2 semestry /kadry-i-place-w-firmiePłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie jest przekazanie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa pracy, zagadnień dotyczących rozliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej i na potrzeby ZUS.

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu kadr i płac adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką kadrowo płacową, między innymi pracodawców, pracowników działów kadr i płac, osób chcących się przekwalifikować. Na studiach podyplomowych kładziemy duży nacisk na praktyczne podejście do poruszanych zagadnień.

W programie

Program studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie obejmuje następujące moduły: prawo pracy, BHP, zagadnienia płacowe, ubezpieczenia – ZUS, warsztaty z programu Płatnik, ZFŚS.

1. Prawo pracy obejmuje:

– najnowsze zmiany w prawie pracy

– nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; zasady prowadzenia akt osobowych

– rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy

– zasady ustalania wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu za urlop

– zagadnienia dotyczące czasu pracy

– podstawowe prawa i obowiązki pracownika wynikające z prawa pracy

– ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych

– restrukturyzacja zatrudnienia

2. BHP obejmuje:

– prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp i p.poż

– zasady nadzoru nad załogą

3. Zagadnienia płacowe obejmują:

– dokumentacja stanowiąca podstawę do naliczania wynagrodzeń

– naliczanie wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę; wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy; obowiązki pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

– naliczanie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop

– zasady rozliczania umów cywilnoprawnych

– pozapłacowe składniki (delegacje, ryczałty)

– zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń

4. Ubezpieczenia – ZUS obejmują:

– zatrudnianie a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

– uprawnienia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem

5. Program Płatnik obejmuje:

– omówienie zasad działania, obsługi programu

– wprowadzanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika i ubezpieczonych

– sporządzanie dokumentów rozliczeniowych

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obejmuje:

– zasady tworzenia Funduszu

– na co mogą zostać wydatkowane środki z Funduszu

– świadczenia z Funduszu a opodatkowanie i ZUS

Korzyści

Studia podyplomowe Kadry i płace w firmie, to kierunek dla osób, które chcą zdobyć niezbędna wiedzę w rozliczaniu wynagrodzeń i rozwiązywanu problemów z zakresu prawa pracy. Uzyskana wiedza umożliwi im znalezienie pracy na stanowiskach związanych z kadrami, płacami lub wpłynie na rozwój zawodowy. Zajęcia prowadzone są przez praktyków w swoich dziedzinach, są to specjaliści prawa pracy, inspektorzy ZUS, PIP, właściciel biura rachunkowego. W trakcie zajęć przedstawionych zostaje wiele przykładów i ćwiczeń, co ułatwi zrozumienie zagadnień z zakresu wynagrodzeń i prawa pracy. Wiedzę można również wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności.

Czas trwania

2 semestry – 180 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Zientalska-Kalita

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na kierunku Kadry i płace w firmie znajdują się między innymi:

mgr Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz – Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z BHP na Politechnice Łódzkiej i Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004. Od 1999 roku właścicielka firmy konsultingowej, świadczącej usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia z prawa pracy i BHP  m.in. z  czasu pracy, uprawnień rodzicielskich, obowiązków stron stosunku pracy. Specjalista prawa pracy, wieloletni, ceniony szkoleniowiec z tej dziedziny;

mgr Katarzyna Zientalska-Kalita – Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z Rachunkowości finansowej na Uniwersytecie Łódzkim, Doradztwa Podatkowego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie biura rachunkowego. Od 2000 roku właścicielka biura rachunkowego FINANSUS, Przez ponad 8 lat wspólnik w spółce szkoleniowej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu księgowości, płac. Współpracowała m.in. z SEKA SA, Szkolenia Łódź. Prowadziła szkolenia dla Urzędów Pracy.

mgr Katarzyna Gałkiewicz – Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, długoletni pracownik jako Inspektor kontroli ZUS. Wieloletni wykładowca z tematyki ubezpieczeń społecznych. Współpracuje m.in. z SEKA SA, Uniwersytetem Łódzkim. Ceniony wykładowca z zakresu ubezpieczeń.

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: