ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 16 godzin 2790 zł / uczestnik

 

Organziacje coraz bardziej będą przesuwać się z działań procesowych do działań projektowych

Współczesny świat biznesu można opisać jako niepewny, złożony, wieloznaczny i zmienny. W historii rozwoju gospodarczego świata nie miał miejsca jeszcze tak szybki postęp technologiczny. To czego dziś uczy się student politechniki, medycyny czy ekonomii może być już częściowo nieaktualne, kiedy będzie kończył studia. Konsekwencją tego jest konieczność zmiany strategii organizacji. Ich działania coraz bardziej będą przesuwać się z działań procesowych do działań projektowych. Z tego powodu konieczne jest dostarczenie swoim pracownikom z odpowiedniej wiedzy i umiejętności dotyczących metodycznego, projektowego podejścia do realizowanych przedsięwzięć, oszczędzających czas i pieniądze.

To szkolenie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom. Jest adresowane do osób, które chcą poznać specyfikę pracy projektowej z punktu widzenia członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu.
 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik uświadomi sobie różnicę w podejściu procesowym i projektowym do biznesu
  • Uświadomi sobie skąd biorą się potrzeby projektowe i pozna narzędzia wyzwalające inicjatywy projektowe
  • Zdobędzie wiedzę na temat etapów w projekcie oraz pozna cechy charakterystyczne każdego z etapów
  • Będzie potrafił definiować cele i zakresy projektów oraz pozna narzędzia zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Zdobędzie umiejętność doboru i wykorzystania sprawdzonych narzędzi planowania w projekcie
  • Dowie się jak skutecznie komunikować się w zespole projektowym i na zewnątrz z interesariuszami
  • Uświadomi sobie różnicę pomiędzy metodami tradycyjnymi w zarządzaniu projektami a metodami zwinnymi
  • Otrzyma solidną podstawę do dalszego wdrażania Transformacji AGILE i gwarancję zmiany świadomość uczestników w zakresie tego, czym jest AGILE i jak pracować zgodnie z AGILE
  • Zmniejszy swój opór przy wdrożeniu Agile, który jest naturalną fazą każdej zmiany
Tematyka kursu: 

I. Różnice między projektem a procesem
Gra szkoleniowa – uczestnicy doświadczą specyfiki pracy procesowej i projektowej
Zasadnicze różnice i podobieństwa w zarządzaniu projektem a procesem
Przykłady znanych i dużych projektów i procesów z naszego otoczenia
Charakterystyka procesu i projektu
Definiowanie, planowanie, realizacja i kontrola – kluczowe etapy projektu
Działania charakterystyczne na każdym z etapów projektu

II. Potrzeby projektowe - skąd się biorą?
Geneza inicjatyw projektowych – skąd się biorą projekty?
Źródła i przyczyny inicjowania projektów: potrzeba, szansa, konieczność
Rodzaje potrzeb projektowych:
potrzeba rynkowa
potrzeba biznesowa
potrzeba techniczna
potrzeba społeczna
Narzędzia generujące potrzeby projektowe:
SWOT – TOWS,
diagram rybiej ości (Ishikawy)
siatka celów

III. Etapy projektu i ich charakterystyka
Etapy projektu:
definiowanie
planowanie
realizacja
zamknięcie
Definiowanie projektu
określenie misji projektu
definiowanie celów
role w projekcie
dokumentacja projektowa – karta projetu
Planowanie projektu
struktura podziału pracy – WBS
budowanie sieci projektu
harmonogramowanie projektu
przypisanie odpowiedzialności i ról w projekcie
określenie ryzyk
Realizacja projektu – nadzorowanie prac projektowych
Zamknięcie projektu – wnioski, błędy, dobre praktyki

IV. Definiowanie celów i zakresów projektu oraz narzędzia planowania
Wizja i misja projektu – przykłady
Definiowania celów w projekcie – cele długo i krótko terminowe
Narzędzia na etapie definiowania – Karta Projektu
Struktura podziału pracy WBS – zasady tworzenia
Przykłady WBS z innych projektów
Budowa sieci projektu i wykresu Gantta – zasady tworzenia
Przykłady sieci projektu i Gantta z innych projektów ze świata biznesu
Metody harmonogramowania – zasady tworzenia
Przykłady harmonogramów z innych projektów
Narzędzia szacowania ryzyka w projekcie
Przykłady ryzyk z różnych projektów ze świata biznesu

V. Przepływ komunikacji w zespole projektowym
Zasady komunikowania się w pracy projektowej
Budowanie macierzy zależności i współpracy w zespole
Katalog dobrych praktyk komunikacyjnych we współpracy w zespole projektowym
Wady i zalety różnych źródeł komunikowania się
Określanie odpowiedzialności w projekcie i kanały komunikacji w trakcie prac – kto z kim ile razy
i w jaki sposób Identyfikacja własnej roli w pracy zespołowej
Omówienie mocnych i słabych cech charakterystycznych dla danej roli
Przyporządkowanie zadań i stylu zarządzania do danej roli
Rodzaje komunikowania się lidera z zespołem projektowym

VI. Zwinne metody zarządzania projektami - podstawy filozofii
Agile
Manifest Agile – zasady, filozofia, przykłady
Cykl życia projektu w ujęciu zwinnym i tradycyjnym – różnic i podobieństwa, wady i zalety
Korzyści biznesowe z zastosowania metod zwinnych
Charakterystyka zwinnego zespołu
Cechy zwinnej organizacji
Mapa metodyk i podejść w filozofii Agile
Charakterystyka metodyki Scrum
Kluczowe role w metodyce Scrum i ich w zajemne relacje

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

 

Cena: 
2790 zł

Dolny pasek