KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Program: 

Czas trwania kształceniaŁączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 321 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 160 godzin
*zajęcia praktyczne – 161 godzin

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
25 listopada 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Cena: 
1350 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Prowadzenie  poradnictwa przedciążowego wśród kobiet zdrowych i kobiet z chorobami współistniejącymi.
2. Rozpoznawanie czynników ryzyka środowiskowego u kobiety ciężarnej mających negatywny wpływ na jej zdrowie i rozwój płodu oraz planowanie postępowania w zależności od stopnia ryzyka i chorób współistniejących.
3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej dla ciężarnej i jej rodziny w zakresie przygotowania do porodu w warunkach domowych lub szpitalnych.
4. Prowadzenie psychoprofilaktyki położniczej oraz dobieranie i stosowanie odpowiednich niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego w zależności od sytuacji i preferencji rodzącej.
5. Nadzorowanie i opieka położnicza nad rodzącą podczas porodu powikłanego stanem nagłym.
6. Realizowanie opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem zgodnie z wytycznymi standardu opieki okołoporodowej.
7. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pielęgnacji położnicy i noworodka.
8. Rozwiązywanie problemów wynikających z zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego.
9. Formułowanie indywidualnego planu opieki w stosunku do ciężarnej, położnicy, noworodka, kobiety chorej ginekologicznie i onkologicznie.
10. Budowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób dla kobiet w każdym okresie życia.
11. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania chorobom ginekologicznym i chorobom przenoszonym drogą płciową.
12. Prowadzenie opieki nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi, z chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi przed hospitalizacją i po wypisie ze szpitala w środowisku domowym.

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowo należy potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym, że położna posiada zaświadczenie o ukończeniu kursów:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka.

Dolny pasek