KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 407 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 225 godziny
*zajęcia praktyczne – 182 godziny

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
16 września 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Dodatkowo należy potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu kursów:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka.

Cena: 
1700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia.
3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci na podstawie wytycznych ILCOR.
4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
5. Przyrządoweprzywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej i innego dostępnego sprzętu do nadgłośniowego udrażniania dróg oddechowych, konikopunkcji.
6. Wykonanie intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia.
7. Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.
8. Stosowanie tlenoterapii biernej.
9. Stosowanie wspomagania oddechu za pomocą worka samorozprężalnego.
10. Stosowanie tlenoterapii czynnej przy użyciu maski twarzowej, worka samorozprężalnego z zastawką jednokierunkową lub z użyciem respiratora.
11. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
12. Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie zapisu EKG z defibrylatora/monitora.
13. Wykonanie EKG z teletransmisją.
14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.  
15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi.
16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych, dolnych, żyły szyjnej zewnętrznej.
17. Wykonanie dojścia doszpikowego.  
18. Podawanie leków drogą dożylną, doszpikową, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną i wziewną.  
19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.  
20. Pobranie krwi tętniczej w sytuacji założonego dostępu tętniczego.  
21. Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem analizatorów parametrów krytycznych, w tym: stężenia glukozy w surowicy krwi, stężenia elektrolitów w surowicy krwi, gazometrii krwi włośniczkowej, żylnej, tętniczej.  
22. Opatrywanie ran i tamowanie krwotokówz użyciem dopuszczonego do obrotu sprzętu i środków medycznych.
23. Unieruchomienie kręgosłupa w sytuacji podejrzenia złamania, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.  
24. Odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych.
25. Prowadzenie segregacji medycznej w SOR i postępowaniu przedszpitalnym.
26. Podejmowanie działań zabezpieczających celem ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
27. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.  
28. Podawanie samodzielnie bez zlecenia lekarskiego doraźnie w nagłych wypadkach leków określonych w przepisach Ministerstwa Zdrowia z tego zakresu.

Dolny pasek