2 semestry /3 000 PLN / zarzadzanie-kulturaPłatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 2-3
Cel Studiów

Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:

 • Zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych
 • umiejętności planowania działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków finansowych
 • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami
 • połączenia wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń.

Zdobycie praktycznych umiejętności:

 • Nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury
 • rozwijania i kreowania inicjatyw artystycznych
 • planowania i pisania projektów wydarzeń kulturalnych
 • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów)
 • pozyskiwanie środków finansowych i realizacji projektów unijnych.

Poszerzanie wiedzy z zakresu:

 • Podstaw marketingu i PR
 • promocji, sponsoringu i reklamy w kulturze
 • prawa autorskiego, podatkowego i handlowego
 • form finansowania kultury, funduszy unijnych i instytucji wspierających inicjatywy z obszaru kultury
 • wiedzy z zakresu kultury współczesnej (sztuka, teatr, muzyka, film).
Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kulturą dedykujemy:

 • pracownikom instytucji i ośrodków kultury chcącym podnieść kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i projektami w obszarze kultury i dziedzin pokrewnych
 • absolwentom kierunków humanistycznych chcącym pogłębić wiedzę dotyczącą marketingu i zarządzania, pisania projektów i organizowania przedsięwzięć kulturalnych
 • kandydatom na stanowiska kierownicze w instytucjach i organizacjach kultury chcących zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe
 • absolwentom kierunków ekonomicznych chcących pracować w obszarze kultury, poznać specyfikę funkcjonowania ośrodków i instytucji oraz poszerzyć wiedzę z zakresu kultury współczesnej
 • ambitnym i kreatywnym twórcom kultury chcącym prowadzić własną działalność w zakresie realizacji projektów w obszarze kultury: muzyki, sztuki, teatru
 • animatorom kultury chcącym zdobyć umiejętności skutecznego zarządzania działaniami projektowymi oraz pozyskiwania środków finansowych  i wsparcia z UE
W programie

Program studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą obejmuje blok przedmiotów z zakresu nowoczesnych i kreatywnych metod zagadnienia i kierowania pracą instytucji kultury oraz drugi poświęcony poszerzaniu wiedzy z zakresu kultury współczesnej. Dopełnieniem studiów jest seminarium przygotowujące do napisania pracy dyplomowej.

1. Zarządzanie instytucjami kultury

 • Instytucje i organizacje kultury

 • Nowoczesne metody zarządzania organizacją

 • Zarządzanie instytucjami kultury sektora publicznego, prywatnego i non-profit

 • Zarządzanie projektami w sferze kultury

 • Planowanie i organizacja przedsięwzięć kulturalnych

 • Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne – kontakty i możliwości współpracy

2. Marketing w kulturze

 • Promocja kultury i sponsoring

 • Reklama

 • Marketing i PR

 • Negocjacje i sztuka komunikacji interpersonalnej, autoprezentacja

3. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji kultury (sektor publiczny i komercyjny)

 • Prawo handlowe, prawo podatkowe – wybrane zagadnienia

 • Zawieranie umów handlowych i kontraktów międzynarodowych

 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze kultury

 • Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie i prawa pokrewne)

 • Finansowanie w kulturze (zasady i metodyka pisania wniosków aplikacyjnych – fundusze strukturalne, instytucje państwowe, organizacje finansujące kulturę w Polsce i na świecie)

 • Przedsiębiorczość w kulturze

4. Obszary i problemy kultury współczesnej

 • Polityka kulturalna i edukacyjna w Polsce i w Unii Europejskiej

 • Rynek kultury – rynek sztuki

 • Metody badań kulturoznawczych

 • Kultura współczesna  – wybrane zagadnienia

 • Trendy zmian w kulturze – gromadzenie i analiza danych, digitalizacja dóbr kultury

 • Animacja kultury

5. Moduł specjalistyczny

 • Antropologia i historia kultury

 • Filozofia z elementami estetyki

 • Historia sztuki z elementami teorii sztuki

 • Wiedza o teatrze i dramacie

 • Elementu teorii i historii filmu

 • Historia muzyki

 • Współczesne muzealnictwo

 • Wykłady monograficzne

 • Seminarium podyplomowe
Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą umożliwi:

 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających awans zawodowy i rozwój dalszej kariery
 • zdobycie atrakcyjnej i kreatywnej pracy w obszarze kultury
 • odkrycie nowych możliwości rozwoju dla samodzielnych animatorów kultury i artystów
 • zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania różnorodnymi instytucjami kultury
 • umiejętność planowania i realizowania przedsięwzięć kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków finansowych z instytucji i organizacji wspierających
 • poszerzenie wiedzy z zagadnień kultury współczesnej
Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Studia w formule Blended Learning. 75% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Zajęcia w formie e-learningowej organizowane są przy współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Pozostałe 25% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Opiekun merytoryczny

dr Ewa Gałązka

Kadra

Zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie kulturą będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów, pracowników dydaktycznych. Wśród naszej kadry m.in.:

dr Jarosław Eichstaedt

dr Dorota Eichstaedt

dr Ewa Gałązka

dr Beata Lisowska

prof. Andrzej Pitrus

prof. Alicja Helman

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Studia podyplomowe Zarządzanie kulturą organizowane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi oraz Polski Uniwersytet Wirtualny.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni