Chemia w szkole

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
70% On-Line
30% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6
Cel Studiów

Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

Adresaci

Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

 • dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowały przedmioty matematyczne lub chemia w wymiarze co najmniej jednego semestru,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.
W programie

W programie m.in.:

 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
 • Chemia organiczna
 • Elementy ochrony środowiska
 • Informatyka użytkowa w nauczaniu chemii
 • Doświadczenia chemiczne z elementami analityki chemicznej
 • Metodyka nauczania chemii dla poszczególnych etapów edukacyjnych
 • Psychologia uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Praktyka szkolna
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Uzyskanie uprawnień do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie edukacji. Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci studiów podyplomowych Chemia w szkole zdobędą umiejętności w zakresie:

 • znajomości podstaw chemii pozwalających na zrozumienie, opisywanie, modelowanie i rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
 • poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania materiałów edukacyjnych potrzebnych do przygotowania zajęć edukacyjnych z chemii,
 • samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia chemicznego,
 • planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z chemii,
 • przygotowania i przeprowadzenia doświadczeń chemicznych,
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z chemii,
 • samodoskonalenia wiedzy chemicznej,
 • pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy z chemii.
Czas trwania

3 semestry, 360 h (w tym 60 h praktyk)

 

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Kaźmierkowska

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

mgr Anna Kaźmierkowska – nauczyciel mianowany, pracuje w SOSW nr 4 z młodzieżą niesłyszącą, nauczyciel chemii na każdym etapie edukacji. Od wielu lat współpracuje z CKE nad egzaminem gimnazjalnym części matematyczno-przyrodniczej.

dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.

mgr Małgorzata Urbanowicz – nauczyciel chemii w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym z trzydziestoletnim stażem, 15 lat w technikum chemicznym. Doradca metodyczny dla nauczycieli chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, prowadziła pracownię ekologiczną w ŁCDNiKP. Egzaminator egzaminu maturalnego z chemii.

 dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresu kształcenia nauczycieli i doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (wspólnie z dr E. Woźnicką).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja
 • Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Studia odbywają się w systemie blended  learning: 
 • 60 h praktyk w szkole
 • 120 h zajęcia stacjonarne (po 2 zjazdy w semestrze),
 • 170 h aktywności prowadzone zdalnie za pomocą komputera na platformie e-learningowej.
 • Wszystkie materiały, informacje i zadania, w części e-learningowej, będą zamieszczane za pośrednictwem portalu umieszczonego na serwerze bazującym na oprogramowaniu Moodle.
 • Zajęcia stacjonarne będą odbywały się 2 razy w semestrze w soboty i niedziele na terenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni