3 semestry /3 500 PLN / doradztwo-zawodowe-i-personalne-z-elementami-e-doradztwa-studia-przygotowujace-nauczycieli-doradcowPłatne w 10 ratach
Dostępne miastaStudia Online
53% On-Line
47% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5
Cel Studiów

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla doradców zawodowych i personalnych wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży i osób dorosłych, korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto, studia wyposażą uczestników w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo).

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i personalnego z elementami e-doradztwa adresujemy do osób z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. Studia szczególnie polecamy doradcom edukacyjno-zawodowym i personalnym pragnącym uzupełnić kwalifikacje oraz osobom, które chciałyby uzyskać kompetencje i kwalifikacje do pracy w szkołach jako nauczyciele-doradcy zawodowi.

W programie

W programie studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa m.in.:

Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego 50 h

 • Pedagogika pracy
 • Zawodoznawstwo i informacja zawodowa.
 • Biomedyczne podstawy doradztwa zawodowego.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Psychologia doradztwa kariery.

Treningi i warsztaty metodyczne umiejętności doradczych 90 h

 • Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej.
 • Techniki coachingowe w doradztwie zawodowym i personalnym.
 • Kurs inspiracji.
 • Metoda edukacyjna w doradztwie.
 • Indywidualny Plan Działania.
 • Stres zawodowy.
 • Diagnostyka dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego i personalnego.
 • Podstawy pracy szkolnego doradcy kariery.

Etyczne i prawne podstawy pracy doradcy 20 h

 • Etyka zawodowa doradcy.
 • Elementy prawa pracy i podstawy prawne doradztwa dla osób niepełnosprawnych.

Aktywność na europejskim rynku pracy 30 h

 • Europejski rynek pracy i doradztwo edukacyjno-zawodowe w UE.
 • Aktywne metody poszukiwania pracy z wykorzystaniem mediów elektronicznych.
 • Współczesne tendencje w zarządzaniu.

Podstawy e-doradztwa 60 h

Szkolne doradztwo edukacyjno-zawodowe 70 h

Praktyki zawodowe 90 h

Seminarium dyplomowe 20 h

Korzyści

Coraz szersze wprowadzanie elektronicznych komunikatorów, wielofunkcyjnych urządzeń elektronicznych, powstawanie portali społecznościowych stymuluje doradców zawodowych i personalnych do stosowania nowych form poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Równocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na porady online, spowodowane brakiem czasu radzących się, mobilnością zawodową, czy niechęcią do bezpośrednich kontaktów z doradcą, potrzebą zachowania anonimowości. Przygotowanie doradcy zawodowego do udzielania porad poprzez Internet, telefon, wymaga innej wiedzy, umiejętności i predyspozycji niż bezpośrednia rozmowa doradcza.

Czas trwania

430 godzin – 3 semestry

Studia w formule Bleanded Learning. 53% programu kształcenia realizowane jest przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 47% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

Mentor naukowy: dr Grażyna Tadeusiewicz

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego, a także praktycy związani z takimi instytucjami, jak Wojewódzki Urząd Pracy.

dr Grażyna Tadeusiewicz – pedagog pracy, specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, Prezes łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery, autorka licznych projektów EFS z zakresu kształcenia doradców zawodowych (m.in. dla potrzeb Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP, dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy), wieloletni wykładowca UŁ i AHE w Łodzi, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, współtwórca programów dyplomowego i podyplomowego kształcenia doradców zawodowych, autorka m.in. pionierskiej monografii Edukacja w Europie (1997, Wyd. Naukowe PWN).

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe). Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek i przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ, m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli, doradców zawodowych i trenerów biznesu. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii „Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (2011). Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora AHE w Łodzi ds. studiów podyplomowych.

mgr Błażej Bednarski

Coach, trener biznesu i doradca zawodowy. Posiada doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu coachingu. Zajmuje się kształtowaniem kompetencji psychospołecznych wśród menedżerów, handlowców, osób bezrobotnych oraz młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, Analizy Transakcyjnej, typologii osobowości, wywierania wpływu, sprzedaży, obsługi klienta, sztuki prezentacji i autoprezentacji, negocjacji, zarządzania, budowania zespołu, wyznaczania celów, inteligencji finansowej, tworzenia biznesplanów, etyki w biznesie, metodyki nauczania, twórczości i wielu innych. Łączy wiedzę i doświadczenie z umiejętnością nawiązywania kontaktu z osobami w każdym wieku i z różnych środowisk. Jego głównym celem podczas pracy z ludźmi jest pokazanie w jaki sposób teoria przekłada się na praktykę oraz co zrobić by trwale zwiększyć swoja skuteczność życiową i zawodową.

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych na wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej a także Szkoły Trenerów i Menedżerów oraz Akademii Psychologii Terapeutycznej. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Pracy. Prywatnie pasjonat nowoczesnych technologii, nowych teorii fizyki kwantowej, rozwoju osobowości, psychoterapii oraz poszukiwacz równowagi życiowej w oparciu o filozofię Zen oraz współczesną psychologię.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • przygotowanie pedagogiczne
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne  z elementami e-doradztwa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy
z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

 

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni