Komunikat

KURS

Dane osobowe


Dane kontaktowe


Koszt szkolenia pokrywa (dane do rachunku/faktury)


Skąd wiesz o szkoleniu, kursie? (moża zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
+

Umowa uczestnictwa w szkoleniu

 

NAZWA SZKOLENIA:

zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy:


Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga nr 26, 90-212 Łódź, wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 30, NIP 725-10-14-115, reprezentowaną przez Rektora:

zwaną dalej Uczelnią,

a

Uczestnikiem,

zwanymi dalej Stronami.

 

§ 1.

AHE oświadcza, że jest uczelnią niepubliczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 ze zm.) prowadzącą kształcenie na poziomie studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w tym kształcenia wspomaganego technikami nauczania na odległość.

 

§ 2.

 1. AHE zobowiązuje się do zorganizowania i  przeprowadzenia szkolenia z zakresu: , zwanego dalej Szkoleniem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych, zgodnie z programem Szkolenia przygotowanego przez autora Szkolenia, który został zatwierdzony przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i jest dostępny na stronie www.ckp-lodz.pl
 3. Kształcenie, o którym mowa w niniejszej umowie, prowadzone jest stacjonarnie.
 4. Prawa i obowiązki Uczestnika określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu szkolenia i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 5. W przypadku niemożności wykonania umowy przez AHE z przyczyn niezależnych,
  w szczególności zaistnienia powszechnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia z powodu rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 i obowiązujących w związku z tym ograniczeniami życia społecznego i gospodarczego, termin realizacji umowy może ulec zmianie. Nowy harmonogram realizacji umowy ustali AHE. W takiej sytuacji całość lub część zajęć objętych programem szkolenia może być zrealizowana w formie kształcenia na odległość, stosownie
  do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 3.

 1. Uczestnik zobowiązany jest na mocy umowy wnieść określone opłaty za Szkolenie.
 2. Opłatami, o których mowa w ust. 1, jest koszt Szkolenia w kwocie zł za cały cykl trwania Szkolenia.
 3. Opłaty należy dokonać jednorazowo, w ciągu 3 dni roboczych (72h) po zaakceptowaniu umowy, w tym przed rozpoczęciem usługi, przelewem na rachunek AHE o numerze 05 1020 3916 0000 0102 0221 8972, w tytule przelewu należy umieścić Imię i Nazwisko oraz zapis KURSY I SZKOLENIA CKP.
 4. Wniesienie opłaty, o której umowa w § 3. pkt. jest warunkiem i potwierdzeniem uczestnictwa w Szkoleniu.
 5. Za datę dokonania wpłaty uznaję się datę wpływu wpłaty na rachunek bankowy Uczelni.
 6. Nieuczestniczenie w Szkoleniu nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczania opłaty za Szkolenie.

 

§ 4.

 1. Nie później niż na siedem dni roboczych przed dniem, w którym zgodnie z ofertą AHE miały rozpocząć się zajęcia w ramach Szkolenia objętych niniejszą umową, AHE ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy organizacja kształcenia będzie nieopłacalna i zostanie podjęta decyzja o nie prowadzeniu kursu/szkolenia objętego niniejszą umową.
 2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy przez Uczelnię może być złożone Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na indywidualny adres e-mail Uczestnika podany w zgłoszeniu na szkolenie.
 3. W przypadku nieuruchomienia Szkolenia, zgodnie z § 4. pkt. 1., Uczestnik Szkolenia może wnioskować o zwrot kosztów Szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 2.

 

§ 5.

 1. Niniejsza umowa została zawarta w trybie rekrutacji elektronicznej prowadzonej za pośrednictwem strony  internetowej Uczelni pod adresem www.ckp-lodz.pl Zawarcie umowy następuje z chwilą wypełnienia formularza rekrutacyjnego (podania danych osobowych), zaakceptowania  Regulaminu oraz elektronicznego zakupu Szkolenia i dokonania opłaty za Szkolenie.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez konieczności podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 4.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Uczelnię usługi Szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego  w ust. 3.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Uczestnik powinien odstępując od umowy złożyć jednoznaczne oświadczenie woli
  o odstąpieniu, przesyłając je w formie pisemnej listem poleconym na adres: Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ul. Sterlinga nr 26, 90-212 Łódź, lub w formie wiadomości e-mail przesłanej z indywidualnego konta Uczestnika na adres e-mail: kursyinformatyczne@ahe.lodz.pl
 6. Jeżeli Uczestnik składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili skutecznego odstąpienia od umowy.

 

§ 6.

 1. Uczestnik ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy, przy czym oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy przesłać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ul. Sterlinga nr 26, 90-212 Łódź, lub w formie wiadomości e-mail przesłanej z indywidualnego konta Uczestnika na adres email: kursyinformatyczne@ahe.lodz.pl
 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie określonym w ust. 1 AHE stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 746 Kodeksu Cywilnego, dotyczące zwrotu wydatków poniesionych przez przyjmującego zlecenie na wykonanie umowy zlecenia i ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
 3. Uczelnia ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie w przypadku naruszenia przez  Uczestnika postanowień niniejszej umowy.

 

§ 7.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z zajęć świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu, w tym w szczególności do:
  1. dbania o ochronę prywatności innych osób (uczestników, prowadzących zajęcia, administracji), w tym danych przekazywanych bądź składowanych w systemie informatycznym,
  2. respektowania praw autorskich — zarówno materiałów edukacyjnych, jak i udostępnionego oprogramowania.
 2. Nieprzestrzeganie zasad wymienionych w ust. 1 może stanowić podstawę do  rozwiązania umowy przez AHE.

 

§ 8.

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

 

§ 9.

Zasady powierzenia i przetwarzania danych osobowych Uczestnika opisano w odrębnej informacji, z której treścią Uczestnik zapoznał się przy podpisaniu umowy i która stanowi załącznik nr 2 do umowy.

 

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 11.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na wystawianie dokumentów finansowych drogą elektroniczną, bez jego podpisu oraz przesłanie ich na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Przesłanie dokumentów finansowych, w sposób o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z możliwością zapoznania się przez Uczestnika z ich treścią.  

 

§ 12.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.