REGULAMIN PROMOCJI

czesnego na studiach podyplomowych

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • Organizatorem promocji jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dalej: AHE), z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sterlinga 26, 90-212 Łódź, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 30, nr NIP: 725-10-14-115, reprezentowana przez Rektora – dr hab. Elżbietę Dul- Ledwosińską.
 • Niniejsza promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach losowych (Dz.U. 2018.165) Promocja odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie ustawą z 25.05.2018r.
 • Naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności,  zaś uczestnik zostanie wyeliminowany z udziału w Promocji.
 • Decyzje Organizatora i są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest oświadczenie faktu zapoznania się z Regulaminem.
 1. ZASADY PROMOCJI:

Promocje obowiązują w okresie rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Organizatora w semestrze zimowym roku akademickim 2023/2024 i polegają na:

A: udzieleniu 10% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które są studentami i absolwentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

B: udzieleniu 15% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które  złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie do 11 lipca 2023r.

C: udzieleniu 10% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które  złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie do 15 sierpnia 2023r.

D: udzieleniu 5% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które  złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie do 19 września 2023r.

E: PROMOCJA DLA FIRM/INSTYTUCJI - w całym okresie trwania rekrutacji na sem. zimowy 2023/2024.

- firma / instytucja wysyłająca 2-5 pracowników -10 % zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika,

- firma / instytucja wysyłająca 6-12 pracowników -15% zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika,

- firma / instytucja wysyłająca 13 i więcej pracowników -20% zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika.

F: PROMOCJA DLA MŁODYCH MATEK - kobieta w ciąży lub posiadająca dziecko do 3 roku życia może skorzystać

z promocji na studia podyplomowe niestacjonarne:

- 15% zniżki – w terminie do 15 sierpnia 2023r. za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych,

- 10% zniżki – w terminie od 16 sierpnia 2023r. do 19 września 2023r. za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych.

UWAGA: PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ!

 

KIERUNKI WYŁĄCZONE Z PROMOCJI I ZNIŻEK:

Na kierunkach Arteterapia w edukacji i terapii, prowadzonym przez Filię w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Fabryką Kreatywności oraz Mediacje i negocjacje prowadzonym przez Filię w Wodzisławiu Śląskim, nie przysługują zniżki i promocje.

Na kierunku Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori), prowadzonym w Łodzi, nie przysługują zniżki i promocje.

Na kierunku Zielarstwo i fitoterapia (we współpracy z Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych) prowadzonym w Łodzi, nie przysługują zniżki i promocje.

 

 1. REKLAMACJE I SKARGI:
 • Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odmowy zastosowania warunków Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane.O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Kandydat w momencie zgłoszenia do Promocji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania się przez AHE ze zobowiązań wynikających z organizacji Promocji. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez AHE, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez AHE działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez AHE, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 • Uczestnik Promocji ma prawo:
 1. do dostępu do jego danych osobowych,
 2. do żądania od administratora danych ich sprostowania,
 3. do żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 4. do ograniczenia przetwarzania,
 5. do przenoszenia danych,
 6. do sprzeciwu na zasadach określonych w RODO, odpowiednio w art. 15 do 18 oraz art.20 i art. 21.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Szczegółowa klauzula informacyjna związana z celem i zakresem przetwarzania danych osobowych zostanie uczestnikowi przedstawiona na etapie rekrutacji na studia podyplomowe.
 • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 • Regulamin będzie przechowywany w siedzibie AHE przez okres 1 roku.

Dolny pasek