Dodane przez mbielski -
Cel

Szkolenie prowadzone jest techniką warsztatową. Uczestnicy szkolenia wraz z wykładowcą projektują i przygotowują narzędzia, umożliwiające zwiększenie efektywności w codziennej pracy z aplikacją. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabierają umiejętności pracy z mechanizmami programowania VBA, a także otrzymują gotowy zestaw narzędzi do pracy w aplikacji.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzować pracę w Excelu przy pomocy języka VBA.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Czego się nauczysz?

 • Rejestrować i modyfikować makra automatyzujące prace w środowisku MS Excel,
 • Samodzielnie tworzyć fragmenty kodu oraz pracować z obiektami Excela z wykorzystaniem języka Visual Basic.
 • Tworzyć własne funkcje.
Tematyka kursu

Makra

 • Rejestrowanie makr
 • Przypisywanie makr do przycisków w arkuszu i menu aplikacji
 • Zasady bezpieczeństwa plików z makrami („bezpieczeństwo makr”)

Edytor kodu VBA

 • Konfiguracja okna edytora
 • Ustawienia pracy w edytorze kodu (m.in.: czcionka, zawijanie kodu, oznaczenia elementów kodu etc.)
 • Znaczenie najważniejszych okien edytora (okno projektu, okno właściwości obiektu, okno kodu, okno Immediate, przeglądarka obiektów)

Struktura kodu

 • Podział projektu na makra
 • Znaczenie modułu dla organizacji i przebiegu kodu
 • Struktura projektu a dostęp do zmiennych oraz wymiana danych

Typy danych

 • Stałe
 • Zmienne
 • Rodzaje zmiennych (prywatne, modułowe, publiczne, zmienne kodu)
 • Deklaracja zmiennej i jej wpływ na obsługę danych oraz pracę z kodem
 • Instrukcja posiłkowa AS
 • Przypisanie wartości do zmiennych
 • Zmienne wartościowe a zmienne obiektowe
 • Zmienne predefiniowane

Podstawowe instrukcje VBA

 • Instrukcja IF, THEN, ELESE
 • Logiczne instrukcje posiłkowe AND, OR
 • Instrukcja SELECT CASE, CASE ELSE
 • Pętla FOR… NEXT
 • (opcjonalnie, w zależności od pozostałego na szkoleniu czasu i możliwości grupy: Pętla for Each…Next, Pętla Do...Loop, Pętla Do…Until )
 • Dostęp do funkcji arkuszowych i funkcji aplikacji z pozycji kodu

Korzystanie z podstawowych obiektów Excela

 • Kolekcje i ich znaczenie w pracy z kodem Workbooks, Woskheets, Sheets, Cells, Rows, Columns, etc.
 • Praca z zakresami danych – obiekt Range
 • Praca z arkuszami
 • Praca ze skoroszytami

Obsługa zdarzeń arkusza i skoroszytu

Podstawowa obsługa formularzy

 • Tworzenie formularzy
 • Przypisywanie kodu do wybranych elementów formularza
 • Komunikacja formularza z arkuszem
 • Obsługa zmiennych wewnątrz formularza
 • Komunikacja formularza z innymi elementami kodu projektu
 • Wywoływanie formularza z poziomu kodu
 • Wybrane, przykładowe elementy obsługi formularza

Komunikacja z użytkownikiem aplikacji

 • Wykorzystanie funkcji MsgBox jako okna dialogowego
 • funkcja InputBox
 • obsługa formularzy

Dodawanie funkcjonalności

 • Zarządzanie przebiegiem kodu
 • Znaczenie dla pracy z kodem umiejętnego wyłącznie i włączanie ważnych właściwości aplikacji: podglądu ekranowego, obsługi zdarzeń, automatycznej kalkulacji (przeliczania wartości)
 • Wykorzystanie własnych funkcji w procedurach i arkuszu (w zależności od pozostałego na szkoleniu czasu i możliwości grupy)

Podstawowe techniki obsługi błędów

 • Zachowanie aplikacji i reakcja kodu na błąd
 • Identyfikacja rodzaju błędu
 • Podstawowe instrukcje pozwalające na obsługę błędów (On Error etc.)

Debugowanie

 • Krokowe uruchamianie kodu
 • Definiowanie punktów wstrzymania kodu
 • Ręczne uruchamianie kodu
 • Kontrola wartości zmiennych i przebiegu kodu
 • Obsługa błędów w edytorze kodu

Samokształcenie

 • Skuteczne wykorzystanie narzędzia pomocy aplikacji i dokumentacji dewelopera w celu poszerzania wiedzy na temat programowania VBA
 • Aktywne wspomaganie się dokumentacją w trakcie pracy z kodem
Prowadzący

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego, wieloletniego trenera Microsoft, który w jasny i przejrzysty sposób omawia pracę z programem.

Obraz
ntgroup
Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Szkolenie posiada gwarancję satysfakcji co oznacza, że w przypadku uzasadnionego niezadowolenia ze szkolenia (tematyka szkolenia, nieodpowiednie prowadzenie przez trenera) zobowiązujemy się do powtórzenia szkolenia w dogodnym dla obu stron terminie, ze zmianą trenera bez kosztów. Podstawę do powtórzenia szkolenia stanowi analiza ankiet końcowych wypełnianych przez uczestników.

Miejsce:
ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź

 

Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO w sali szkoleniowej lub warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym.

Uczestnik kursu otrzymuje skrypt i zestaw plików, na których są wykonywane ćwiczenia podczas szkolenia.

Materiały są w języku polskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR).

Jeżeli masz pytania napisz ckpkursy@ahe.lodz.pl lub zadzwoń tel.: +48 42 63 15 892

Firma posiada wpis w Urzędzie Miasta Łodzi jako placówka kształcenia ustawicznego.

Oceń kurs/szkolenie
4.8
Średnia ocena: 4.8 (Liczba ocen: 10)