Dodane przez mbielski -
Cel
  • stworzyć model skutecznego lidera jako punkt odniesienia dla swoich działań
  • zdiagnozować swój potencjał przywódczy i wypracować sposoby jego rozwijania
  • rozwinąć umiejętność optymalnego wyboru określonego stylu przywództwa w zależności od sytuacji
  • dookreślić rolę i znaczenie lidera w budowaniu efektywnego zespołu
  • określić indywidualne predyspozycje do aktywnego uczestnictwa w pracy zespołu
  • udoskonalić zasady współpracy w zespole
  • rozpocząć i/lub kontynuować proces transformacji od kultury obwiniania do odpowiedzialności osobistej
  • Czy nakreślenie formalnych ram odpowiedzialności wystarczy, by działać efektywnie i optymalnie?
  • Co kryje się pod pojęciem odpowiedzialności osobistej?
  • Jak możemy rozwijać poczucie odpowiedzialności osobistej u siebie i u naszych pracowników?
Adresaci

Szkolenie adresowane jest dla menedżerów, ludzi zarządzających kadrami, za także dla osób zainteresowanych tematem zarządzania i przywództwa.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Uczestnicy dowiedzą się czym jest przywództwo.

Uczestnicy dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem.

Uczestnicy dowiedzą się czym jest przywództwo.

Uczestnicy poznają cechy przywództwa .

Uczestnicy poznają piramidę przywództwa.

Uczestnicy dowiedzą się jak ewoluuje model przywództwa.

Uczestnicy dowiedzą się jak budować model przywództwa.

Tematyka kursu

ZARZĄDZANIE A PRZYWÓDZTWO:

Na czym polega różnica? Jakie cechy i umiejętności charakteryzują skutecznego przywódcę? Jak roz-poznać swój potencjał przywódczy? Jak go rozwijać?

PRZEJRZYSTE PRZYWÓDZTWO, czyli WIZJA – KOMUNIKACJA – ZAUFANIE:

Jaka jest wizja, cele i sens mojego działania jako lidera? Jak wzbudzać zaufanie u swoich ludzi? Co to jest samospełniająca się przepowiednia i jak lider może wykorzystać ten mechanizm w praktyce? Jakie są oczekiwania pracowników wobec swojego lidera? Jak przywódca może im sprostać?

PRZYWÓDZTWO OPARTE NA WARTOŚCIACH:

Co jest ważne dla mnie i jak to się przekłada na moje działanie jako lidera? Czy moi współpracownicy podzielają ten system wartości?

AUTORYTET LIDERA:

Jak go budować i na czym oprzeć? Jakie czynniki stanowią podstawę mojego autorytetu?

STYLE PRZYWÓDZTWA:

Jaki styl preferuję w swojej praktyce zawodowej i co z tych preferencji wynika? Jak zarządzać „sytuacyjnie”? Jak diagnozować poziom dojrzałości zawodowej swoich pracowników i jak dostosowywać swój styl przywódczy?

ZESPÓŁ – POLE DZIAŁANIA LIDERA:

Co odróżnia zespół od grupy jednostek? Jakie cechy charakteryzują zespół skuteczny w działaniu?

ANALIZA POTENCJAŁU ZESPOŁU:

Co każdy z nas wnosi do zespołu? Jak wzmacniać atuty danej roli? Jak pokonywać słabości jej przypisane? Czy nasz zespół jest zbilansowany pod względem reprezentowanych w nim ról? Jak można wy-pełnić luki w tym zakresie?

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ZESPOŁU W PRAKTYCE PRZYWÓDCZEJ:

Czy być wydajnym i skutecznym to jedno i to samo? Jakim „kluczem” priorytetyzować i dzielić się zada-niami? Czym jest zjawisko synergii i jak możemy je wykorzystać? Jak wspomagać zaangażowanie w realizację wspólnych celów?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FORMALNA I OSOBISTA:

Czy nakreślenie formalnych ram odpowiedzialności wystarczy, by działać efektywnie i optymalnie? Czym jest kultura obwiniania i co ją charakteryzuje? W jakim stopniu przełożony powinien skupiać się na winie, a w jakim poszukiwać wpływu na sytuację? Jak można rozwijać poczucie osobistej odpowiedzial-ności u siebie i u innych?

OTWARTOŚĆ KOMUNIKACYJNA:

Jak się „otworzyć” przed innymi i na innych? Jak wykorzystać potęgę informacji zwrotnej?

POKONYWANIE BARIER:

Co może utrudniać efektywne porozumiewanie się w zespole? Co możemy robić, aby skutecznie prze-zwyciężać te trudności?

ISTOTA KONFLIKTU: Czym jest, kiedy oraz i dlaczego rodzi się konflikt? Czy można rozpatrywać kon-flikt w kategoriach dobry – zły, konstruktywny – destrukcyjny, potrzebny – niepotrzebny? Jakie są rodza-je konfliktów?

KONFLIKT W ZESPOLE: Czy i jak ingerować w konflikt pomiędzy naszymi pracownikami? Jak odróżnić pseudo-strategie od konstruktywnych technik rozwiązywania konfliktów? Jakich metod użyć, by zapew-nić wszystkim zaangażowanym „wyjście z twarzą”?

KODEKS WSPÓŁPRACY:

co wolno a czego nie wolno członkom efektywnego zespołu? Które zachowania wzmacniają zespół a które wpływają destruktywnie? Jak wspólnie ustalić, co jest dla nas naprawdę ważne?

Prowadzący
Obraz
Paulina Gocała

Paulina Gocała - HR Manager, Ekspert z doświadczeniem (15 lat) w tworzeniu i zarządzaniu polityką rozwojową organizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista ds rozwoju, trener i Coach ICF. Specjalizuje się w szeroko rozumianych treningach i warsztatach menedżerskich (praca zespołowa, przywództwo i umiejętności motywacji, zarządzanie zmianą, zarządzanie efektywnością osobistą, komunikacja, negocjacje).

Wykłada na zarządzaniu i psychologii. Udziela wsparcia dydaktykom jak urozmaicić zajęcia aby studenci chętniej się angażowali. Autorka podręcznika dla studentów Kompetencje Managerskie, który cieszy się ogromna popularnością ponieważ napisany jest w przystępny sposób i dopasowany do pokolenia.

Szkoliła takie firmy jak Orange Polska, Ikea, Salve Medica czy Hutchinson. Uczyła się pod okiem takich specjalistów jak Jacek Santorski.

Współtwórczyni Turkusowych śniadań w Łodzi.

Jej pasją jest towarzyszenie w rozwoju tym, którzy chcą się rozwijać w obszarach przywództwa (indywidualnego i zespołowego) oraz chcą stać się ekspertem w komunikowaniu się, motywowaniu, byciu asertywnym i rozwinąć umiejętności trenerskie. Jest przekonana, że podstawa pracy wykładowcy, trenera i coacha to uważne słuchanie ludzi, dzielenie się własną wiedzą o życiu i prowadzenie ich w takim kierunku, aby poczuli własną siłę sprawczą. Lubi ciężko pracować, aby osiągnąć cel. Ma wrodzoną niechęć do niepowodzeń i porażek. Przepada za ryzykiem („im trudniej, tym lepiej”). Zawsze poszukuje nowych rozwiązań dla starych problemów. Stara się działać dla dobra, rozwoju i korzyści innych. Wywieranie wpływu przez wymianę myśli jest dla niej podstawowym środkiem realizacji tych celów.

Rozmiłowana w sportach czynnie uprawia biegi długodystansowe, triathlon na dystansie IM, spinning, pływanie.

 

Kontakt
Kontakt:

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Miejsce:
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź