KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Specjalizacje
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 850 godzin dydaktycznych, w tym:
*zajęcia teoretyczne – 500 godzin
*zajęcia praktyczne – 350 godzin

Czas trwania: 
15 - 17 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
04 grudnia 2021r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z  akresu  badania  fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cena: 
3700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Kierowanie na badania diagnostyczne i pobieranie materiału do badań diagnostycznych.
2. Kierowanie na badania lub pobieranie materiałów bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny).
3. Wykonywanie u dzieci badań przesiewowych oraz kierowanie do lekarzy.
4. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
5. Wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych.
6. Prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z grup dyspanseryjnych.
7. Wykonywanie czynności ratunkowych, do których uprawnia ukończony kurs specjalistyczny RKO.
8. Ocenianie świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji).
9. Wnioskowanie o objęcie opieką społeczną.
10. Sprawowanie kompleksowej opieki i pielęgnacji nad pacjentem w środowisku domowym.
11. Kierowanie zespołem sprawującym opiekę nad pacjentem w środowisku domowym.
12. Uczestniczenie w zespołach interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.

Dodatkowe informacje: 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

Dolny pasek

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!