Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej

3 semestry /2 700 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych w zakresie Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej jest przygotowanie nauczycieli/pedagogów do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szkołach (opanowanie podstaw wiedzy teoretycznej oraz poznanie metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie gimnastyki korekcyjnej). Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje uprawnienia instruktora gimnastyki korekcyjnej. 

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Obecnych lub przyszłych prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych i terapeutycznych w placówkach rekreacji ruchowej. Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej to również studia podyplomowe dla przyszłych instruktorów gimnastyki korekcyjnej. 

W programie

Program studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej obejmuje m.in. zagadnienia w zakresie:

 • Wstęp do gimnastyki korekcyjnej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wybrane problemy psychologii wychowawczej
 • Podstawy anatomii – biomechanika kręgosłupa
 • Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego
 • Wady postawy ciała i ich przyczyny
 • Metody i narzędzia diagnozowania wad postawy
 • Dydaktyka i metody ćwiczeń stosowane w korekcie wad postawy
 • Gimnastyka korekcyjna w kontekście szkolnego wychowania fizycznego i działań profilaktycznych
 • Zajęcia rekreacyjne w profilaktyce wad postawy
 • Pierwsza pomoc
 • Diagnoza i terapia dzieci z wadami postawy
 • Nowoczesne metody terapii wykorzystywane w leczeniu wad postawy
 • Rola rodziny i instytucji oświatowej w profilaktyce wad postawy
 • Konstruowanie indywidualnych scenariuszy zajęć i programów terapeutyczno – profilaktycznych
 • Gimnastyka korekcyjna – metodyka
 • Praktyki
Korzyści

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej przygotowują do pracy profilaktycznej i korekcyjnej na różnych etapach rozwoju człowieka w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent znajdzie również pracę jako instruktor gimnastyki korekcyjnej w placówkach rekreacji ruchowej, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych. Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

 • umiejętność analizy problemów biomedycznych i fizjologicznych człowieka
 • kompleksową widzę z zakresu korygowania wad postawy
 • organizowania i prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej
 • kwalifikacje instruktora gimnastyki korekcyjnej
 • umiejętności związane z rozwijaniem postaw twórczych i interpersonalnych
 • znajomość nowoczesnych zagadnień związanych z psychologią zdrowia i edukacji
 • umiejętność rozpoznawania, diagnozowania wad postawy
 • znajomość dydaktyki i metod ćwiczeń stosowanych w korekcie wad postawy
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z gimnastyki korekcyjnej
 • znajomość nowoczesnych metod terapii wykorzystywanych w leczeniu wad postawy
Czas trwania

3 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Krzysztof Cybartowicz

Kadra

Wśród naszej kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu psychologiczno-edukacyjnego, fizjologicznego, biomedycznego a także specjaliści-dydaktycy kultury fizycznej i zdrowotnej.

dr Mariola Świderska – Jest doktorem nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalizuje się w zakresie pedagogiki rodziny oraz pedagogiki zdrowia. Prowadzi zajęcia min. z anatomii, biomechaniki narządu ruchu, wad postawy czy edukacji zdrowotnej.

Jest autorem podręcznika dla studentów: „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania – ogólne zasady rozwoju biologicznego” (2008), monografii: „Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie” (SAN, 2013), redaktorem 4 monografii naukowych, np.: „Selected Problems of Social Exclusion” (SAN, 2011), „Styl życia i zachowania prozdrowotne – wybrane konteksty (2011)".

mgr Krzysztof Michał Cybartowicz – ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim z Pedagogiki, o specjalności Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej. Otrzymał kwalifikacje do realizowania zadań z zakresu edukacji zdrowotnej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, sportu, rekreacji i kultury fizycznej. Studiował również wychowanie fizyczne na Uniwersytecie w Ostrawie.

mgr Aneta Zientkiewicz – specjalista fizjoterapii, pracuje z osobami z różnorodnymi dysfunkcjami narządu ruchu.  W praktyce postuluje indywidualne podejście do pacjenta.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresu kształcenia doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor m.in.: pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (2011).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych 5-letnich
 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni