Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Marii Montessori

3 semestry / / edukacja-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-z-elementami-metody-marii-montessori / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Cel Studiów
 • Przygotowanie do pracy w przedszkolu oraz początkowych klasach szkoły podstawowej
 • Przygotowanie do pracy metodą Marii Montessori
 • Tworzenie własnego warsztatu pracy w oparciu o metody stosowane w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, w tym metody Montessori
Adresaci

Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Marii Montessori przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia przygotowują do pracy w oddziałach przedszkolnych oraz szkolnych (nauczanie zintegrowane). Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dają również szereg kompetencji oraz umiejętności do pracy metodą Marii Montessori.

W programie

Program studiów podyplomowych Edukacja  przedszkolna i wczesnoszkolna
z elementami metody Marii Montessori
obejmuje następujące zagadnienia:

 • psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • psychologia wychowawcza
 • nowe koncepcje w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Polsce i na świecie
 • wprowadzenie do kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • edukacja literacko-językowa z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja matematyczna z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja środowiskowa i ekologiczna z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja twórcza z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja techniczna z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • metodyka zajęć muzyczno-ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • metodyka pracy wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zastosowanie technik multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym

Blok przedmiotów z zastosowania metody Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

 • Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori
 • Edukacja duchowa w systemie Montessori
 • Metodyka zajęć praktycznego życia
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka kompetencji matematycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych
 • Metodyka poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego
 • Metodyka rozwijania twórczości i wrażliwości estetycznej
 • Zajęcia praktyczne w oddziałach Montessori

 

Korzyści

Wybierając studia podyplomowe w zakresie nauczania początkowego oraz edukacji przedszkolnej poznasz edukację zintegrowaną, której podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program studiów podyplomowych nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w systemie publicznych jak i niepublicznych szkół podstawowych (zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

W trakcie trzech semestrów studiów, słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, współczesnych koncepcji zintegrowanej edukacji, podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, czy psychologicznych zagadnień rozwoju, kształcenia i wychowania.

Studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna, umożliwiają poznanie zasad metodyki nauczania, problematyki oceniania, diagnozowania oraz realizacji programu dydaktycznego.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, która kształci u słuchaczy kompetencje kluczowe w procesie budowania relacji z uczniem, a także wpływa na efektywne działania, czy twórcze zmaganie się z sytuacjami trudnymi.

Kolejnym atutem studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna jest blok przedmiotów dotyczących metody Marii Montessori.

W trakcie zajęć, słuchacze poznają możliwości i zasady stosowania metod Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacze mają możliwość asystowania w bezpośredniej pracy z dzieckiem (w placówce Montessoriańskiej), co stanowi ważny aspekt przygotowania nauczyciela do pracy tą metodą.

Czas trwania

3 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Montessori jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: