Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne, w tym:
*zajęcia teoretyczne – 495 godzin
*zajęcia praktyczne – 329 godzin

Wymagane dokumenty

- kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Czas trwania
15 - 17 miesięcy
Cena

3700 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Wykonywanie badania fizykalnego kobiety i noworodka.
 2. Organizowanie i prowadzenie czynnego poradnictwa z zakresu prekoncepcji, ciąży, porodu, połogu, opieki nad noworodkiem oraz wobec kobiety zdrowej i chorej ginekologicznie w każdym okresie życia.
 3. Prowadzenie zajęć w szkole dla rodziców.
 4. Prowadzenie ciąży o przebiegu fizjologicznym.
 5. Kierowanie ciężarnej do lekarzy specjalistów i na badania diagnostyczne oraz pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z uprawnieniami.
 6. Dokonanie oceny ryzyka położniczego według karty oceny zdrowia kobiety ciężarnej.
 7. Nadzorowanie i opieka położnicza podczas porodu siłami natury w warunkach domowych.
 8. Sprawowanie opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą oraz jej dzieckiem w środowisku domowym, uwzględniając czynniki ryzyka oraz ocenę stanu zdrowia kobiety.
 9. Prowadzenie poradnictwa laktacyjnego.
 10. Realizowanie opieki nad kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych w środowisku domowym.
 11. Konstruowanie i realizowanie indywidualnego planu opieki w stosunku do ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie i onkologicznie.
 12. Diagnozowanie stanu zdrowia oraz sytuacji społecznej kobiety i jej rodziny.
 13. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodka.
 14. Wykonywanie szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych.
 15. Objęcie kompleksową, ciągłą i specjalistyczną opieką kobiety z chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi przed hospitalizacją i po wypisie ze szpitala.