Autor(ka):

Katarzyna Paliwoda i Piotr Szeligowski

10/03/2023 - 14:04

Jakie wykształcenie potrzebuje bibliotekarz?

Wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa oraz dodatkowo ukończony blok pedagogiczny dają uprawnienia do podjęcia pracy zarówno w bibliotekach szkolnych wszystkich typów szkół jak i w bibliotekach wyższych uczelni, a także w bibliotece pedagogicznej czy publicznej. Warunkiem zatrudnienia w placówkach oświatowych jest posiadanie kwalifikacji do bycia nauczycielem. Regulują to rozporządzenia będące aktami wykonawczymi do ustawy o bibliotekach. I tak § 2 ust. 1 pkt. 3 oraz § 3. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 400) odnoszą się do nauczycieli pracujących w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Tak znajduje się odpowiedź na pytanie jakie powinien posiadać kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej 2023 współczesny bibliotekarz.
W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2006 r. nr 251, poz. 1852) są określone kwalifikacje dla pracowników bibliotek uczelnianych.

Autor(ka):

Maria Kuśnierz - Skonieczna

09/03/2023 - 15:28
Choreografia  tańca ludowego

Ukierunkowanie gwarantuje kropkę nad "i".

Choreografia w specjalności taniec ludowy to kierunek studiów, który jest kluczowym, a zarazem brakującym ogniwem w dotychczasowym kształceniu animatorów, instruktorów, nauczycieli i twórców, pracujących lub planujących pracę z zespołami tańca ludowego.
Dotychczas jedyną możliwością zdobycia  kwalifikacji do prowadzenia zespołu tanecznego były dwuletnie kursy instruktorskie, organizowane na terenie Polski pod patronatem instytucji kultury lub studia na wyższych uczelniach, dające tytuł tancerza lub choreografa. Warto jednak podkreślić, że żadna z tych możliwości nie była ukierunkowana na kształcenie choreografów - specjalistów od tańca ludowego. Specyfika choreografii tańców ludowych jest odmienna od twórczości choreograficznej w znaczeniu ogólnym, ponieważ tworzenie w materii tańca ludowego to przede wszystkim odpowiedzialność za przekazywanie tradycji.

Autor(ka):

dr Andrzej Zbonikowski

02/03/2023 - 09:07
Współpracujący ludzie

Psychologia w biznesie - co to jest?

Psychologia w biznesie to kierunek studiów podyplomowych dedykowany wszystkim, którzy są zainteresowani psychologią i jej zastosowaniem w szeroko rozumianym środowisku biznesowym - głównie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, a także w środowisku okołobiznesowym, gdzie kluczowe znaczenie odgrywają kontakty z ludźmi. 

Dwa nurty kształcenia 

W Polsce mamy dwa wiodące nurty kształcenia podyplomowego na tym kierunku. 
1. Pierwszy - koncentruje się na psychologii zarządzania i sprzedaży, pozwala poznać mechanizmy i techniki z tym związane. Dedykowany jest on osobom funkcjonującym już w środowisku biznesowym, pragnącym pogłębić swoje kompetencje w kierunku specjalistycznym. Można powiedzieć, że mamy tu bardziej do czynienia z "psychologią biznesu" aniżeli "psychologią w biznesie". 

2. Drugi nurt jest szerszy, podejmuje zarówno kwestie z szeroko rozumianą działalnością biznesową, jak również zakłada stymulowanie własnego rozwoju uczestników kształcenia, doskonalenie zdolności psychologicznego postrzegania i interpretowania różnych zjawisk otaczającej rzeczywistości. W efekcie - w takiej formule odnajdą się nie tylko osoby zorientowane na procesy zarządzania w biznesie, ale też pasjonaci wiedzy psychologicznej otwarci na różne drogi zawodowe. 

Autor(ka):

Marzena Pałasz

22/02/2023 - 12:30
dietetyk

Dietetyk wymagane wykształcenie. Jak zostać dietetykiem? 
W chwili obecnej trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zawodach medycznych, zgodnie z którym zawód dietetyka stanie się zawodem regulowanym. Dietetyk będzie musiał uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje oraz wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych. Projekt ustawy przewiduje m.in. stworzenie rejestru osób wykonujących zawody medyczne, w tym dietetyka. Ustawa przewiduje, że zawód dietetyka będzie zawodem medycznym. Ograniczy to krąg osób mogących używać tytułu dietetyka do osób spełniających wymogi ustawowe. Tytuł zawodowy dietetyka będzie podlegał ochronie prawnej, a co za tym idzie posługiwanie się nim bez wymaganych uprawnień będzie zagrożone karą.

Autor(ka):

Mateusz Konieczny

12/12/2022 - 10:00
Kto może sfinansować studia podyplomowe?

Dla kogo dofinansowanie na studia podyplomowe? Sprawdzamy.

Studia podyplomowe stwarzają nowe możliwości do rozwoju osobistego i zawodowego. Przybliżają do osiągnięcia wybranego celu. Decyzja o wyborze kierunku kształcenia często związana jest z pytaniem „Jak uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych?”. Dwie możliwości opisano już na naszym blogu.

Autor(ka):

Mateusz Konieczny

08/09/2022 - 09:25
Kiedy można zrobić studia podyplomowe?

Krótko o studiach podyplomowych
Studia podyplomowe otwierają możliwości na zmianę – życia zawodowego, społecznego lub po prostu wkroczenia w nowe obszary realizacji samego siebie i wykorzystania swojego potencjału. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe podjęło 149.589 osób, w tym blisko 70% wszystkich uczestników stanowiły kobiety (102.380)1. Trzema najbardziej popularnymi kierunkami kształcenia były studia z zakresu medycyny, biznesu i administracji, pedagogiki2.

Autor(ka):

Mateusz Konieczny

23/08/2022 - 08:38
Studia podyplomowe czy magisterskie? Porady eksperta.

Zgodnie z systemem bolońskim studia dzielą się na studia I, II i III stopnia. Poza tym dopuszcza się możliwość realizacji studiów jednolitych magisterskich, które trwają 5 lat. Po ukończeniu studiów I stopnia – licencjackich (3 lata) lub inżynierskich (3,5 roku) student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, a tym samym wyższe wykształcenie. Na tym etapie może pojawić się pytanie – Co dalej? Co po licencjacie? Studia podyplomowe czy magisterskie? Tak naprawdę odpowiedź zależy od kilku czynników, m.in. Twoich dalszych planów zawodowych bądź edukacyjnych (Czy myślisz o karierze stricte naukowej?), wymagań obecnego (lub przyszłego) pracodawcy.

Autor(ka):

Joanna Nestorowicz-Kiegiel

09/08/2022 - 11:48
studia podyplomowe zielarstwo i fitoterapia

Zioła i ziołolecznictwo towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. To właśnie rośliny lecznicze stanowiły pierwsze panaceum na różne dolegliwości, wspierając organizm w walce z chorobami, ranami wojennymi czy wadliwym funkcjonowaniem ciała. Kluczem do skutecznego stosowania ziół, była i nadal jest odpowiednia wiedza fitoterapeutyczna. W dawnych czasach przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, później już zapisywana i pieczołowicie chroniona dla potomnych.

Autor(ka):

Mateusz Konieczny

26/07/2022 - 09:10
studia podyplomowe czy magisterskie

Pamiętam moment, kiedy sam zastanawiałem się, jaki kierunek studiów podyplomowych wybrać. Swoją decyzję poprzedziłem analizą drogi zawodowej oraz udzieleniem odpowiedzi na kluczowe pytanie – Czy warto robić studia podyplomowe? Uznałem, że tak. Dla mnie istotna była chęć nabycia nowych kwalifikacji, by móc wykonywać nowe zadania zawodowe.

Dolny pasek