3 semestry /3200 PLN / OR Wieluń / Płatne w 10 ratach
Ośrodek Regionalny w Wieluniu
ul. Śląska 23
98-300 Wieluń
+48 43 843 45 14
wielun@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Doradztwo zawodowe i personalne studia podyplomowe dostarczą Ci szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej uczestników do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych. Podyplomowe Doradztwo zawodowe wyposaży uczestników w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Partnerem merytorycznym programu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery oddział łódzki.

Adresaci

Studia Doradztwo zawodowe i personalne skierowane są do absolwentów studiów magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, działów personalnych w firmach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych. Absolwenci tego kierunku zdobędą kompetencje doradcy zawodowego, uprawniające ich do pracy w sektorach odpowiedzialnych za politykę personalną firmy oraz w szkołach.

W programie

W programie kierunku Doradztwo zawodowe i personalne znajdziesz przedmioty w zakresie:  

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego.
 • Etyka zawodowa doradcy.
 • Zawodoznawstwo.
 • Informacja zawodowa.
 • Doradztwo zawodowe w UE.
 • Aktywne metody poszukiwania pracy.
 • Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Europejski rynek pracy.
 • Podstawy przedsiębiorczości.
 • Kurs inspiracji.
 • Warsztat negocjacji.
 • Metoda edukacyjna w doradztwie.
 • Doradztwo dla osób niepełnosprawnych.
 • Multimedia w poradnictwie zawodowym.
 • Elementy prawa pracy.
 • Biomedyczne podstawy wyboru zawodu.
 • Podstawy doradztwa personalnego.
 • Strategie podejmowania decyzji.
 • Stres zawodowy.
 • Psychologia społeczna z elementami psychologii komunikacji.
 • Podstawy metodyki doradztwa. 
 • Indywidualny plan działania.
 • Coaching w pracy doradcy zawodowego.
 • Praktyki zawodowe.
 • Seminarium dyplomowe.
Korzyści

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa zawodowego i personalnego zdobywają kompetencje doradcy zawodowego, a co za tym idzie również przygotowanie do pracy w charakterze doradztwa zawodowego i personalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  - Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zm.) i szkolnego doradcy kariery (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Po tych studiach podyplomowych doradca zawodowy będzie mógł pracować z osobami, które dopiero decydują o swojej przyszłości zawodowej jak również z osobami, które już szukają pracy lub zmieniają zatrudnienie.

Dodatkowym atutem jest moduł zajęć coachingowych, który pozwala uczestnikom na poznanie metody coachinu i zastosowania jej w pracy doradcy zawodowego. W toku zajęć uczestnicy poznają również narzędzia coachingowe, które mogą wykorzystać w pracy doradcy.

Ponadto absolwent studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

 • umiejętność wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe radzącego się oraz edukację zawodową
 • umiejętność swobodnego poruszania się na krajowym i europejskim rynku pracy
 • umiejętność analizy problemów prawnych, społecznych i kulturowych związanych ze środowiskiem pracy
 • znajomość rynku pracy oraz zachodzących w nim procesów i kierunków zmian
 • znajomość nowoczesnych metod pracy doradczej i technik aktywnego poszukiwania pracy
 • umiejętności związane z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej
 • umiejętność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także sztuki przedstawiania, bronienia własnych poglądów oraz kreowania zachowań innowacyjnych
Czas trwania

3 semestry – 355 godzin

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

Mentor naukowy: dr Grażyna Tadeusiewicz

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego. Wykładowcy studiów podyplomowych doradca personaly, pracują aktywnie w zawodzie m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Uczestnicy będą się uczyć zawodu pod okiem doświadczonych praktyków. 

mgr Elżbieta Czarnul – licencjonowany doradca zawodowy zajmujący się poradnictwem zawodowym w służbach zatrudnienia od ponad dwudziestu lat, w tym od dwunastu lat Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Współpracuje z uczelniami wyższymi kształcącymi doradców zawodowych na studiach podyplomowych, jest również trenerem w zakresie prowadzenia szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery. Współautorka Standardu Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu „Pośrednik pracy” oraz modułowego programu szkolenia dla doradców zawodowych.

mgr Andrzej Domagała – psycholog – specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”, były wieloletni pracownik i dyrektor Woj. Urzędu Pracy w Łodzi. Posiada bogate doświadczenie w pracy doradczej dla młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, autor projektów badawczych i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu doskonalenia form pracy doradczej.

mgr Maja Fesołowicz – mgr psychologii doradztwa zawodowego i organizacji (Uniwersytet Łódzki, Psychologia Doradztwa Zawodowego i Organizacji). Wieloletni wykładowca studiów dyplomowych i podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego w AHE w Łodzi. Przez wiele lat pracownik Powiatowych Urzędów Pracy (PUP nr 1 i PUP Łódź – Wschód) jako doradca zawodowy. Konsultant w ramach outplacement’u, kierownik Organizacyjny Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwa   Zawodowego dla Kadry Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (WSHE).

dr Grażyna Tadeusiewicz – pedagog pracy, specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, Prezes łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery, autorka licznych projektów EFS  z zakresu kształcenia doradców zawodowych (m.in. dla potrzeb Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP, dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy), wieloletni wykładowca UŁ i AHE w Łodzi, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE,  współtwórca programów dyplomowego i podyplomowego kształcenia doradców zawodowych, autorka m.in. pionierskiej monografii Edukacja w Europie (1997, Wyd. Naukowe PWN).

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe). Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek i przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ, m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli, doradców zawodowych i trenerów biznesu. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii „Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (2011). Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora AHE w Łodzi ds. studiów podyplomowych.

mgr Monika Zabrocka – absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalnością psychopedagogika oraz studiów podyplomowych Coaching, mentoring, konsulting personalny UŁ, z certyfikatem kompetencji w zakresie pracy metodą coachingu. Ukończyła liczne kursy i uzyskała międzynarodowe certyfikaty m.in.: CoachWise Coaching Essentials™, Transforming Comunication™, kurs Racjonalnej Terapii Zachowań. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w codziennej pracy zawodowej zarówno jako coach, menadżer zespołu, jak i wykładowca na studiach podyplomowych. Kompetencje trenerskie doskonali w Szkole Trenera Biznesu Akademii SET. Członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Przewodnicząca Komisji Jakości Kształcenia Podyplomowego AHE.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Partnerem merytorycznym programu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery oddział łódzki.

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia