Dodane przez akopcik -
Cel studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom niezgodnym z prawem w cyberprzestrzeni.

Korzyści

Absolwent uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych
w cyberprzestrzeni oraz umiejętności praktyczne z zakresu wykrywania przestępczości komputerowej, prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, co stwarza szansę do podjęcia zatrudnienia w organach ścigania, jak również w sektorze prywatnym, na stanowiskach związanych

z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji.

Dla kogo?

- funkcjonariusze służb mundurowych

- osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne w  instytucjach publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstwach

- wszyscy zainteresowani tematyką bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Program kształcenia
 • Teoria cyberprzestępczości
 • Przestępstwo komputerowe w rozumieniu prawa karnego i cywilnego
 • Cyberprzestępczość w ujęciu prawa międzynarodowego
 • Ochrona danych osobowych
 • Cloud computing, repozytoria danych
 • Informatyczne nośniki danych
 • Dowody cyfrowe
 • Bezpieczeństwo IT
 • Informatyka śledcza
 • Cyberterroryzm
 • Strategia zarządzania bezpieczeństwem informacji wewnątrz organizacji
 • Wywiad otwarto źródłowy
 • Analiza kryminalna w procesie wykrywania cyberprzestępców
 • Analiza meta danych plików, telefonicznych i danych z systemów geoinformacyjnych
 • Przestępczość gospodarcza
 • Zagrożenia dla elektronicznych systemów płatności
 • Informatyka śledcza, ślady cyfrowe – ujawnianie i zabezpieczanie
 • TOR, deepweb, darknet
Czas trwania

2 semestry (100% on-line)

Opiekun merytoryczny

mgr Emilia Szczęsna – koordynator studiów podyplomowych

Absolwentka Wydziału Prawa i  Administracji  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, doktorant na wydziale prawa Polskiej Akademii Nauk, nauczyciel akademicki. Właściciel wydawnictwa popularno-naukowego, szkoleniowiec
w sektorze prywatnym oraz publicznym z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych
i cyberbezpieczeństwa. Organizator studiów podyplomowych z tego samego zakresu. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji ISO 9001:2015. Zainteresowania badawcze: prawo zamówień publicznych,
prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, etyka i bioetyka, ochrona praw człowieka oraz ochrona danych osobowych. Członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego. Autor licznych publikacji w czasopismach i monografiach naukowych z wyżej wymienionych obszarów. W latach 2013 - 2017 dziennikarz w Gazecie Prawnej w dziale „Samorząd i administracja publiczna”. Poza pracą ze studentami na uczelniach wyższych, która jest jej największą pasją - pracownik administracji publicznej na stanowisku etyka oraz koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. Z zamiłowania – twórca materiałów edukacyjnych, scenarzysta 
i autor literatury dziecięcej.

Kadra

podkom. Tobiasz Gondzik

Oficer Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Z wykształcenia ekonomista, inżynier informatyki, absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. W policji od 2003 roku. Początkowo w pionie prewencji, od 2008 r. funkcjonariusz operacyjny zwalczania Przestępczości Gospodarczej
i Korupcyjnej, ze szczególną uwagą na rozwijającą się przestępczość internetową. Od 2015 r. wraz
z wyodrębnieniem specjalistycznych komórek zwalczania cyberprzestępczości, funkcjonariusz wydziału dw.
Z cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy – czynności rozpoznawcze i wykrywcze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy z uwzględnieniem rozwijającego się rynku kryptowalut, naruszeń prawa własności intelektualnej oraz ataki internetowe. Szkoleniowiec w zakresie strzelectwa taktycznego. Od 2006 r. dydaktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz nowoczesnych technik internetowych Politechniki Bydgoskiej. Wykładowca studiów podyplomowych. Od 2022 r. trener z ramienia NASK prowadzący szkolenia indywidualne VIP w ww. zakresie. Doświadczony w prowadzeniu spraw związanych z atakami DDOS, MITM, Ransomware, oszustwami internetowymi. Prywatnie fan głębokich sieci neuronowych, techniki radiowej, kryptografii, technologii blockchain i nowoczesnych technologii internetowych.

 

podkom. Łukasz Kufel

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku Cyberbezpieczeństwo (obszar badawczy: anonimizacja w Interncecie). Oficer Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W policji od 2012 roku. Początkowo w pionie prewencji następnie w pionie kryminalnym. Aktualnie funkcjonariusz operacyjny. Doświadczony w prowadzeniu spraw związanych z atakami Ransomware, oszustwami internetowymi, zwalczaniem pedofilii. Hobby: sport, podróże, IT, narzędzia pentesterskie.

 

dr Magdalena Celeban

Doktor nauk społecznych, ukończyła studia podyplomowe w PAN, Instytucie Nauk Prawnych z zakresu: „Pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”, jak również  „Inspektor ochrony danych – poziom zaawansowany” w Wyższej Szkole Bankowej. Zainteresowania zarówno zawodowe jak i naukowe łączy wykorzystując swoją wiedzę z zakresu prawa przetwarzania danych danych osobowych jak również
z zarządzania procesem i organizacją. Ukończyła „Psychologię przywództwa” na Akademii WSB,  obecnie studiuje w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku Cyberbezpieczeństwo – zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Ukończone szkolenia z zakresu: Przejście na nową normę  ISO/IEC 27001:2022 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019 • Szkolenie – ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem • Szkolenie - Zarządzanie ryzykiem w systemach bezpieczeństwa informacji zgodnie
z ISO/IEC 27005:2018. Członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji ds. ochrony danych osobowych. Wykładowca AHE w Łodzi oraz Akademii WSB w Dąbrowej Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach, etyki w procesach zarządzania. Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, nowych technologii, etyki. Członkini Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI, Cyber Women Community. Ekspert, szkoleniowiec ORKE. Fundatorka
i Prezeska fundacji: Niech Się … Dzieje. Inicjatorka działań związanych z szerzeniem wiedzy na temat ochrony danych osobowych, nagradzana zarówno przez organ nadzorczy, jak również Prezydenta Miasta Częstochowa. Właścicielka firmy: „ODO” zajmującej się szkoleniami, audytami i wdrożeniami z zakresu RODO
i cyberbezpieczeństwa. Pełni funkcję Inspektor ochrony danych zarówno w podmiotach publicznych, jak również w sektorze prywatnym, stowarzyszeniach i fundacjach. Współpracuję z młodymi, zdolnymi ludźmi z całej Polski, wierząc silnie w moc "reverse mentoring".

 

dr Jacek Cheda

Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji  UŁ, na którym, po ukończeniu studiów doktoranckich w roku 2000 uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.  Od 1998 r. do 2020 r. pracownik naukowo dydaktyczny Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, na której pełnił także funkcje: Prodziekana ds. studenckich (1998-2004), Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Koninie, Prorektora ds. studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych (lata 2004-2009), dziekana   Wydziału Zamiejscowego (filii) w Sieradzu (lata 2016-2019). W latach 2011-2015 zatrudniony była także na stanowisku adiunkta Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu.
W latach 2020-2022 zatrudniony był w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, a od 2022 r. podjął pracę również na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Współpracował
i współpracuje również z innymi uczelniami: Politechniką Łódzką Uniwersytetem Adama Mickiewicza
w Poznaniu, z Bydgoską Wyższą Szkołą Główną, Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, Uniwersytetem Łódzkim oraz Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.  Autor 3 podręczników, przeszło 70 rozdziałów monografii i artykułów, przede wszystkim z obszaru, prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa
(w tym cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego UE), prawa administracyjnego (w tym prawa samorządu terytorialnego, partnerstwa publiczno-prywatnego), prawa ochrony własności intelektualnej, prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa międzynarodowego, prawa UE oraz zarządzania. Jest również redaktorem naukowym 6 monografii oraz redaktorem wydania 15 numerów czasopism. Czynnie uczestniczył również w 30 konferencjach naukowych oraz zorganizował 26 konferencji naukowych.   W latach 2011- 2014 członek zarządu Fundacji Ius Medicinae, a od 2023 r. członek zarządu Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego w Krośnie.
W latach 2011-2013 pełnił funkcję redaktora prowadzącego czasopisma Zarządzanie Innowacyjne
w Gospodarce i Biznesie, a od 2013 r. jest redaktorem prowadzącym Karpackiego Przeglądu Naukowego.
W  2015 r. utworzył Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne zajmujące się edukacją oraz prowadzeniem terapii logopedycznych. W obrębie działalności edukacyjnej prowadzi kursy i szkolenia w zakresie międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i polskiego prawa wewnętrznego w doniesieniu do: prawa ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej prawa oświatowego, i prawa samorządu terytorialnego, a także szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa. Prowadzi również działalność naukową i wydawniczą. Firma zorganizowała trzy konferencje naukowe a  działające w jej obrębie Wydawnictwo Mentoris wydało do tej pory cztery monografie  i dwa audiobooki we współpracy
z Oficyną Wydawniczo- Edukacyjną Notitia.  Realizuje również projekty unijne we współpracy m.in. z Wyższą Szkołą\ Menedżerską w Warszawie oraz Główną Inspekcją Ochrony Środowiska.

 

dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Autorka licznych publikacji, opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego. Współautorka podręczników akademickich. Współrealizatorka projektów badawczo-rozwojowych i dydaktycznych krajowych i międzynarodowych. Mentorka w projektach edukacyjnych, certyfikowana tutorka, ekspertka Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Wybrane publikacje z ostatnich 6 lat: A. Jaworowicz-Rudolf, Model odpowiedzialności administracyjnej
w polskim prawie ochrony środowiska. Ocena krytyczna (w:) O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Małgorzacie Stahl, B. Jaworska –Dębska, Z. Duniewska, …, Wyd. UŁ, Łódź 2017 A. Jaworowicz-Rudolf, Zarys obowiązków przedsiębiorstw związanych z substancjami SVHC w świetle rozporządzenia REACH (w:) Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 A. Jaworowicz-Rudolf, Zasada ne bis in idem w prawie ochrony środowiska? Uwagi na tle postulatu recypowania zasady dla sankcji administracyjnych
w ochronie środowiska oraz zbiegu odpowiedzialności karnej z administracyjną [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, wyd. 1, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała, Wolters Kluwer 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Spór wokół liberalizacji przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów [w:] Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. M. Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, A. Barczak, P. Korzeniowski (red.),WNUS, Szczecin 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Wybrane instrumenty realizacji idealnej ochrony przyrody [w:] Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.); Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Prawne formy korzystania ze środowiska [w:] Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.); Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [w:] Model prawny władztwa planistycznego gminy, P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.); Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018 A. Jaworowicz-Rudolf, Obowiązek władz publicznych prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne rozumiane jako synonim odpowiedniej jakości środowiska, Acta Universtaits Lodziensis. Folia Iuridica Tom 87, 2019 A. Jaworowicz- Rudolf, Realizacja kompetencji prawotwórczych w zakresie ochrony jakości powietrza w celu przeciwdziałania problemom niskiej emisji [w:] Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza, I. Wieczorek, M.A. Król (red.), Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2020 Współautorstwo 8 podręczników akademickich, z czego w ostatnich 6 latach: 1) Prawo ochrony środowiska, wyd. 3 zaktualizowane, uzupełnione i zmienione. M. Górski (red.), rozdziały: Instrumenty finansowo prawne, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Ochrona różnorodności biologicznej (rozdz. zbiorowy), Wolter Kluwer, Warszawa 2018 2) Prawo administracyjne materialne wyd. 3, red. naukowa Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, cz. VII rozdz. 10 pkt 10.3 i 10.4 (współ. aut. M.Górski) oraz cz. VII rozdz. 11 i 12 3) Prawo ochrony środowiska, wyd. 4, M. Górski (red.)- rozdz. 6, rozdz.7, rozdz. 15 pkt. 15.8, 15.10- 15.13, Wolters Kluwer, Warszawa 2021 4) Prawo administracyjne materialne wyd. 4, red. naukowa Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, cz. VII rozdz. 10 pkt 10.3 i 10.4 (współ. aut. M.Górski) oraz cz. VII rozdz. 11 i 12.

 

mgr Aneta Woźniakowska – Moskwa

Absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi, w latach 2009-2012 pełniła funkcję Prodziekana kierunku Politologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jej naukowe zainteresowania dotyczą zagadnień związanych z prawem administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządu terytorialnego.  Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego, konstytucyjnego oraz oświatowego. Prowadziła zajęcia z zakresu prawa na kierunkach politologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, praca socjalna,  WOS, dziennikarstwo.   Jest promotorem prac dyplomowych na kierunku: WOS i Metodyka i metodologia pracy socjalnej. Przygotowuje pracę doktorką na temat zadań samorządu terytorialnego w zakresie oświaty. Od 1 października 2023 r. pełni funkcję Koordynatora studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku: Metodyka i metodologia pracy socjalnej.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku:

 • gwarancja stałej ceny
 • nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
 • zajęcia stacjonarne realizowane w postaci webinarów na Platformie Zdalnego Nauczania

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego, Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej/ Egzamin Końcowy odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.5
Średnia ocena: 4.5 (Liczba ocen: 8)