Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
 • OR Wieluń
Studia Online
70% On-Line
30% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6
Cel Studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza w zakresie metodycznym, merytorycznym i praktycznym do prowadzenia przedmiotu geografia na wszystkich etapach edukacyjnych włącznie ze szkołą ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w zreformowanym systemie oświaty. Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program został wzbogacony o elementy metodyki aktywizującej ucznia.

Adresaci

Na studia zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe – licencjackie lub magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne, które pragną uzyskać możliwość uczenia przedmiotu geografia w szkole.

W programie

W programie m.in.:

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Kartografia z zastosowaniem w szkole
 • Podstawy geologii
 • Geomorfologia
 • Hydrologia
 • Teledetekcja środowiska
 • Geoekologia
 • Geografia regionalna świata
 • Geografi regionalna Polski
 • Geografia fizyczna
 • Geografia polityczna świata i stosunki międzynarodowe
 • Metodyka krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych
 • Metodyka nauczania geografii: technologie informacyjne i GIS w nauczaniu
 • Metodyka nauczania geografii: metody aktywizujące
 • Programy chmury w edukacji geograficznej
 • Edukacja ekologiczna
 • Praktyki szkolne
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Ukończenie kierunku pozwala na:

 • Uzyskanie kwalifikacji do nauczania geografii  w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zreformowanym systemie oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozwój umiejętności pracy z uczniem w oparciu o metody aktywizujące.
Czas trwania

3 semestry – 360 h, w tym 60 h praktyk

Opiekun merytoryczny

dr Grażyna Barwinek

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Studia prowadzone sa w formule blended-learning, składające się z części kształcenia stacjonarnego oraz kształcenia na Platformie Zdalnego Nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

 • Kształcenie stacjonarne

W ramach kształcenia stacjonarnego oranizowane są dwa zjazdy weekendowe w każdym semestrze kształcenia – łącznie 6 zjazdów weekendowych oraz praktyki w szkole w wymiarze 60 h.

 • Ksztacłenie e-learningowe

W ramach kształcenia e-learningowego realizowane jest 180 godzin kształcenia na Platformie Zdalnego Nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (Platforma Moodle). Słuchacz bierze udział w zajęciach w dogodnym dla siebie czasie.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni