2 semestry /neurologopediaPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby posiadające świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Logopedia lub studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną (w procesie rekrutacji wymagane dodatkowo od kandydata potwierdzenie powyższych kwalifikacji kserokopią dyplomu lub świadectwa).
Uczestnikami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Uczestnikami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, nie dające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

Korzyści

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

„Neurologopedia jest jedną ze specjalizacji logopedycznych, która ma ścisły związek z zaburzeniami mowy i języka, których etiologia wynika z nieprawidłowej pracy mózgu, które mogą być zaburzeniami nabytymi lub rozwojowymi. Jest to dziedzina nauki, która zajmuje się człowiekiem bez względu na wiek. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na specjalistów posiadających kwalifikacje neurologopedyczne ze względu na coraz częstsze pojawianie się u dzieci wielu deficytów rozwojowych i występujące u nich problemy komunikacyjne oraz postępujące w szybkim tempie choroby cywilizacyjne (udary, choroby neurodegeneracyjne) wiedza neurologopedyczna jest niezbędna w celu zaopiekowania się sferą życia tych osób. Język towarzyszy człowiekowi w każdej dziedzinie życia. Jego utrata lub brak umiejętności komunikacji poprzez język powoduje wiele deficytów. Stąd specjalizacja w zakresie neurologopedii daje wiele możliwości zarówno specjalistom, wykształconym w tej dziedzinie jak i ich podopiecznym. Serdecznie zapraszam. „

mgr Marianna Głębocka-Czarniecka

neurologopeda, surdopedagog

Poradnia Neurologopedyczna Edulogmed

pracownik dydaktyczny Filii w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
  • dyplom/świadectwo ukończenia studiów logopedycznych
  • formularz zgłoszeniowy
  • 2x umowa
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Neurologopedia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: