2 semestry /3 400 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Celem studiów jest nabycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego.

Adresaci

Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, oraz dla osób pracujących  służbach mundurowych.

W programie

W programie:

 1. NAUKA O PAŃSTWIE I PRAWIE
 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 3. PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 4. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 5. PODSTAWY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 6. PSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 7. OBRONA CYWILNA I ORGANIZACJA RATOWNICTWA
 8. POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP
 9. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
 10. KOMUNIKACJA W KRYZYSIE Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI  I MEDIACJI
 11. BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE
 12. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE CENTRUM KRYZYSOWEGO
 13. GRY DECYZYJNY
 14. TRENING UMIEJĘTNOSCI PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I MEDIACJI SPOŁECZNYCH
 15. SEMINARIUM
Korzyści

Studia pozwolą na:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • zapoznanie się z zasadami analizy potencjalnych zagrożeń;
 • uświadomienie znaczenia i roli zarządzania kryzysowego dla właściwego funkcjonowania jednostek samorządowych;
 • nabycie praktycznych umiejętności zarządzania, reagowania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych;
 • zapoznanie się ze sposobami  usuwania skutków sytuacji kryzysowych;
 • nabycie umiejętności przygotowywania planów zarządzania kryzysowego oraz ich zastosowania w praktyce;
 • zapoznanie się z następstwami zdarzeń traumatycznych w wymiarze jednostkowym oraz społecznym.
Czas trwania

2 semestry (210 godzin)

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz

Kadra

dr Beata Służalska

Nauczyciel akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie otrzymała w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa od ponad 10 lat. Główny nurt zainteresowań skupiony jest na dwóch płaszczyznach – teorii i praktyce bezpieczeństwa oraz edukacji. Rzeczoznawca podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka i współautorka szeregu opracowań, materiałów i narzędzi praktycznie wykorzystywanych w procesie nauczania oraz wielu artykułów z zakresu ochrony i bezpieczeństwa.

dr Jarosław Służalski

Nauczyciel akademicki. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie otrzymał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, w szczególności strategii bezpieczeństwa społeczności lokalnych, edukacji na rzecz likwidacji zagrożeń, ochrony osób i mienia. Tematyką bezpieczeństwa zajmuje się od ponad 10 lat, skupiając zainteresowania naukowo-dydaktyczne na problematyce współczesnych konfliktów i ich związku z polityka międzynarodową.

dr Anna Zagórska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność partie polityczne. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu polskich partii politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego. Organizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem konstytucyjnym oraz z bezpieczeństwem wewnętrznym. Prezes stowarzyszenia Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

mjr. rez. mgr Zbigniew Giemza

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu  i Akademii Pedagogicznej w Krakowie - magister Politologii. Ukończył studia podyplomowe   w zakresie BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem oraz studia podyplomowe w zakresie Prawa finansowego i rachunkowości budżetowej w administracji publicznej. Dwadzieścia lat pracy w Siłach Zbrojnych na różnych szczeblach dowodzenia, służbę wojskową zakończył jako specjalista w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Ukończył  Wyższy Kurs Specjalistyczny Oficerów Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zajmuje się praktycznie problematyką obronności, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim.

mgr Anna Bilska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalności pedagogika społeczna oraz opiekuńczo-wychowawcza. Terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Trener Biznesu Akademii SET. Ukończyła Kurs Coachingu. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego (m.in.: komunikacja, zarządzanie stresem, czasem, asertywność),  indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,  warsztaty dla nauczycieli, zarówno szkolnych jak i przedszkolnych, a także zajęcia profilaktyczne i rozwojowe dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Współpracowała z UJK w Kielcach.

mgr Anna Wrzoskiewicz

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, magister Politologii i Nauk Społecznych z bogatym doświadczeniem w pracach analitycznych oraz badawczo – rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo Pracy, Historia, Totalitaryzm – Nazizm – Holocaust, Wychowanie Zdrowotne i Prorodzinne. Współorganizator i uczestnik konferencji naukowych związanych z bezpieczeństwem, projektów informacyjnych i aktywizujących oraz konkursów samorządowych. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania z zakresu bezpieczeństwa oraz  materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń

Wymagane dokumenty

Wymagania:

 • kserokopia dyplomu
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – rekrutacja na semestr letni