KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Specjalizacje
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 475 godzin
*zajęcia praktyczne – 365 godzin

Czas trwania: 
15 - 17 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
13 maja 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, położnictwa począwszy od naboru 2012/2013

Cena: 
3700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Monitorowanie stanu zdrowia oraz rozwoju noworodka zdrowego, przedwcześnie urodzonego i chorego z wykorzystaniem obowiązujących skal (Dubowitz, Ballarda, Brazeltona, Apgar, Amiel-Tison) i siatek centylowych.
2. Edukacja położnicy w zakresie karmienia naturalnego i przystawianie dziecka do piersi w sytuacjach utrudniających karmienie ze strony matki, bądź noworodka.
3. Ocena charakteru, natężenia i lokalizacji doznań bólowych za pomocą dostępnych narzędzi do oceny bólu.
4. Realizacja i dokumentowanie procesu pielęgnowania noworodka zdrowego, chorego i wymagającego intensywnego nadzoru.
5. Edukacja rodziców w zakresie pielęgnacji dziecka z chorobą przewlekłą lub urazem okołoporodowym.
6. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych (krew, mocz, kał, pot, wymazy bakteriologiczne).
7. Wykonywanie działań i zabiegów wynikających z ustalonego przez zespół terapeutyczny planu leczenia oraz ocenianie skuteczności terapeutycznej i rozpoznawanie skutków ubocznych realizowanego leczenia farmakologicznego.
8. Przygotowanie i podawanie leków różnymi drogami.
9. Wykorzystywanie różnych sposobów żywienia  noworodka zdrowego i  chorego, dobór metod karmienia noworodka chorego w zależności od stopnia dojrzałości i stanu klinicznego.
10. Zapobieganie powikłaniom w przebiegu leczenia chirurgicznego i pielęgnowania noworodka poprzez podejmowanie stosownych działań zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami postępowania w tym zakresie.
11. Przygotowanie noworodka do operacji i transportu na blok operacyjny.
12. Sprawowanie opieki pooperacyjnej nad noworodkiem zgodnie z przyjętymi w oddziale procedurami (obserwacja, toaleta ciała, toaleta drzewa oskrzelowego, zmiana opatrunków, zmiana pozycji, zdjęcie szwów, toaleta rany pooperacyjnej).
13. Zapobieganie i rozpoznawanie powikłań w przebiegu leczenia chirurgicznego i pielęgnowania noworodka poprzez podejmowanie stosownych działań zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami postępowania w tym zakresie.
14. Stosowanie stymulacji dotykowej – masażu noworodka oraz wykorzystywanie w opiece założeń programu wczesnej stymulacji rozwojowej, stosowanie metody Kangura.
15. Wykonywanie toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej.
16. Wykonywanie szczepień ochronnych (BCG i WZW) u noworodków zdrowych i przedwcześnie urodzonych zgodnie z obowiązującymi zasadami.
17. Przygotowanie noworodka w różnym stanie zdrowia do badań diagnostycznych i zabiegów (badania radiologiczne, cewnikowanie naczyń pępowinowych, nakłucie jamy opłucnej, fototerapia).
18. Przygotowanie noworodka przedwcześnie urodzonego/chorego i w stanie zagrożenia życia do transportu.
19. Sprawowanie opieki nad noworodkiem wymagającym wsparcia oddechowego, wentylacji konwencjonalnej lub oscylacyjnej, z uwzględnieniem specyfiki wentylacji z użyciem tlenku azotu.
20. Wykonanie wentylacji z użyciem maski twarzowej i worka oddechowego*, założenie rurki ustno-gardłowej i wykonanie pośredniego masażu serca u noworodka w stanach zagrożenia życia.
21. Współuczestniczenie w projektowaniu regulacji etyczno-deontologicznych w neonatologii.
22. Wdrażanie i realizowanie programów mających na celu zmniejszenie umieralności okołoporodowej noworodków.
23. Prowadzenie wczesnej stymulacji rozwojowej noworodka przedwcześnie urodzonego/chorego.
24. Współpraca z rodziną i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych.
25. Opracowywanie procedur wysokospecjalistycznych zabiegów pielęgniarskich wykonywanych u noworodka chorego i w stanach zagrożenia życia.
26. Monitorowanie jakości opieki nad noworodkiem i tworzenie standardów opieki w pielęgniarstwie neonatologicznym.

Dolny pasek