Data dodania: | Data aktualizacji:

Dodane przez asia.pietras -

Termin Agile stał się niemalże hasłem przewodnim dla firm pragnących efektywniej usprawnić procesy tworzenia oprogramowania. Entuzjastyczne opowieści z zespołów stosujących metodykę Agile pełne są dwutygodniowych sprintów, skutecznych spotkań poprawiających wzrost produktywności. Czym właściwie jest metodyka Agile? W jaki sposób zarządzanie projektami może stać się bardziej przyjemne i efektywne? Sprawdź!

Metodologia Agile — czym jest?

Metodyka Agile, znana również jako metoda zwinna w zarządzaniu projektami, wywodzi się z podejścia, które pierwotnie skupiało się na tworzeniu oprogramowania, ale dzięki swoim uniwersalnym wartościom i zasadom, znajduje zastosowanie w różnych branżach i projektach. Charakteryzuje się zwinnością, elastycznością oraz centralnym skupieniem na kliencie. Jej iteracyjny charakter umożliwia planowanie procesu dzięki mniejszym, bardziej przystępnym krokom, co z kolei zwiększa efektywność i umożliwia szybką adaptację do zmian.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod zarządzania projektami, które opierają się na sztywnym planowaniu, Agile zachęca do współpracy zespołowej oraz z klientem. To podejście umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb, by zadbać o zadowolenie klienta, a także pozwala na elastyczne wprowadzanie zmian i nowych informacji na każdym etapie projektu.

Manifest Agile

Manifest Agile to deklaracja wartości i zasad, stworzona przez grupę ekspertów w dziedzinie rozwoju oprogramowania, podczas spotkania Agile Manifesto w 2001 roku. Manifest ten zawiera cztery wartości i dwanaście zasad, które kładą nacisk na elastyczność, współpracę z klientem, reaktywność na zmiany oraz dostarczanie działającego oprogramowania.

Zasady metodyki Agile

Podstawowe zasady metodyki Agile oparte na Manifeście Agile stanowią fundamenty skutecznego zarządzania projektami:

 • Zadowolenie klienta poprzez wczesne wdrażanie wartościowego oprogramowania — skupienie na zaspokajaniu potrzeb klienta już na wczesnych etapach projektu umożliwia szybkie dostosowanie produktu do jego oczekiwań;

 • Gotowość do wprowadzania zmian nawet na późnym etapie rozwoju — elastyczność wobec zmieniających się wymagań pozwala utrzymać konkurencyjność, unikając sztywnych struktur projektowych. Zespół może reagować na bieżąco na feedback klienta, wprowadzając usprawnienia i dostosowując priorytety;

 • Częste dostarczanie funkcjonującego oprogramowania — dzięki regularnemu dostarczaniu działających wersji produktu co kilka tygodni szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe nie stanowi problemu. Dodatkowo pozwala to skierować pracę zespołową na główne cele i priorytety stawiane przez klienta. Pozwala to unikać rozwijania zbędnych i mało istotnych funkcji, które nie przynoszą wartości biznesowej;

 • Rozmowa twarzą w twarz jako najlepsza forma komunikacji — mimo możliwości spotkań online, bezpośrednia rozmowa jest nadal niezastąpiona w przekazywaniu informacji i budowaniu relacji między członkami zespołu;

 • Projekty prowadzone wokół zmotywowanych ludzi — motywacja zespołów pracujących jest kluczowa dla sukcesu. Zaufanie do ich kompetencji oraz odpowiednie warunki pracy przyczyniają się do efektywnej współpracy i polepszenia skupienia nad poszczególnymi zadaniami;

 • Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu — w metodyce Agile, postępem nie jest to, że poszczególne etapy zostały zakończone. Zamiast tego, wartość dla klienta jest stale dostarczana poprzez kolejne iteracje, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się wymagania i preferencje;

 • Ścisła współpraca odpowiednich zespołów — bliska interakcja wszystkich członków zespołu biznesowego i zespołu deweloperskiego pozwala na lepsze zrozumienie wymagań, co zmienia podejście do zarządzania projektami na bardziej efektywne. Właściwa komunikacja jest kluczowa w realizacji tej zasady. Zespoły programistyczne muszą klarownie przekazywać informacje dotyczące technicznych aspektów rozwiązań, a zespoły biznesowe powinny precyzyjnie określać swoje oczekiwania co do funkcjonalności produktu — z pewnością sprzyja to realizacji zadań;

 • Minimalizowanie ilości pracy dla zachowania jakości produktu — koncentracja na istotnych zadaniach oraz eliminacja zbędnych obowiązków pomaga utrzymać wysoką jakość produktu;

 • Wszyscy członkowie zespołu mają równe tempo pracy — oznacza to, że zespół powinien być świadomy swoich granic, zdolności oraz dostępności zasobów, aby efektywnie dostarczać produkty. Jest to kluczowy element dojrzałości zespołu Agile;

 • Zwinność poprzez nieustanne doskonalenie procesów — skupienie na ciągłym doskonaleniu procesów rozwoju produktu umożliwia adaptację do zmieniających się warunków rynkowych;

 • Samoorganizujące się zespoły jako źródło skutecznych rozwiązań — ta zasada kładzie nacisk na odpowiedzialność i samodzielność zespołu. Każdy członek zespołu cechują się zdolnością do podejmowania decyzji bez konieczności ciągłego nadzoru z zewnątrz;

 • Regularna analiza pracy i dostosowywanie działań — stanowi kluczowy element metodyki Agile oraz jest fundamentalnym elementem podejścia Scrum. Podejście to zakłada ciągłą analizę i dostosowywanie procesów na podstawie zdobytego doświadczenia.

Zwinna metoda zarządzania projektami — wprowadzenie praktyki Agile

Wprowadzenie metody Agile składa się z kilku etapów:

 • Wyznaczenie odpowiedzialnych osób za projekt:

  • Project manager (Scrum Master) po stronie programistów odpowiada za opiekę nad projektem i koordynację zespołu;

  • Osoba po stronie klienta powinna znać projekt, nadawać kierunek prac oraz służyć wsparciem merytorycznym dla zespołu.

 • Podział projektu na etapy:

  • Planuj rozpoczęcie prac poprzez podzielenie dużego projektu na mniejsze etapy, tzw. sprinty;

  • Określ z góry czas realizacji dla każdego etapu, trwającego od 2 do 4 tygodni w zależności od złożoności zadań.

 • Codzienne spotkania:

  • Organizuj codzienne, poranne spotkania zespołu (daily stand-up) dla bieżącego śledzenia postępów prac;

  • Umożliwiaj kierownikowi projektu być na bieżąco z postępami i ewentualnymi przeszkodami do rozwiązania.

 • Omówienie każdego etapu:

  • Po zakończeniu każdego etapu powinieneś zweryfikować pracę zespołów i ocenić rezultaty;

  • Planuj kolejne etapy prac oraz ustal terminy kolejnych spotkań.

 • Prezentacja efektów klientowi:

  • Zachęcaj do uczestnictwa klienta w codziennych spotkaniach od początku projektu;

  • Prezentuj regularnie dotychczasowe efekty, odpowiadaj na pytania i wątpliwości klienta, budując partnerską współpracę.

Zalety metodyki Agile

Wprowadzenie metodyk zwinnych do procesów związanych z wytwarzaniem oprogramowania przynosi liczne korzyści dla firm i zespołów projektowych:

 • Krótszy czas realizacji projektu — metody zwinne, poprzez podział dużego projektu na mniejsze etapy, pozwalają zespołom pracować w równym tempie. Skupienie na jak najszybszym dostarczeniu działającego oprogramowania umożliwia szybkie stworzenie produktu, który może być następnie udoskonalany na podstawie wyciągniętych wniosków;

 • Zmniejszenie ryzyka — dzięki otwartej komunikacji i regularnym spotkaniom zwinne podejście znacznie zmniejsza ryzyko niepowodzeń w projekcie. Informacje zwrotne od klienta pozwalają na szybkie reagowanie na problemy, zanim zainwestuje się zbyt dużo zasobów;

 • Elastyczność i innowacje — polegając na zasadach Agile, można dostosować się do zmian na rynku i włączyć nowe technologie w miarę rozwoju projektu. Metoda Agile różni się od tradycyjnego podejścia, które ogranicza innowacje, wymagając trzymania się wstępnie zaplanowanych działań. Praktyki Agile sprzyjają kreatywnemu myśleniu i zachęcają do innowacyjnych rozwiązań;

 • Zwiększenie produktywności — współpraca charakterystyczna dla praktyk Agile, w tym krótkie sprinty i samoorganizujące się zespoły, skupiające się na wartościowych zadaniach, zwiększają produktywność oraz często skracają czas trwania projektu. Autonomia zespołu przyspiesza decyzje, podnosi morale i sprzyja efektywnej komunikacji w zespole, co z pewnością można uznać za zalety Agile.

Metoda Agile — wady

Choć metoda Agile niesie ze sobą wiele korzyści, istnieją również pewne wady, które mogą stanowić wyzwanie dla organizacji. Przede wszystkim, metoda ta może okazać się nieodpowiednia dla niewielkich projektów, gdzie skomplikowane struktury Agile mogą być nadmiernym obciążeniem. Co więcej, trudności w planowaniu konkretnych celów oraz zadań mogą wyniknąć z natury elastyczności Agile, co może utrudnić precyzyjne określenie zakresu projektu i spełnienie wymagań klienta.

Najpopularniejsze metody Agile

Metoda Scrum

Metoda Scrum, będąca jedną z popularnych metodyk zarządzania projektami, opiera się na zwinnych i iteracyjnych procesach, podobnie jak inne podejścia oparte na Agile. Kluczową cechą Scrum jest podział etapów projektu na jeszcze bardziej zdefiniowane części, co stawia dodatkowy nacisk na współpracę zespołową. Cykliczne spotkania, znane również jako Sprinty, są kluczowym elementem, umożliwiającym analizę postępów, identyfikację wyzwań oraz rozwiązywanie napotkanych problemów. Co więcej, w metodologii Scrum kluczową rolę odgrywają Product Owner, reprezentujący klienta, oraz Scrum Master tzw. mentor techniczny.

Metoda Kanaban

Centralnym narzędziem w metodologii Kanban jest tablica Kanban, na której zespoły organizują swoją pracę za pomocą kart, kolumn, limitów WIP (Work In Progress), a także określonych punktów zobowiązania i dostarczenia. Wizualizacja pracy na tablicy Kanban umożliwia zespołom śledzenie postępów dzień po dniu oraz zapewnia klarowny obraz aktualnego stanu projektu.

Metoda Agile — gdzie się sprawdza?

Metodyka Agile znajduje zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, oferując korzyści w dziedzinie informatyki, zarządzania projektami, produkcji oraz marketingu i reklamy. W branży IT umożliwia skrócenie cykli dostarczania oprogramowania, dostosowywanie się do zmieniających się wymagań i zwiększenie elastyczności w procesie tworzenia produktów. W zarządzaniu projektami wspiera efektywność działań, umożliwiając dynamiczną adaptację do zmiennych warunków rynkowych.