Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
70% On-Line
30% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4-5
Cel Studiów

Uzyskanie uprawnień do nauczania biologii w ośmioklasowej szkole podstawowej
w zreformowanym systemie oświaty.

Adresaci

Studia są skierowane do osób posiadających:

 • dyplom I lub II stopnia
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.
W programie

W programie m.in.:

 • Chemiczne podstawy życia i budowy organizmów
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Genetyka
 • Botanika i fizjologia roślin
 • Zoologia – bezkręgowce
 • Zoologia – kręgowce
 • Różnorodność biologiczna  – najprostsze formy życia
 • Ochrona środowiska
 • Ekologia
 • Edukacja zdrowotna
 • Ewolucja świata organizmów
 • Dydaktyka biologii – wprowadzenie
 • Dydaktyka biologii – projekty, prace badawcze, eksperymenty i inne metody aktywizujące
 • Dydaktyka biologii – multimedia w nauczaniu
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Korzyści

Ukończenie kierunku Biologia w szkole podstawowej z elementami aktywizujących metod nauczania pozwala na:

 • uzyskanie kwalifikacji do nauczania biologii w zreformowanej ośmioklasowej szkole podstawowej ,
 • merytoryczne przygotowanie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w nowej podstawie programowej przedmiotu biologia,
 • zdobycie wiedzy z dydaktyki i metodyki pracy przedmiotowej ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących ucznia (m.in. projekty, prace badawcze, eksperymenty),
 • konfrontację zdobytej wiedzy z praktyką (planowanie, prowadzenie i ewaluacja zajęć),
 • rozwój umiejętności samodoskonalenia wiedzy biologicznej. 
Czas trwania

3 semestry - 350 godzin w tym 60 godzin praktyk

Opiekun merytoryczny

mgr Ewelina Gizińska

Kadra

mgr Barbara Przygodzka  – Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, magister Biofizyki. Ukończyła studia podyplomowe z Ochrony środowiska i Pedagogiki Specjalnej. Nauczyciel dyplomowany, pracuje w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, uczyła również przyrody w szkole podstawowej. Jest egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przedmiotu biologia na poziomie maturalnym.

dr Mariola Świderska – Jest doktorem nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalizuje się w zakresie pedagogiki rodziny oraz pedagogiki zdrowia. Prowadzi zajęcia min. z anatomii, biomechaniki narządu ruchu, wad postawy czy edukacji zdrowotnej.

Jest autorem podręcznika dla studentów: „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania – ogólne zasady rozwoju biologicznego” (2008), monografii: „Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie” (SAN, 2013), redaktorem 4 monografii naukowych, np.: „Selected Problems of Social Exclusion” (SAN, 2011), „Styl życia i zachowania prozdrowotne – wybrane konteksty (2011)".

mgr Katarzyna Zawadzka – Doktorantka w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ma doświadczenie w pracy dydaktyczno – naukowej z dorosłymi. Prowadziła zajęcia w zakresie Biotechnologii Mikrobiologicznej, Biotechnologii Żywności, Mikrobiologii Przemysłowej, Nowoczesnych Technik Analizy Produktów  Spożywczych, Mykologii ogólnej, Mykologii medycznej. Laureatka nagrody naukowej za wybitną działalność doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego.

mgr Ewelina Gizińska – Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, magister Biotechnologii. Ukończyła studia podyplomowe z Matematyki. Nauczyciel przyrody i biologii w szkołach na różnych etapach kształcenia. Z pasją i zaangażowaniem motywuje swych uczniów do działania, na co dzień chętnie wykorzystuje eksperymenty i aktywizujące metody pracy, prowadzi koła zainteresowań.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Studia odbywają się w systemie blended  learning: 

 • 60 h praktyk w szkole
 • 100 h zajęcia stacjonarne (po 2 zjazdy w semestrze),
 • 190 h aktywności prowadzone zdalnie za pomocą komputera na platformie e-learningowej.
 • Wszystkie materiały, informacje i zadania, w części e-learningowej, będą zamieszczane za pośrednictwem portalu umieszczonego na serwerze bazującym na oprogramowaniu Moodle.
 • Zajęcia stacjonarne będą odbywały się 2 razy w semestrze w soboty i niedziele na terenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Studia kończą się egzaminem i obroną pracy dyplomowej.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni