2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 000 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest przekazanie absolwentom wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, aspektów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które umożliwią rozwiązania problemów w zakresie zarządzania i administrowania środowiskiem i jego ochroną.

Studia podyplomowe mają w szczególności uzupełnić absolwentów w specjalistyczną wiedzę ekspercką, która będzie podparta bogatym i zróżnicowanym doświadczeniem wykładowców. Istotnym elementem biorąc pod uwagę charakter studiów, będzie zdobycie branżowych kompetencji menadżerskich, które pomogą w praktyce zawodowej.

Uczestnicy studiów podyplomowych zostaną zaznajomieni z zagadnieniami technologicznymi, wykraczającymi poza ramy wiedzy zdobytej na studiach I czy II stopnia.

Przejawiać będzie się to w zakresie umiejętności doboru metod do rozwiązywania konkretnych problemów środowiskowych oraz doboru technologii przyjaznych środowisku przy umiejętnym wykorzystaniu instrumentów prawno-ekonomicznych.

Adresaci

Studia podyplomowe mają charakter interdyscyplinarny i adresowane są do absolwentów takich kierunków jak: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing oraz pozostałych absolwentów kierunków z obszaru nauk przyrodniczych, technicznych, leśnych, rolniczych czy społecznych.

Studia dedykowane są w głównej mierze dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska.

W programie
 • Polskie ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska
 • Ochrona środowiska w unijnych regulacjach prawnych
 • Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
 • Polityka proekologiczna
 • System Zarządzania Środowiskowego ( ISO 14001)
 • System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)
 • Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
 • Ochrona przed hałasem oraz ochrona gleby
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Ogólne zasady gospodarki i postępowania z odpadami
 • Klasyfikacja i właściwości odpadów
 • Technologie przetwarzania odpadów (BAT)
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
 • Opakowania i odpady opakowaniowe
 • Utrzymanie czystości i porządku w gminach
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Baterie i akumulatory
 • Globalne zagrożenia ekologiczne
 • Ekologiczna źródła energii
 • Ekobiznes
 • Organizacja i zarządzanie
 • Komunikacja społeczna
 • Sztuka negocjacji i mediacji
Korzyści

Absolwenci kierunku Menedżer ochrony środowiska mogą zostać niezależnymi ekspertami z dziedziny ochrony środowiska zarówno prowadząc własną działalność konsultingową, jak również funkcjonować jako doradcy w specjalistycznych komórkach samorządu terytorialnego. Dodatkowo osoba posiadająca wiedzę po ukończeniu studiów może prowadzić sprawy dotyczące ochrony środowiska w firmach sektora prywatnego.

Zasób uzyskanej wiedzy na studiach umożliwi absolwentowi w szczególności podjęcie pracy w organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach oraz innych jednostkach, których działalność związana jest z:

 • produkcją przemysłową, która oddziałuje na środowisko;
 • działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym;
 • racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody wyspecjalizowanych działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej;
 • dziedzinami gospodarki, w których istotnym elementem jest przeciwdziałanie zagrożeniom środowiskowym;
 • uczelniach, instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną środowiska.

Absolwent będzie posiadał umiejętności interdyscyplinarnego rozwiązania problemów w zakresie ochrony środowiska, pozna złożone aspekty problematyki ekologicznej i systemu gospodarowania odpadami oraz nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie naliczania opłat środowiskowych, realizowania obowiązków sprawozdawczych.

Czas trwania

2 semestry, 180 godzin

Opiekun merytoryczny

Dr inż. Mateusz Ćwikła

Kadra

Dr inż. Mateusz Ćwikła

Dr Ewa Gałązka

Dr Maciej Kronenberg

Dr Mariusz Olężałek

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek