3 semestry /2 900 PLN / Filia Jasło / Płatne w 10 ratach
Dostępne miastaStudia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5-6
Cel Studiów

Studia mają na celu przygotowanie uczestników do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Adresaci

Studia kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Adresatami studiów jest przede wszystkim kadra pedagogiczna żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

W programie

W programie między innymi:

 • organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury, standardy
 • psychologia rozwojowa małego dziecka
 • medyczne aspekty zaburzeń w rozwoju małego dziecka
 • wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawne
 • dziecko upośledzone umysłowo, dziecko niepełnosprawne ruchowo, dziecko słabowidzące i niewidome, dziecko słabosłyszące i niesłyszące, dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka, dziecko z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju – diagnoza, metody wspierania rozwoju
 • konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • zasady współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego
 • seminarium dyplomowe
Korzyści

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania, dziennych ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania

3 semestry

Kadra

Wybitni i doświadczeni eksperci – nauczyciele akademiccy oraz praktycy, w tym pedagodzy i psychologowie, logopedzi, specjaliści z zakresu diagnozowania i metod wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Studia odbywają się w formule on-line ze zjazdami w Jaśle.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni