Dodane przez mbielski -
Cel

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 967 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 617 godzin
*zajęcia praktyczne – 350 godzin

Wymagane dokumenty

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Czas trwania
15 - 17 miesięcy
Cena

3700 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Ocena jakości życia chorego objętego opieką paliatywną.
 2. Ocena jakości umierania.
 3. Ocena i monitorowanie bólu za pomocą standardowych skal.
 4. Ocena bólu u nieprzytomnego.
 5. Podawanie leków do portów naczyniowych i cewników centralnych.
 6. Doraźne modyfikowanie dawki i drogi podawania leków analgetycznych w zależności od stanu pacjenta oraz natężenia bólu.
 7. Doraźne modyfikowanie dawki i drogi podawania leków stosowanych w celu łagodzenia dokuczliwych objawów ze strony układu oddechowego, pokarmowego,  moczowo-płciowego i nerwowego.
 8. Doraźne modyfikowanie dawki i drogi podawania leków stosowanych u pacjentów w stanach nagłych.
 9. W stanach nagłych w przypadku braku kontaktu z lekarzem i/lub wpisanych wcześniej zleceń lekarskich, podawanie doraźnie leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do programu.
 10. Podawanie na zlecenie lekarskie różnymi drogami (z uwzględnieniem drogi zewnątrzoponowej) leków łagodzących dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywną, z uwzględnieniem nowoczesnych technik (np. analgezji sterowanej przez pacjenta).
 11. Planowanie i realizacja działań w profilaktyce odleżyn i owrzodzeń.
 12. Opatrywanie/leczenie ran odleżynowych.
 13. Opatrywanie owrzodzeń nowotworowych.
 14. Zaopatrzenie/leczenie popromiennego zapalenia skóry.
 15. Opatrywanie przetok.
 16. Pobranie materiału biologicznego z rany do badania bakteriologicznego.
 17. Edukacja chorego i rodziny w zakresie niwelowania objawów somatycznych oraz w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych.
 18. Pielęgnacja jamy ustnej (w przypadku grzybicy, suchości jamy ustnej, xerostomii, powikłań po radio-  i chemioterapii).
 19. Pielęgnacja stomii i obsługa sprzętu stomijnego.
 20. Wykonywanie badanie per rectum, wlewu doodbytniczego, ręczne wydobycie stolca.
 21. Obsługa nefrostomii, urostomii i cewnika nadłonowego.
 22. Prowadzenie tlenoterapii w opiece paliatywnej.
Oceń kurs/szkolenie
5
Średnia ocena: 5 (Liczba ocen: 7)