Dodane przez mbielski -
Jak zostać dietetykiem lub psychodietetykiem?

Dietetyk wymagane wykształcenie. Jak zostać dietetykiem?
W chwili obecnej trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zawodach medycznych, zgodnie z którym zawód dietetyka stanie się zawodem regulowanym. Dietetyk będzie musiał uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje oraz wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych. Projekt ustawy przewiduje m.in. stworzenie rejestru osób wykonujących zawody medyczne, w tym dietetyka. Ustawa przewiduje, że zawód dietetyka będzie zawodem medycznym. Ograniczy to krąg osób mogących używać tytułu dietetyka do osób spełniających wymogi ustawowe. Tytuł zawodowy dietetyka będzie podlegał ochronie prawnej, a co za tym idzie posługiwanie się nim bez wymaganych uprawnień będzie zagrożone karą.

Wykonywanie zawodu medycznego to realizacja zadań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych zadań związanych z procesem leczenia i udzielaniem świadczeń zdrowotnych we współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych. Za wykonywanie zawodu będzie uważane również jego nauczanie, prowadzenie prac naukowo-badawczych, kierowanie pracą zawodową innych osób wykonujących zawód medyczny czy też działania promujące zdrowie i zapobiegające chorobom. Dodatkowo za wykonywanie zawodu będzie uważane zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem świadczeń zdrowotnych lub nadzorem nad ich udzielaniem. Projekt duży nacisk kładzie również na kwestie związane z edukacją dietetyków oraz ciągłym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Aby osiągnąć te cele, wprowadza się w szczególności obowiązek doskonalenia zawodowego na drodze studiów podyplomowych czy kursów i szkoleń.

Kwalifikacje do zawodu dietetyka
Kwalifikacje do wykonywania zawodów dietetyka według projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 15.01.2023 r .:

  • rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata, lub
  • rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata, lub
  • rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata, lub
  • rozpoczęcie przed dniem 1 września 2013 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk albo ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik technologii żywienia w specjalności dietetyka.

Co to jest Psychodietetyka?
Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą diet i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Psychodietetyk potrafi połączyć sferę ciała z umysłem i podejść do pacjenta holistycznie.

Psychodietetyka - praca
Podczas konsultacji nie opiera się głównie na rozpisywaniu diet (tak jak w przypadku dietetyka), lecz korzysta z techniki i narzędzi psychologicznych w pracy z pacjentem. Na problemy pacjenta potrafi spojrzeć szerzej niż tylko przez pryzmat diety i żywienia. Pacjentami psychodietetyka są osoby mierzące się z trudnościami w odchudzaniu, osoby z problemem braku akceptacji swojego wyglądu i z negatywną samooceną oraz osoby z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, neofobia i wybiórczość pokarmowa, kompulsywne objadanie się i in.).

Jak zostać psychodietetykiem?

W polskim prawie zawód psychodietetyka nie jest uregulowany. Psychodietetykami zostają zwykle dietetycy lub psychologowie lub absolwenci kierunków związanych ze zdrowiem (Medycyna, Farmacja, Zdrowie publiczne, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo) po ukończeniu studiów podyplomowych z psychodietetyki .

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe z psychodietetyki ?

Studia podyplomowe z psychodietetyki są istotnym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. Dzięki nim można poszerzyć zakres swoich usług lub zdobyć nowe narzędzia, by stać się lepszym i skuteczniejszym specjalistą w dotychczasowej pracy. Psychodietetyk w sposób całościowy ocenia przyczyny zaburzeń odżywiania, jak również chorób wynikających z niewłaściwego odżywiania. Stara się odnaleźć i usunąć przyczyny, a dopiero w dalszej kolejności zajmuje się samą dietą. Praca z klientem polega nie tylko na sformułowaniu najlepszych zaleceń dotyczących diety i aktywności fizycznej, ale także na pomocy we wdrażaniu zaleconych zmian w życie. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter zawodu, psychodietetyk doradza osobom, jakich zmian dokonać aby osiągnąć cel, ale również odpowiada na pytanie, w jaki sposób to zrobić. Absolwent psychodietetyki może pracować w poradni dietetycznej, poradni psychologicznej, klubie sportowym, domu pomocy społecznej oraz placówce szkoleniowej lub założyć własną działalność gospodarczą.

Autor

Marzena Pałasz

www.marzenapalasz.pl

Dietetyk i psychodietetyk z własną praktyką i wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Dietetyka, Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, Technologię żywności i żywienie człowieka), Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku (Psychodietetyka), Wyższą Szkołę Pedagogiczno-Techniczną w Koninie (Przygotowanie pedagogiczne) oraz liczne kursy i szkolenia. Autorka książek m.in.: "Jedz mądrze. Poradnik pozytywnego odżywiania" wyd. SBM 2018, „Atlas witamin” wyd. SBM 2018 oraz wielu publikacji. Dietetyk kliniczny w lekarskich poradniach specjalistycznych: w poradni chorób metabolicznych, w poradni diabetologicznej oraz w centrum rehabilitacji i fizykoterapii. Psychodietetyk w poradni psychologicznej. Dietetyk sportowy współpracują z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, ZSR Start Zielona Góra, w KKPK Medyk Konin oraz w KU AZS Zielona Góra, współpracująca m.in. z olimpijczykami i członkami Kadry Narodowej. Wykładowca, szkoleniowiec i edukator. Prowadzi kursy i szkolenia (dietetyka, psychodietetyka, żywienie człowieka, warsztaty zdrowego gotowania, kursy UEFA A i B, HACCP/GHP/GMP). Audytor wewnętrzny systemu HACCP/GHP/GMP. Doradca i ekspert w firmach gastronomicznych i przemysłu spożywczego. Koordynator kierunku studiów podyplomowych Psychodietetyka - 100% STUDIA ONLINE w Centrum Ksztłecenia Podyplomowego w Łodzi.