2 semestry /3 800 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków  pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bhp.

Adresaci

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) nieposiadających wyższego wykształcenia kierunkowego, pracujący w służbach bhp, oraz zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje.

W programie

1. Prawna ochrona pracy

2 .Materialne środowisko pracy

3 .Organizacja stanowiska pracy

4. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych

5 .Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

6. Ocena ryzyka zawodowego

7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy

9. Psychologia i socjologia pracy – zagadnienia podstawowe

10. Ochrona przeciwpożarowa, zagrożenia wybuchem

11. Pierwsza pomoc  przedmedyczna

12. Systemy zarządzania jakoscią

13. Organizacja i metody pracy służby bhp

14. Metodyka szkoleń bhp

Korzyści

Uzyskanie kwalifikacji do realizowania zadań służby bhp, zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem  Rady Ministrów w spr. służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2004 r nr 246 poz. 2468) przez osoby aktualnie zatrudnione w służbach bhp, chcące podjąć pracę na stanowiskach inspektorów bhp. Nie bez znaczenie jest przygotowanie absolwentów studiów do uzyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu problematyki bhp w środowisku pracy.  

Dodatkowo absolwent studiów otrzymuje:

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu Pierwszej Pomocy przedmedycznej
  • Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu „Metodyka prowadzenia szkoleń BHP” ( 90 godz.)
  • Zaświadczenie „Audytor wewnętrzny systemów zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy”
Czas trwania

2 semestry

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

dr Artur Woźny – Adiunkt Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące szeroko pojętego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach małych, średnich oraz korporacjach, ryzyka zawodowego, a także ergonomii. Jest czynnym głównym specjalistą służb BHP, inspektorem ds. ochrony przeciwpożarowej, członkiem OSPSBHP, egzaminatorem Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie oraz międzynarodowym instruktorem pierwszej pomocy przedmedycznej. Posiada także uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu metodyki pracy służb BHP, ryzyka zawodowego, metodyki prowadzenia szkoleń oraz ergonomii. Przewodniczący zespołu doradców w zakresie analiz ergonomicznych stanowisk pracy oraz służb BHP w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie. Autor wielu publikacji, licznych artykułów o tematyce związanej z bezpieczeństwem i higiena pracy oraz uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych.

mgr Magdalena Dobosz – Absolwentka studiów podyplomowych Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną praca oraz studiów menedżerskich. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w codziennej pracy zawodowej zarówno jako główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, międzynarodowy instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej jak i  menadżer zespołu. Aktywny członek OSPSBHP oraz zespołu doradców w zakresie analiz ergonomicznych stanowisk pracy oraz służb BHP w  Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.  Prowadzi zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej z zakresu ryzyka zawodowego oraz ochrony przeciwpożarowej. Współautor podręcznika „Podstawowa dokumentacja służb BHP” oraz licznych artykułów o tematyce związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy drukowanych w Polsce i krajach UE.

mgr Piotr Saja – Czynny specjalista w zakresie BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej. Konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Międzynarodowy instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktywny członek OSPSBHP oddział Rzeszów. Na co dzień pracownik Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych i członek zespołu doradców w zakresie analiz ergonomicznych stanowisk pracy. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z zarządzaniem BHP, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zawodowego oraz ochrony przeciwpożarowej. Autor licznych artykułów w zakresie bhp i p.poż drukowanych w Polsce i krajach UE.

Wymagane dokumenty
  • kserokopia dyplomu studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Prawo pracy jest Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni