Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia podyplomowe BHP, przygotowują uczestników do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BHP.

Korzyści

Studia w zakresie BHP, wyposażą uczestników w kwalifikacje potrzebne przy realizowaniu zadań służby BHP zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów w spr. służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2004 r nr. 246 poz. 2468) przez osoby aktualnie zatrudnione w służbach BHP, oraz osoby pragnące podjąć pracę na stanowiskach inspektorów BHP.

Ponadto studia przygotowują absolwentów studiów do uzyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu problematyki BHP w środowisku pracy. Podyplomówka BHP stanowi solidne przygotowanie dla osób, które chcą w przyszłości zdobyć uprawnienia inspektora BHP.

Dla kogo?

Na studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy dedykujemy osobom pracującym w służbach BHP oraz osobom, zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program kształcenia

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmują następujące zagadnienia:

 • Prawna ochrona pracy
 • Materialne środowisko pracy
 • Organizacja stanowiska pracy
 • Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych
 • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Psychologia i socjologia pracy – zagadnienia podstawowe
 • Ochrona przeciwpożarowa, zagrożenia wybuchem
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Systemy zarządzania jakością
 • Organizacja i metody pracy służby BHP
 • Metodyka szkoleń BHP
 • Egzamin końcowy
Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

Dr Agnieszka Bulska

Kadra

Wśród naszej kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy znajdują się pracownicy akademiccy, praktycy z długoletnimi stażami pracy w służbie BHP.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku:

 • gwarancja stałej ceny
 • nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
 • zajęcia stacjonarne realizowane w postaci webinarów na Platformie Zdalnego Nauczania

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego, Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

INFORMACJE DODATKOWE

Czy po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu BHP mogę prowadzić szkolenia?

Organizator szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem § 5 Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) jest obowiązany zapewnić:

 • programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,
 • programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia,
 • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,
 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
 • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,
 • właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Jeżeli pracownik służby bhp będący organizatorem szkolenia spełni powyższe wymagania, nie ma przeciwwskazań, aby przeprowadzał – w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – takie szkolenia.
Nasza oferta w zakresie BHP, wyposaży uczestników w kwalifikacje potrzebne przy realizowaniu zadań służby BHP zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów w spr. służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2004 r nr. 246 poz. 2468).

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.