Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Korzyści
 • To, co podkreślają nasi absolwenci, to „dodatkowa furtka”, czyli możliwość nauczania tego, co już sami umieją. Oznacza to pracę w szkołach różnego typu – od szkoły podstawowej poczynając, a na szkole wyższej kończąc.
 • Przygotowanie pedagogiczne jest także punktem wyjścia do specjalistycznych kierunków pedagogicznych, co również jest ważnym czynnikiem motywacyjnym naszych uczestników. Po ukończeniu studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego zamierzają rozpocząć studia podyplomowe z zakresu np. Pedagogiki opiekuńczej i pracować na świetlicy szkolnej czy w domu dziecka.
 • Przygotowanie pedagogiczne, to duża dawka wiedzy pedagogiczno-psychologicznej przydatnej w planowaniu i urzeczywistnianiu własnego rozwoju, a także wykorzystywanej przez naszych uczestników w opiece i wychowaniu własnych dzieci.
Dla kogo?

Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Program kształcenia

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne obejmuje m.in.: zagadnienia:

 • warsztat umiejętności pedagoga
 • pedagogika ogólna
 • teoria wychowania
 • pedagogika społeczna
 • etyka pracy nauczyciela
 • profilaktyka w szkole
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia społeczna
 • psychopedagogika SPE
 • dydaktyka ogólna
 • planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
 • metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotowym
 • dydaktyka twórczości w nauczaniu przedmiotowym
 • bezpieczeństwo ucznia
 • edukacja filmowa
 • edukacja muzealna
 • metodyka (szczegółowa) nauczania
 • emisja głosu
 • autoprezentacja i kompetencje komunikacyjne nauczyciela
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka dydaktyczna (120 h) i praktyka opiekuńczo-wychowawcza (30 h)

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania

3 semestry – 410 h dydaktycznych oraz 150 h praktyk. W toku studiów w każdym semestrze przewidziane są 2 zajęciowe zjazdy stacjonarne.

Opiekun merytoryczny

dr Kamila Witerska

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne m.in.:

dr Nella Stolińska-Pobralska – pedagog, teoretyk i historyk wychowania, adiunkt w Zakładzie Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ i wykładowca w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, doświadczony wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego towarzystwa Historii Edukacji, autorka m.in. unikatowej monografii naukowej Instytucje opieki nad dzieckiem w międzywojennej Łodzi (Łódź, 2002).

dr Kamila Witerska– pedagog, trener twórczości, coach, adiunkt Wydziału Pedagogiki i Psychologii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia oraz wspieraniem rozwoju. Autorka koncepcji edukacji performatywnej. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy dramą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest autorką pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Drama na różnych poziomach kształcenia(2010), praktycznego przewodnika po technikach dramowych: Drama. Techniki, strategie, scenariusze (2011), opartej na wywiadach publikacji będącej próbą pokazania różnorodności dramy w Polsce i Wielkiej Brytanii: Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach (2014), publikacji opisującej Teatr Forum (2016) metodę wykorzystywaną w edukacji rówieśniczej, profilaktyce i socjoterapii. Ostatnia publikacja dotyczy Dramy procesualnej w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III (2020). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz Performance Studies international.

dr Monika Just – trener twórczego myślenia, pedagog, szkoleniowiec, edukator, pedagog dziecięcy, coach , licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności; certyfikowany moderator procesów DT. Prowadzi szkolenia dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej, z zakresu:
- rozwijania kompetencji miękkich,
- nauczania twórczości,
- myślenia projektowego (Design Thinking),
- twórczego rozwiązywania problemów (TRP),
- technik heurystycznych,
- myślenia wizualnego (Visual Thinking),
- metod pobudzających wyobraźnię i aktywizujących myślenie.

W obszar szczególnych zainteresowań dr Moniki Just wpisuje się projektowanie sesji szkoleniowych z wykorzystaniem analogii i metafor.

Podczas wykładów, szkoleń i warsztatów:
• wykorzystuje moc myślenia wizualnego (Visual Thinking),
• dotyka analogii i metafor wpisanych w proces dochodzenia do rozwiązywania problemów,
• odkrywa kreatywność i drzemiący w każdym z nas potencjał,
• rozwija postawę twórczą i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.
• zgłębiając techniki twórczego myślenia i działania przybliża do rozwiązywania problemów z pozoru trudnych do „ogarnięcia”.

Spotkania z dr Moniką Just zawsze zorientowane są na rozwój kompetencji kluczowych, kompetencji społecznych w tym przede wszystkim na rozwój kreatywności oraz umiejętności potrzebnych do tego, aby być zdolnym do działania oraz sprostać osobistym i społecznym wyzwaniom XXI wieku.
Swoich Klientów traktuje jako partnerów, którzy inspirują ją do działania.
Chętnie dzieli się wiedzą (co stało się jej życiową pasją). Lubi zarażać energią i humorem, wspierać w działaniach, wskazywać możliwości łączenia wielu różnorodnych perspektyw, by zwiększać efektywność działań.

dr Andrzej Zbonikowski– psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe).
Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek i przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ, m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli, doradców zawodowych i trenerów biznesu. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii „Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (2011).

Wymagane dokumenty

Kopia/e podpisanego/ych dyplomu/ów ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem/ami, jeśli został/y wydany/e:

A) co najmniej I stopnia w przypadku absolwentów kierunków teoretycznej nauki zawodu

LUB

B) magisterskich (w przypadku absolwentów pozostałych kierunków)*

*Kandydat zobowiązany jest dostarczyć kopię dyplomu/ów ukończenia studiów I i II° wraz z suplementami - o ile nie są to studia jednolite magisterskie.

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia
Oceń kierunek
4.4
Średnia ocena: 4.5 (Liczba ocen: 14)