Matematyka w szkole ponadpodstawowej

2 semestry /2 700 PLN / / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Celem studiów jest  poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i  zaopatrzenie ich w umiejętności pozwalające na pracę  w   charakterze nauczyciela matematyki w   liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia.

Adresaci

Studia skierowane są  do  osób  posiadających równocześnie:

 • dyplom magistra, bądź magistra inżyniera  w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych   lub innych   studiów, 
  w programie których  występowały  przedmioty matematyczne  w wymiarze co najmniej   jednego  semestru,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w  łącze internetowe, przeglądarkę internetową
  i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint,

ukończyły studia podyplomowe dające uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej (lub szkole podstawowej i gimnazjum).

W programie

W programie m.in.:

Moduł I  Elementy matematyki wyższej  

 • Algebra
 • Analiza matematyczna
 • Geometria płaska
 • Geometria przestrzenna
 • Geometria analityczna
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Trygonometria

Moduł II Dydaktyka matematyki

 • Dydaktyka matematyki - zakres podstawowy
 • Dydaktyka matematyki - zakres rozszerzony
 • Praktyki w szkole

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej.

 

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych Matematyka w szkole   ponadpodstawowej uzyska kwalifikacje do  zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki  w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, zgodnie z  rozporządzeniem MEN
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ukształtują  również umiejętności w zakresie:

 • znajomości  technik matematyki wyższej pozwalających na zrozumienie,  opisywanie, modelowanie i  rozwiązywanie problemów o podstawowym i rozszerzonym  poziomie złożoności,
 • poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania  materiałów edukacyjnych potrzebnych do  przygotowania zajęć edukacyjnych z matematyki,
 • samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego,
 • planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z matematyki,
 • przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych z matematyki,
 • wykorzystania narzędzi TIK  w pracy nauczyciela matematyki,
 • pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy matematycznej.

Absolwenci AHE studiów podyplomowych Matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum oraz szkole podstawowej w zreformowanym systemie oświaty obowiązującym od 01.09.2017r. otrzymują 15% zniżki w oplacie za studia podyplomowe.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry, 270  godzin dydaktycznych.

Opiekun merytoryczny

mgr Kinga Gałązka

Kadra

dr Bożena Szkopińska – jest starszym wykładowcą w Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki w  Politechnice Łódzkiej. Jest kierownikiem Zespołu Dydaktycznego przy Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Organizacji i Zarządzania PŁ. Jako adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego  prowadziła wykłady kursowe z różnych dziedzin matematyki, wykłady monograficzne oraz seminaria magisterskie. Wypromowała ponad dwudziestu  magistrantów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Jest recenzentem wielu prac magisterskich z zakresu matematyki i dydaktyki matematyki. Jest autorką, współautorką wielu artykułów naukowych i dydaktycznych oraz materiałów dydaktycznych, multimedialnych do prowadzenia zajęć z matematyki.

dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska - doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki Politechniki Łódzkiej, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z matematyki na poziomie liceum. Prowadziła zajęcia dla nauczycieli w ramach warsztatów prowadzonych na Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym, prowadziła zajęcia z matematyki w szkole średniej we wszystkich poziomach klas. Uczestniczyła w szeregu projektach edukacyjnych, między inymi:  "E-pogotowie matematyczne", "E-podręczniki". Jest promotorem prac licencjackich oraz autorem artukułów dydaktycznych.

mgr Kinga Gałązka – konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, wieloletnia nauczycielka matematyki, doradca metodyczny. Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników szkolnych. Autorka innowacyjnych programów nauczania,  ponad 40 książek (podręczników, zbiorów zadań, zeszytów ćwiczeń, itp.), artykułów i materiałów dydaktycznych wspomagających proces kształcenia matematycznego na wszystkich etapach kształcenia. Zajmuje się między innymi holizmem w edukacji, pracą z uczniami zdolnymi i pracą z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki, szkolnym ocenianiem wspierającym. Prowadzi na terenie całej Polski zajęcia dla studentów, nauczycieli, pracowników systemu doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pokazujące niekonwencjonalne metody pracy  na zajęciach matematycznych.

Dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresu kształcenia nauczycieli i doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (wspólnie z dr E. Woźnicką).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej (szkoly podstawowej i gimnazjum)
Organizacja

Studia odbywają się w systemie blended  learning: 

 • 60 h praktyki pedagogiczne (słuchacz  organizuje praktyki we własnym zakresie),
 • 80 h zajęcia stacjonarne (po 2 zjazdy w semestrze),
 • 130 h aktywności prowadzone zdalnie za pomocą komputera.

Wszystkie materiały, informacje i  zadania, w części e-learningowej, będą zamieszczane za pośrednictwem portalu umieszczonego na serwerze bazującym na oprogramowaniu Moodle.

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się  2 razy w semestrze w soboty i niedziele na terenie Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni