Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe

2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 400 PLN

Dostępne miastaStudia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Celem studiów jest nabycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego. Absolwent zostanie przygotowany do pełnienia funkcji w jednostkach administracji publicznej, odpowiadających za bezpieczeństwo ludności na danym obszarze w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Uczestnicy w trakcie nauki na kierunku poznają metody analizy potencjalnych zagrożeń, tworzenia planów zarządzania kryzysowego i sprawnego ich wdrażania, usuwania skutków zagrożeń oraz pomocy doraźnej ludności już po wystąpieniu kryzysu.

Adresaci

Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, oraz dla osób pracujących  służbach mundurowych.

W programie

W programie m.in.:

 • nauka o państwie i prawie
 • administracja publiczna
 • prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego
 • system bezpieczeństwa narodowego
 • podstawy zarządzania kryzysowego
 • psychologiczne  aspekty zarządzania kryzysowego
 • obrona cywilna i organizacja ratownictwa
 • polityka i strategia bezpieczeństwa rp
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • komunikacja w kryzysie z elementami negocjacji  i mediacji
 • bezpieczeństwo militarne
 • organizacja i funkcjonowanie centrum kryzysowego
 • gry decyzyjny
 • trening umiejętnosci praktycznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i mediacji społecznych
 • seminarium dyplomowe
Korzyści

Studia pozwolą na:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • zapoznanie się z zasadami analizy potencjalnych zagrożeń;
 • uświadomienie znaczenia i roli zarządzania kryzysowego dla właściwego funkcjonowania jednostek samorządowych;
 • nabycie praktycznych umiejętności zarządzania, reagowania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych;
 • zapoznanie się ze sposobami  usuwania skutków sytuacji kryzysowych;
 • nabycie umiejętności przygotowywania planów zarządzania kryzysowego oraz ich zastosowania w praktyce;
 • zapoznanie się z następstwami zdarzeń traumatycznych w wymiarze jednostkowym oraz społecznym.
Czas trwania

2 semestry (210 godzin)

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz

Kadra

dr Beata Służalska

Nauczyciel akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie otrzymała w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa od ponad 10 lat. Główny nurt zainteresowań skupiony jest na dwóch płaszczyznach – teorii i praktyce bezpieczeństwa oraz edukacji. Rzeczoznawca podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka i współautorka szeregu opracowań, materiałów i narzędzi praktycznie wykorzystywanych w procesie nauczania oraz wielu artykułów z zakresu ochrony i bezpieczeństwa.

dr Jarosław Służalski

Nauczyciel akademicki. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie otrzymał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, w szczególności strategii bezpieczeństwa społeczności lokalnych, edukacji na rzecz likwidacji zagrożeń, ochrony osób i mienia. Tematyką bezpieczeństwa zajmuje się od ponad 10 lat, skupiając zainteresowania naukowo-dydaktyczne na problematyce współczesnych konfliktów i ich związku z polityka międzynarodową.

dr Anna Zagórska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność partie polityczne. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu polskich partii politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego. Organizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem konstytucyjnym oraz z bezpieczeństwem wewnętrznym. Prezes stowarzyszenia Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

mjr. rez. mgr Zbigniew Giemza

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu  i Akademii Pedagogicznej w Krakowie - magister Politologii. Ukończył studia podyplomowe   w zakresie BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem oraz studia podyplomowe w zakresie Prawa finansowego i rachunkowości budżetowej w administracji publicznej. Dwadzieścia lat pracy w Siłach Zbrojnych na różnych szczeblach dowodzenia, służbę wojskową zakończył jako specjalista w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Ukończył  Wyższy Kurs Specjalistyczny Oficerów Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zajmuje się praktycznie problematyką obronności, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim.

mgr Anna Bilska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalności pedagogika społeczna oraz opiekuńczo-wychowawcza. Terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Trener Biznesu Akademii SET. Ukończyła Kurs Coachingu. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego (m.in.: komunikacja, zarządzanie stresem, czasem, asertywność),  indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,  warsztaty dla nauczycieli, zarówno szkolnych jak i przedszkolnych, a także zajęcia profilaktyczne i rozwojowe dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Współpracowała z UJK w Kielcach.

mgr Anna Wrzoskiewicz

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, magister Politologii i Nauk Społecznych z bogatym doświadczeniem w pracach analitycznych oraz badawczo – rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo Pracy, Historia, Totalitaryzm – Nazizm – Holocaust, Wychowanie Zdrowotne i Prorodzinne. Współorganizator i uczestnik konferencji naukowych związanych z bezpieczeństwem, projektów informacyjnych i aktywizujących oraz konkursów samorządowych. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania z zakresu bezpieczeństwa oraz  materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek