2 semestry / Filia Warszawa / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 600 PLN

Dostępne miasta
Filia w Warszawie
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa
wejście od ul.Bitwy pod Rokitną, 3 piętro
budynek I LO im. B.Limanowskiego
+48 603 891 580
warszawa@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych w zakresie Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki jest przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych. Uczestnik pozna specyfikę starości jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Dzięki zajęciom metodycznym (praktycznym – ćwiczenia, warsztaty) uczestnicy poznają metody pracy i aktywizacji seniorów. Uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu pracy socjalnej, pracy społecznej, poznają również zadania pracownika socjalnego. W trakcie studiów uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną. Uczestnicy zdobędą także podstawowe kompetencje z obszaru administrowania i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych – zarówno w kontekście psychologiczno – pedagogicznym, jak również na płaszczyźnie teorii oraz praktyki organizacji i zarządzania.

Adresaci

Studia podyplomowe Opieka nad osobą starsza i administrowanie systemem opieki kierujemy do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi starszymi, a w szczególności do pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, instruktorów kulturalno-oświatowych, pielęgniarek, pedagogów, animatorów aktywności oraz edukatorów zdrowia, psychologów, socjologów, lekarzy, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej. Absolwent tych studiów podyplomowych zatrudnienia może szukać jako pracownik socjalny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnym adresatem studiów jest kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej pragnąca doskonalić swe kompetencje w zakresie zarządzania pomocą społeczną osobom starszym. 

W programie

Program studiów podyplomowych Opieka nad osobą starsza i administrowanie systemem opieki obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Psychologia starzenia się, problemów i potrzeb osób starszych
 • Profilaktyka starości i adaptacji do niej
 • Socjologia starości, zagrożeń i patologii starości i zjawisk 
 • Samorealizacja człowieka
 • Polityka społeczna
 • Prawo socjalne i opiekuńcze
 • Opieka geriatryczna
 • Aktywizacja społeczna
 • Formy i metody pracy z człowiekiem starszym
 • Organizacja pomocy społecznej osobom starszym i stowarzyszenia na rzecz osób starszych w Polsce i za granicą
 • Kluczowe problemy zarządzania pomocą społeczną oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Współczesne tendencje w zarządzaniu i administrowaniu systemem pomocy osobom starszym
Korzyści

Wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, zagadnienia związane z opieką i aktywizacją osób trzeciego i czwartego wieku stają się coraz istotniejsze. Rynek usług dla seniorów staje się coraz szerszy i coraz bardziej wymagający, a opiekunowie odpowiednio wykształceni i przygotowani w zakresie pracy z osobami starszymi stają się specjalistami poszukiwanymi do pracy w placówkach państwowych i prywatnych zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Czas trwania

2 semestry – 220 godzin

Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego – zajęcia realizowane będą w czasie zjazdów weekendowych.

Opiekun merytoryczny

prof. zw. dr hab. Olga Czerniawska (mentor naukowy)

dr Joanna Wawrzyniak (opiekun studiów)

Kadra

Wśród naszej kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki m. in.:

prof. zw. dr hab. Olga Czerniawska – znana w świecie, czołowa przedstawicielka polskiej andragogiki i gerontologii, autorka ok. 200 rozpraw naukowych (w tym 7 książek) z zakresu podejmowanej problematyki, wieloletni członek Rady Administracyjnej AIUTA (międzynarodowe stowarzyszenie uniwersytetów trzeciego wieku w Paryżu), propagatorka badań biograficznych w zakresie edukacji dorosłych, inicjatorka powstania łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wieloletni profesor i kierownik w Zakładzie Oświaty Dorosłych UŁ, obecnie kierownik Katedry Andragogiki i Pracy Socjalnej AHE w Łodzi.

dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.

dr Joanna Wawrzyniak – adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, doktor pedagogiki specjalizująca się w problematyce starości i związanych z tą fazą życia zagadnieniami socjologicznymi i psychologicznymi, jak funkcjonowanie społeczne, stereotypizacja, dyskryminacja, style życia w starości i na emeryturze, a także: pamięć, wspomnienia, procesy adaptacyjne, rozwój. Badania biograficzne, zagadnienia aktywności, stylu życia ludzi starszych, ich edukacja oraz wizerunek w społeczeństwie stanowią główny obszar jej zainteresowań naukowych i badań. Jest autorką publikacji głównie z zakresu gerontologii i andragogiki, redaktorką prac zbiorowych o tematyce pedagogicznej, autorką monografii: Oblicza starości. Biografia jako źródło czynników adaptacyjnych (2009). Współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy AHE w Łodzi oraz WSHE w Sieradzu.

dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda – pedagog, specjalista andragogiki, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, autorka projektów badawczych i publikacji z zakresu edukacji dorosłych.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości na przestrzeni całego życia (zwł. problematyką samorealizacji), psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek