Dodane przez mbielski -
Cel

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 380 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 205 godzin
*zajęcia praktyczne – 175 godzin

Wymagane dokumenty

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Czas trwania
5 miesięcy
Cena

1700 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Ocena jakości życia chorego objętego opieką paliatywną.
 2. Ocena i monitorowanie bólu za pomocą standardowych skal.
 3. Ocena bólu u nieprzytomnego.
 4. Podawanie leków do portów naczyniowych i cewników centralnych.
 5. Doraźne modyfikowanie dawki leków analgetycznych w zależności od stanu pacjenta oraz natężenia bólu.
 6. Doraźne modyfikowanie dawki leków stosowanych w celu łagodzenia dokuczliwych objawów ze strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego.
 7. Doraźne modyfikowanie drogi podawania leków analgetycznych i leków stosowanych w celu łagodzenia dokuczliwych objawów po konsultacji z lekarzem.
 8. Podawanie na zlecenie lekarskie różnymi drogami (z uwzględnieniem drogi zewnątrzoponowej) leków łagodzących dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywną, z uwzględnieniem nowoczesnych technik (stosowanie analgezji sterowanej przez pacjenta).
 9. Ocena i zaopatrzenie odleżyn, owrzodzeń nowotworowych i popromiennego zapalenia skóry.
 10. Pielęgnacja jamy ustnej (w przypadku grzybicy, suchości jamy ustnej, xerostomii, powikłań po radio- i chemioterapii).  
 11. Pielęgnacja stomii i obsługa sprzętu stomijnego.  
 12. Wykonywanie badanie per rectum, wlewu doodbytniczego, ręczne wydobycie stolca.
 13. Obsługa nefrotomii, urostomii i cewnika nadłonowego.