Dodane przez asia.pietras -
co dają studia podyplomowe

Studia podyplomowe wybiera coraz więcej osób pragnących poszerzyć dotychczasowe kompetencje lub nabyć zupełnie nowe kwalifikacje pozwalające na przebranżowienie się. Średnia wieku słuchaczy podyplomówek stale rośnie, ponieważ proaktywna postawa w odniesieniu do uaktualniania posiadanej wiedzy oraz zdobywania dodatkowych uprawnień może pomóc w otrzymaniu awansu lub podjęciu lepiej płatnej pracy. Co dają studia podyplomowe? Czy po ukończeniu studiów podyplomowych można uzyskać tytuł naukowy?

Oferta studiów podyplomowych. Jaki kierunek wybrać?

Osoby stojące przed dylematem, jaki kierunek studiów podyplomowych będzie dla nich odpowiedni mają do wyboru cały wachlarz możliwości. Podyplomówka nie musi nawiązywać do wykształcenia zdobytego na studiach licencjackich czy magisterskich, można zatem rozpocząć kolejny etap w życiu zawodowym od uzyskania nowych kwalifikacji będących przepustką do znalezienia lepszej pracy.

Wiedza przekazywana na studiach podyplomowych jest bardziej skondensowana i pomaga uzupełnić luki edukacyjne powstałe po otrzymaniu tytułu magistra lub licencjata, zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności praktycznych. Uczelnie wyższe zazwyczaj kładą największy nacisk na przekazywanie teorii w ramach 3-letniego lub 5-letniego toku studiów, szczególnie stacjonarnych. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą zatem ugruntować wiedzę teoretyczną oraz nabyć umiejętności praktycznych decydując się na wybór podyplomówki związanej z uzyskanym wcześniej wykształceniem.

Studia podyplomowe są także alternatywną dla uzupełniających studiów magisterskich, w sytuacji gdy dana osoba chce jak najszybciej wkroczyć na rynek pracy lub już to uczyniła po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i wiedzę praktyczną uzyskaną podczas studiów podyplomowych pragnie niezwłocznie wykorzystać podczas pełnienia obowiązków zawodowych.

Studia podyplomowe – na jakiej uczelni?

Wybór kierunku studiów podyplomowych oraz konkretnej uczelni powinien być poprzedzony zapoznaniem się z programem zajęć, sylwetkami wykładowców oraz harmonogramem zjazdów. Warto także dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskuje się zaliczenie końcowe - najczęściej jest to pozytywny wynik egzaminu lub napisanie pracy. W tym drugim przypadku istotne jest przeanalizowanie nakładów czasu, które będzie trzeba przeznaczyć na zapoznanie się z literaturą fachową i stworzenie wymaganej długości pracy pisemnej.

Wykładowcami na studiach podyplomowych w przeważającej części są doświadczeni praktycy, nierzadko managerowie zatrudnieni w międzynarodowych korporacjach, którzy przybliżają słuchaczom rzeczywiste trudności, z którymi zmaga się dana branża. Takie zajęcia same w sobie są nieocenioną skarbnicą wiedzy fachowej, dlatego wśród bogatej oferty uczelni wyższych należy skierować uwagę na tę placówkę, która daje możliwość styczności z ekspertami z różnych dziedzin.

Koszt kształcenia podyplomowego

Podjęcie nauki na studiach podyplomowych wiąże się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych w zależności od kierunku kształcenia. O dofinansowanie kosztów edukacji z powiatowych urzędów pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Dla osób w wieku 45 lat i powyżej, które posiadają zatrudnienie, ale chciałyby rozwijać się zawodowo i podnosić kwalifikacje, również przeznaczone są środki finansowe ze wspomnianych urzędów.

Ponadto istnieje możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych dla nauczycieli czynnych zawodowo, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Koszty nauki pokrywa Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jakie są warunki przyjęcia na studia podyplomowe?

By zostać słuchaczem studiów podyplomowych z reguły wystarczy posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia bez względu na ukończony kierunek. W przypadku nielicznych podyplomówek może być wymagane posiadanie tytułu magistra oraz dyplom studiów wyższych określonej specjalizacji.

Studia podyplomowe a status studenta

Uczestnicy studiów podyplomowych zgodnie z polskimi przepisami prawnymi nie uzyskują statusu studentów. Osoby takie określane są mianem słuchaczy, którym nie przysługują ulgi przeznaczone dla studentów, czyli ustawowe zniżki na przejazdy środkami komunikacji zbiorowej czy kupno biletów wstępu do kina. Kształcenie podyplomowe nie daje możliwości ubiegania się o stypendium naukowe.

Ile trwają studia podyplomowe?

Minimalny czas trwania studiów podyplomowych określa Art. 160 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, na mocy którego podyplomówka nie może być krótsza niż 2 semestry. Studia podyplomowe mają tę zaletę, że można pogodzić uczęszczanie na zajęcia z pracą na etacie, co jest zgodne z ideą takiego kształcenia. Większość uczelni organizuje zjazdy w 2 weekendy w miesiącu, najczęściej w soboty i niedziele, ale są też kierunki, na których zajęcia zaczynają się w piątki późnym popołudniem i kontynuowane są w soboty od rana, co pozwala na zachowanie wolnych niedziel.

Uczelnie wychodzą naprzeciw osobom, którym z różnych powodów ciężko jest stawić się na uczelni osobiście przez kilka dni w miesiącu. Takim słuchaczom dedykowane są studia prowadzone on-line w czasie rzeczywistym.

Jakie uprawnienia dają studia podyplomowe?

Studia podyplomowe nie wiążą się z uzyskaniem dyplomu ani tytułu naukowego, natomiast ich zwieńczeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Na niektórych kierunkach podyplomówek można, oprócz wspomnianego świadectwa, otrzymać powszechnie honorowane certyfikaty torujące drogę do pracy na pewnych stanowiskach np. w dziale jakości.

Dla kogo studia podyplomowe?

- wśród słuchaczy studiów podyplomowych często spotkać można osoby, które znalazły zatrudnienie w branży i na stanowisku niezwiązanym z wyuczonym zawodem. Wiedza zdobyta na podyplomówce pozwala im zaznajomić się z wymaganą teorią i ugruntować wiedzę praktyczną zdobytą w trakcie dotychczas wykonywanych obowiązków służbowych. Kontakt z wykładowcami - ekspertami poruszającymi się w danym środowisku biznesowym od wielu lat daje możliwość zasięgnięcia fachowej porady oraz poruszania nurtujących kwestii, które prowadzą do wartościowych dyskusji i wykorzystania zdobytych informacji w codziennej pracy.

- kolejni adresaci studiów podyplomowych, to osoby, które posiadają tytuł licencjata i chcą rozpocząć pracę w możliwie najkrótszym terminie po ukończeniu studiów I stopnia. Studia licencjackie często dają zbyt ogólny obraz pracy w danej dziedzinie, a wykładowcy skupiają się głównie na przekazywaniu teorii. Dla takich słuchaczy idealną kontynuacją toku kształcenia są studia podyplomowe, które pozwalają na zetknięcie z praktyką i nabycie aktualnej wiedzy specjalistycznej od uznanych autorytetów w roli osób prowadzących zajęcia.

- na podyplomówkach spotkać można osoby, które odczuwają konieczność przebranżowienia się, ponieważ ich dotychczasowe wykształcenie okazało się niezgodne z zainteresowaniami lub potrzebami rynku.

- słuchaczami studiów podyplomowych zostają osoby, które muszą zdobyć specjalizację, by wykonywać określony zawód po ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do absolwentów kierunków pedagogicznych, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

- absolwenci szkół wyższych, którzy nie posiadają kwalifikacji do nauczania przedmiotu, a chcą pracować w placówkach oświatowych i prowadzać zajęcia, mogą odbyć roczne studia podyplomowe dające przygotowanie pedagogiczne.

- liczne grono słuchaczy podyplomówek to nauczyciele, którzy chcąc otrzymać awans zawodowy decydują się na dokształcanie poprzez ukończenie studiów podyplomowych. Dodatkowo dynamika zmian następujących w szkolnictwie, niejako nakłada na nauczycieli obowiązek nieustannego doszkalania się i zdobywania nowych umiejętności.

- realia biznesowe wymuszają na dużych przedsiębiorstwach konieczność zatrudniania nie tylko osób specjalizujących się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ale także projektami, co znajduje odzwierciedlenie w ilości osób chętnych do uczęszczania na studia podyplomowe obejmujące zajęcia z planowania i organizowania pracy oraz motywowania i oceniania pracowników.

Czy warto rozpocząć studia podyplomowe?

Przemyślany wybór kierunku studiów podyplomowych może okazać się przepustką do otrzymania awansu lub renegocjacji wynagrodzenia. Dla osób zastanawiających się nad zmianą ścieżki zawodowej świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wstępem do objęcia wymarzonego stanowiska w dziedzinie zupełnie odmiennej od dotychczasowej. Nie istnieje górna granica wieku dla słuchaczy tego rodzaju studiów, dlatego na każdym etapie życia można zdecydować się na dokształcanie i poszerzanie horyzontów.

Uczestnictwo w zjazdach weekendowych, to nie tylko nauka, ale również okazja do nawiązania cennych znajomości z osobami pracującymi na różnych szczeblach organizacyjnych w danej branży, co pozwala na poznanie odmiennych punktów widzenia i wymianę informacji.