Dodane przez akopcik -
Cel studiów

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do przygotowania, udzielenia i realizacji zamówienia publicznego.

Korzyści

Absolwent uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umiejętności pomocne w procesie udzielania zamówienia publicznego od strony wykonawcy oraz zamawiającego. Absolwent może aplikować na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w jednostkach budżetowych oraz jednostkach  sektora prywatnego.

Dla kogo?
 • Pracownicy administracji publicznej
 • Przedsiębiorcy
 • Osoby, które nigdy nie podejmowały działań związanych z procedurą udzielania zamówienia publicznego i chcą poszerzyć swoje horyzonty
Program kształcenia
 • Organizacja obsługi zamówień publicznych
 • Elementy prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
 • Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zamówieniach publicznych
 • Finanse publiczne
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Elektronizacja zamówień publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne – studium przypadku
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych
 • Etyka administracji
 • Zamówienia sektorowe
 • System zamówień publicznych w prawie UE
Czas trwania

2 semestry (100% on-line)

Opiekun merytoryczny

mgr Emilia Szczęsna – koordynator studiów podyplomowych

Absolwentka Wydziału Prawa i  Administracji  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, doktorant na wydziale prawa Polskiej Akademii Nauk, nauczyciel akademicki. Właściciel wydawnictwa popularno-naukowego, szkoleniowiec
w sektorze prywatnym oraz publicznym z zakresu prawa zamówień publicznych.  Organizator studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji ISO 9001:2015. Zainteresowania badawcze: prawo zamówień publicznych, prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, etyka i bioetyka, ochrona praw człowieka oraz ochrona danych osobowych. Członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego. Autor licznych publikacji w czasopismach i monografiach naukowych z wyżej wymienionych obszarów. W latach 2013 - 2017 dziennikarz w Gazecie Prawnej w dziale „Samorząd i administracja publiczna”. Poza pracą ze studentami na uczelniach wyższych, która jest jej największą pasją - pracownik administracji publicznej na stanowisku etyka oraz koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. Z zamiłowania – twórca materiałów edukacyjnych, scenarzysta i autor literatury dziecięcej.

Kadra

dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

Od początku zatrudnienia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w UŁ (2003 r.) prowadzi wiele zróżnicowanych i specjalistycznych zajęć dydaktycznych, w tym z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, nauki administracji oraz administracji pracy w formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów magisterskich, na wielu wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego (oprócz Wydziału Prawa i Administracji m. in. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Wydziale Chemii, Wydziale Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim). Poza tym prowadzi wykłady na studiach podyplomowych organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim (m. in. w ramach Podyplomowego Studium BHP, Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna, Studiów Podyplomowych Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej) oraz szkolenia i kursy dla pracowników administracji publicznej. Jak dotąd zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno studentów jak i pozostałych odbiorców, co znajdowało odzwierciedlenie, w szczególności w wysokich ocenach wystawianych w ankietach. Z kolei dorobek naukowy obejmuje autorstwo lub współautorstwo kilkudziesięciu publikacji naukowych w różnych formach: autorskie monografie, rozdziały w monografiach, artykuły naukowe, współautorstwo podręczników akademickich, współredakcję 2 monografii, publikacje popularno-naukowe, referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Pracę badawczo-dydaktyczną łączy z prowadzeniem działalności szkoleniowej dotyczącej praktycznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej, m. in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, technik legislacyjnych w administracji publicznej, dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, prawnych instrumentów ochrony środowiska, w tym zarządzania wodami śródlądowymi i ochrony wód przed zanieczyszczeniem, realizowanej na zlecenie właściwych ministerstw, jednostek naukowych typu non-profit, posiadających status organizacji pożytku publicznego oraz w ramach projektów finansowanych z funduszy środowiskowych czy Funduszy Norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norway Grants, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy FSS).

 

dr Jacek Cheda

Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji  UŁ, na którym, po ukończeniu studiów doktoranckich w roku 2000 uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.  Od 1998 r. do 2020 r. pracownik naukowo dydaktyczny Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, na której pełnił także funkcje: Prodziekana ds. studenckich (1998-2004), Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Koninie, Prorektora ds. studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych (lata 2004-2009), dziekana   Wydziału Zamiejscowego (filii) w Sieradzu (lata 2016-2019). W latach 2011-2015 zatrudniony była także na stanowisku adiunkta Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu. W latach 2020-2022 zatrudniony był w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, a od 2022 r. podjął pracę również na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Współpracował i współpracuje również z innymi uczelniami: Politechniką Łódzką Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu,
z Bydgoską Wyższą Szkołą Główną, Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, Uniwersytetem Łódzkim oraz Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. 

             Autor 3 podręczników, przeszło 70 rozdziałów monografii i artykułów, przede wszystkim z obszaru, prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa (w tym cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego UE), prawa administracyjnego (w tym prawa samorządu terytorialnego, partnerstwa publiczno-prywatnego), prawa ochrony własności intelektualnej, prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa międzynarodowego, prawa UE oraz zarządzania. Jest również redaktorem naukowym 6 monografii oraz redaktorem wydania 15 numerów czasopism. Czynnie uczestniczył również w 30 konferencjach naukowych oraz zorganizował 26 konferencji naukowych.  

            W latach 2011- 2014 członek zarządu Fundacji Ius Medicinae, a od 2023 r. członek zarządu Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego w Krośnie. W latach 2011-2013 pełnił funkcję redaktora prowadzącego czasopisma Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, a od 2013 r. jest redaktorem prowadzącym Karpackiego Przeglądu Naukowego.

            W  2015 r. utworzył Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne zajmujące się edukacją oraz prowadzeniem terapii logopedycznych. W obrębie działalności edukacyjnej prowadzi kursy i szkolenia w zakresie międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i polskiego prawa wewnętrznego w doniesieniu do: prawa ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej prawa oświatowego, i prawa samorządu terytorialnego, a także szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa. Prowadzi również działalność naukową i wydawniczą. Firma zorganizowała trzy konferencje naukowe a  działające w jej obrębie Wydawnictwo Mentoris wydało do tej pory cztery monografie i dwa audiobooki we współpracy z Oficyną Wydawniczo- Edukacyjną Notitia.  Realizuje również projekty unijne we współpracy m.in. z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie oraz Główną Inspekcją Ochrony Środowiska.

 

dr Izabela Iwanowicz

Nauczyciel dyplomowany i doktor nauk humanistycznych z zakresu historii (Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach). Obecnie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku (od 16 lat) i wykładowca
w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie oraz Akademii Piotrkowskiej (wcześniej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Tryb.). Doświadczenie zawodowe - zdobyte najpierw w szkołach średnich jako nauczyciel historii i przysposobienia obronnego, następnie jako wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie. Ukończone studia podyplomowe: „Przysposobienie obronne”, „Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej”, „Executive Master of Buisness Administration”. Członek organizacji i stowarzyszeń: Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej, Fundacja im. Władysława Reymonta w Kanadzie oraz Fundacja im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich, Stowarzyszenia „Nasz Reymont” i Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich. Od 2018 r. współpracuje z Polonią Kanadyjską. Autorka prac i publikacji naukowych, m.in.: - Samorząd terytorialny
w działalności obozu narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2016 (publikacja książkowa), - praca magisterska pisana na seminarium Historii Polski XIX i XX wiek
w Instytucie Historii pod kierunkiem prof. dr hab. R. Szweda pt.: „Stan sanitarny Radomska w latach 1918- 1939, Wyd. TOZ, Radomsko 2005 r. (praca książkowa), - ,,Prakseologia bezpieczeństwa według dokumentu MEN pt. ,,Bezpieczna szkoła”. ,,The praxeology of safety according to the Polish Ministry of National Education program ,,Safe School”. Studia administracji i bezpieczeństwa. Public administration and security studiens. Warszawa 2018, - „Doświadczenia samorządowe obozu narodowego do końca Drugiej RP w sferze dialogu społecznego (kilka uwag wstępnych do bilansu), Rocznik Politologiczny HOMO POLITICUS, Nr 10/2015, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, - „Stan sanitarny Radomska w latach 1918-1939 Rocznik Łódzki, t. 44, 1997 r. - „Zjazdy (Kongresy) Związku Ludowo-Narodowego w II Rzeczypospolitej”, Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 4, 2002 r. - artykuły w lokalnej prasie z cyklu „W przedwojennym Radomsku”: „Czyściciel czyli hycel”, „Akuszerka, lekarz, dezynfektor”, „Posłannictwo miłości bliźniego”, „Sukcesy PCK”, „Niwa Czerwonokrzyska”, „Dentysta w walce”, „Zlot czerwonokrzyski”, Gazeta Radomszczańska, 1994 r. - „Zagrożenie ludności spowodowane zanieczyszczeniem środowiska - opracowanie metodyczne i scenariusz lekcji”. Prelegentka i autorka referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, m.in.: - „Bezpieczeństwo gospodarcze w wymiarze historycznym” w ramach III Międzynarodowej Doktorancko-Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: „Bezpieczeństwo ekonomiczne – wymiar narodowy i międzynarodowy” - Warszawa 2018. - „Bezpieczeństwo informacyjne uczniów w dobie społeczeństwa sieciowego. Studium przypadku.” w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Współczesne aspekty polityki bezpieczeństwa.” - Gorzów Wielkopolski 2018. - „Znaczenie dialogu społecznego dla utrwalania postaw obywatelskich w RP” w ramach Konferencji Naukowej pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa państwa - geneza i charakter uwarunkowań” - Warszawa 2015. - „Zadania samorządu terytorialnego w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Wielowymiarowość Bezpieczeństwa Europejskiego” - Jachranka 2016 - „Doświadczenia samorządowe obozu narodowego do końca Drugiej RP w sferze dialogu społecznego (kilka uwag wstępnych do bilansu)” w ramach III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii „Odsłony Polityki” - Kraków 2015. Inne osiągnięcia
i nagrody: - trzykrotnie uhonorowana nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty, - odznaczona brązowym medalem „Za zasługi dla Ligii Obrony Kraju” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, - czterokrotnie nagrodzona przez Prezydenta Miasta Radomsko, - wyróżniona medalem 75-lecia Ligi Obrony Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Jubileuszowym dla upamiętnienia 50. rocznicy powstania Fundacji im. Władysława Reymonta
w Kanadzie i medalem na pamiątkę Jubileuszu 25-lecia działalności Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, - wyróżniająca ocena pracy Łódzkiego Kuratora Oświaty za zarządzanie i rozwój Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku, która wyróżnia się na tle innych placówek radomszczańskich swoimi osiągnięciami, m.in.: zdobyła międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga, krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, realizowała partnerski projekt ze szkołami w Wielkiej Brytanii i Włoszech pt. „Healthy Lives-Healthy Planet”, a także z Ukrainy i Izraela, realizowała program „Katyń…ocalić od zapomnienia”, w ramach którego został posadzony Dąb Pamięci, zorganizowała Rok Reymontowski w powiecie radomszczańskim oraz Zlot Szkół Reymontowskich; uczestniczy też systematycznie ogólnopolskich programach, np. Laboratoria Przyszłości, Szkoła bez przemocy, Europejski Tydzień Kodowania, Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz”, „Warszawa – miasto nieugięte”

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, pedagogiki, zarządzania w oświacie oraz BHP. Doktorant na Wydziale Zarządzania UŁ. Od stycznia 2023 roku Wicekanclerz ds. rozwoju WSBiNoZ, od października 2022 roku Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSBiNoZ, od września 2018 roku do września 2022 roku Wiceprezes Zarządu Strefy Edukacji Sp. z o.o. – osoby prowadzącej Technikum Automatyki i Robotyki oraz Dyrektor tej szkoły. Od sierpnia 2016 roku do września 2018 roku Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji ŁSSE S.A. Od października 2016 członek Zarządu LODZistics – Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej, Wcześniej,
w latach 2007-2011 zarządzał środkami UE w ramach EFS w regionie łódzkim jako Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Od 2012 do połowy 2016 roku Wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora ŁSSE S.A. W latach 2004-2006 członek Zarządu, a w latach 2006-2007 Wiceprezes Zarządu Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o. W latach 2005-2007 Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Nauki w Łodzi, w latach 2006-2007 członek Rady Nadzorczej „Olympus” Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu w Warszawie Sp. z o.o.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku:

 • gwarancja stałej ceny
 • nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
 • zajęcia stacjonarne realizowane w postaci webinarów na Platformie Zdalnego Nauczania

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego, Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.7
Średnia ocena: 4.7 (Liczba ocen: 9)