Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori

3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedszkolnej i wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji.

W trakcie studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, słuchacze poznają także zastosowanie metody Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Adresaci

Studia podyplomowe Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Ofertę studiów podyplomowych edukacja wczesnoszkolna, kierujemy również do osób z wykształceniem wyższym w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, chcących zdobyć kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz uprawnienia do kształcenia zintegrowanego w klasach I-III.

Studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna, to kierunek dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy w przedszkolu, swoją karierę zawodową widzą na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego. 

W programie

Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori obejmuje następujące zagadnienia:

 • warsztat umiejętności interpersonalnych
 • warsztat rozwijania myślenia twórczego
 • psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • psychologia wychowawcza
 • nowe koncepcje w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Polsce i na świecie
 • wprowadzenie do kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • edukacja literacko-językowa z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja matematyczna z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja środowiskowa i ekologiczna z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja twórcza z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja techniczna z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • metodyka zajęć muzyczno-ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • metodyka pracy wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zastosowanie technik multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym
 • blok przedmiotów z zastosowania metody Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Korzyści

Wybierając studia podyplomowe w zakresie nauczania początkowego oraz edukacji przedszkolnej poznasz edukację zintegrowaną, której podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program studiów podyplomowych nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w systemie publicznych jak i niepublicznych szkół podstawowych (zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

W trakcie trzech semestrów studiów, słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, współczesnych koncepcji zintegrowanej edukacji, podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, czy psychologicznych zagadnień rozwoju, kształcenia i wychowania.

Studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna, umożliwiają poznanie zasad metodyki nauczania, problematyki oceniania, diagnozowania oraz realizacji programu dydaktycznego.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, która kształci u słuchaczy kompetencje kluczowe w procesie budowania relacji z uczniem, a także wpływa na efektywne działania, czy twórcze zmaganie się z sytuacjami trudnymi.

Kolejnym atutem studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna jest blok przedmiotów dotyczących metody Marii Montessori.

W trakcie zajęć, słuchacze poznają możliwości i zasady stosowania metod Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacze mają możliwość asystowania w bezpośredniej pracy z dzieckiem (w placówce Montessoriańskiej), co stanowi ważny aspekt przygotowania nauczyciela do pracy tą metodą.

 

Czas trwania

3 semestry – 490 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Opiekun merytoryczny

mgr Maria Maciaś

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori m.in.:

dr Dorota Depczyńska – pedagog, socjoterapeutka, adiunkt na Wydziale Humanistycznym AHE w Łodzi, specjalista w zakresie dydaktyki i metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz form pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi, doświadczony i czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

mgr Dorota Nożewska – wykładowca, pedagog, szkoleniowiec, absolwentka Wydziału Historyczno-Filozoficznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (mgr wychowania przedszkolnego), nauczyciel dyplomowany Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, pomiaru dydaktycznego, propedeutyczny kurs pedagogiki Marii Montessori, a także kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada duże doświadczenie w pracy oświatowej (w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi), w zakresie przygotowywania programów nauczania, bardzo dobrą znajomość prawa oświatowego, współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. W obszarze jej zainteresowań pozostaje pedagogika przedszkolna, problematyka dojrzałości szkolnej, jak również problematyka kultury fizycznej i zdrowotnej.

dr Kamila Witerska – pedagog, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości AHE w Łodzi. Interesuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia a także mechanizmami wpływu społecznego na procesy uczenia się. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Autorka m.in. pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Witerska K. (2010) Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE oraz rozdziału dotyczącego dramy w podręczniku pedagogiki twórczości Krzysztofa J. Szmidta: Szmidt K.J. (2007) Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Montessori jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi

Informacje dodatkowe

Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori realizowany jest w trybie zaocznym i ma charakter modułowy. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. W tok studiów wplecione zostały praktyki realizowane w placówce szkolnej oraz przedszkolnej.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni