Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia kryminologii i resocjalizacji umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej, praktycznej, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczych i ich uwarunkowań oraz prowadzenia systemowych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i prewencji kryminalnej w zakresie skutecznej ochrony dzieci i wspierania rodziny, które padły ofiarą przemocy. Studia przygotowują do pracy terapeutyczno-diagnostycznej z dziećmi i młodzieżą.

Celem studiów jest również przygotowanie do diagnozowania pedagogicznego na potrzeby instytucji, organów wymiaru sprawiedliwości, a także w przypadku przejawów niedostosowania społecznego wymagających interwencji doraźnej lub psychoprofilaktycznej.

Celem studiów jest również nabycie podstawowych umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu psychologii dzieci, młodzieży i dorosłych pozwalających na podejmowanie stosownych działań pomocowych w zaistniałej sytuacji kryzysowej.

Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne, warsztatu umiejętności psychospołecznych. Absolwent zna podstawowe metody pracy z osobami pochodzącymi ze środowisk kryminogennych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo, pozwalających mu na profesjonalną współpracę.

Uzyskane kompetencje będą obejmować szeroki zakres działań, w tym zapewnianie profesjonalnej pomocy i wsparcia pokrzywdzonym dzieciom i ich rodzinom. Dzięki praktycznym zajęciom słuchacze będą potrafić przygotować się do rozmowy z dzieckiem, dbając o jego dobro i bezpieczeństwo.

Korzyści

Słuchacze kierunku zdobędą umiejętności z zakresu mediacji, psychologii konfliktu, prawa karnego oraz cywilnego, komunikacji interpersonalnej i technik wywierania wpływu społecznego.

Absolwent posiadać będzie szereg kompetencji praktycznych z zakresu kryminologii. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy uzyska on ogólne kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

Dla kogo?

Zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych), w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej), instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej).

Program kształcenia

W programie studiów znajdziesz zagadnienia:

 • Pedagogika sądowa i patologie społeczne
 • Zaburzenia zachowania oraz emocji u dzieci i młodzieży
 • Dobre praktyki z zakresu podnoszenia kompetencji istotnych dla ochrony praw dziecka
 • Diagnoza dzieci krzywdzonych i ich rodzin
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii i psychologii klinicznej      
 • Psychologia agresji i przemocy
 • Podstawy prawne kurateli sądowej
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz nieletnich
 • Prawne i organizacyjne podstawy pomocy społecznej
 • Negocjacje i mediacje
 • Opiniowanie sądowo-psychologiczne dzieci i dorosłych
 • Elementy kryminologii i wiktymologii
 • Mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem
 • Metodyka pracy kuratora w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz dla dorosłych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i napisanie pracy dyplomowej.

Czas trwania

2 semestry - 192 godzin

100% zajęć prowadzona jest online przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

Dzięki wygodnym studiom przez Internet można zaoszczędzić czas na nauce oraz dopasować zajęcia na uczelni do już wykonywanych zajęć, z których nie możemy zrezygnować. Studiowanie online pozwala nam na lepsze zarządzanie swoim czasem

Opiekun merytoryczny

dr Piotr Bogacki – doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespoły ds. Przestępczości Wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, adwokat, dziekan kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Akademii-Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Były główny specjalista Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Prowadził szkolenia z zakresu profilaktyki ochrony osób małoletnich przed przemocą seksualną dla funkcjonariuszy Policji w ramach projektu „Powe On”. W latach 2021-2023 członek zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich powołanego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Piotr Bogucki

 

Kadra

dr Józef Nawrocki – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii. Specjalista I stopnia psychologii klinicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień historii myśli psychologicznej, psychologii ogólnej oraz psychologii klinicznej i psychopatologii. Autor kilkudziesięciu opinii sądowo-psychologicznych z zakresu psychologii klinicznej. Pracuje w Centrum Psychiatrycznym w Warcie.

dr Aleksandra Grotowska - psycholog, coach. Ukończyła studia magisterskie
z psychologii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia doktoranckie z literaturoznawstwa oraz studia podyplomowe z life coachingu na tej samej uczelni. Prowadzi konsultacje i warsztaty dla firm oraz sesje dla klientów indywidualnych, a także projekty psychoedukacyjne dla szkół i przedszkoli. Wielokrotnie brała udział w międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in.
w Anglii i na Cyprze), a także w prestiżowych ogólnopolskich konferencjach psychologicznych.

mgr Paulina Wnukiewicz – psychoterapeutka, seksuolog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczy w przesłuchaniach
w charakterze biegłej. Zajmuje się diagnozą dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Na zlecenie wymiaru sprawiedliwości wydaje opinie w sprawach wykorzystania seksualnego małoletnich. Uczestniczyła w licznych specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz opiniowania sądowo-psychologicznego w kraju i za granicą.

mgr Agnieszka Bogusz Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - specjalista z zakresu prawa karnego wykonawczego – w kontekście czynności kuratorów sądowych. Wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – w zakresie aplikacji kuratorskiej – metodyka pracy kuratorów sądowych. Absolwentka wielu studiów podyplomowych z zakresu mediacji, pedagogiki sądowej, sprawiedliwości naprawczej. Pedagog resocjalizacyjny. Sekretarz Małopolskiej Rady ds. Społecznej Readaptacji Osób Skazanych. Inicjator działań na rzecz profilaktyki społecznej i przeciwdziałaniu patologiom społecznym. Zwolennik propagowania tworzenia ośrodków kuratorskich dla nieletnich w okręgu krakowskim.

mgr Mateusz Korzeniowski– kurator specjalista dla dorosłych w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zgierzu. Wykładowca akademicki, członek Rady Programowej kierunku pedagogika w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Członek zespołu merytorycznego przy Unicef Polska. Trener szkoleniowy z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o społeczeństwie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

mgr Krzysztof Bejmert – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zduńskiej Woli. Członek Rady Programowej kierunku pedagogika w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

mgr Marta Masyk – mediator wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz Sądzie Okręgowym w Świdnicy prowadzi własną kancelarię mediacyjną.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego, Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.8
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 6)