Wiedza o społeczeństwie

3 semestry / / wiedza-o-spoleczenstwie-0 / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Cel Studiów

Celem studiów Wiedza o społeczeństwie jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

Adresaci

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. W szczególności zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych - historii, języka polskiego oraz języków obcych.

W programie
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Media w społeczeństwie XXI wieku
 • System polityczny RP
 • Współczesne systemy polityczne i partyjne
 • Prawa człowieka
 • Konstytucyjny system organów państwa
 • Samorząd terytorialny i polityka lokalna
 • Polityka zagraniczna RP
 • Historia integracji europejskiej
 • Organizacje międzynarodowe
 • Podstawy ekonomii
 • Najnowsza historia polityczna świata
 • Historia polityczna Polski XX wieku
 • Demokracja: tradycje i perspektywy
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje i umiejętności kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”. Kwalifikacje absolwenta obejmą w szczególności:

– przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła;

– nabycie umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych;

– poznanie nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”;

– nabycie umiejętności do kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz

Kadra

Wśród wykładowców są nauczyciele akademiccy łódzkich uczelni wyższych: historycy, politolodzy, prawnicy, ekonomiści, praktycy zajmujący się problematyką stosunków międzynarodowych i Unii Europejskiej oraz kadra kierownicza placówek oświatowych.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: