach ochrony zdrowia – min. lekarzy, statystyków medycznych, czy sekretarek medycznych kierowników działów: rozliczeń, statystyki medycznej, analiz lub controllingu medycznego.

Program kształcenia

W programie m.in.:

 • marketing w placówce medycznej
 • ekonomika w ochronie zdrowia
 • podstawy prawne prowadzenia działalności leczniczej
 • podstawowe regulacje dot. zawodów medycznych i pomocniczych w ochronie zdrowia
 • zarządzanie finansami w placówce medycznej
 • zarządzanie placówką medyczną
 • klasyfikacje medyczne i poprawne kodowanie informacji statystyczno-medycznej
 • wycena czynności medycznych
 • systemy i aplikacje informatyczne w placówce medycznej
 • rekord medyczny
 • gospodarka lekami w placówce medycznej
 • zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • rozliczanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w szpitalach
 • compliance i zarządzanie ryzykiem
 • rozliczanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach
 • dokumentacja medyczna, w tym EDM, w placówce medycznej
 • kontraktowanie świadczeń medycznych
 • EGZAMIN KOŃCOWY
Czas trwania

2 semestry, 180 godzin

Opiekun merytoryczny

dr n. med. Aleksandra Sierocka

Kadra

dr n. o zdr. Michał Chrobot- Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia. Ekspert ochrony zdrowia, trener i wykładowca. W 2003 r. ukończył studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Finansów, na kierunku finanse i bankowość, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 2004 r. studia magisterskie na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo w 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W maju 2017 r. uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Swoją pracę w 2001 roku zaczynał w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach, przekształconej później w Świętokrzyski OW NFZ. Od 2008 r. zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontraktowania i Rozliczeń z NFZ); od 2010 r. Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO.

dr n. med. Erwin Strzesak - W latach 2011-2016 pełnił funkcję pierwszego Prezesa PTKM. Konsultant wojewódzki ds. Zdrowia Publicznego, pełnomocnik Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. rozliczeń, wykładowca w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełnił również obowiązki prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego Oddział Wielkopolski.

mgr Bartosz Maleszczuk - Członek Zarządu PTKM. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia, w zakresie administracji publicznej. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Pakietu Onkologicznego, a od stycznia 2018 r. pełni funkcję Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych DCO.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Koder medyczny jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych oraz Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Obraz
koder
Informacje dodatkowe

Kierunek nagrodzony dwiema nagrodami w jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych polskich programów akredytacyjnych w szkolnictwie wyższym "Studia z przyszłością" w ramach 8 edycji konkursu, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Obraz
certyfikaty

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia
Oceń kierunek
4.5
Średnia ocena: 4.5 (Liczba ocen: 20)