Fizyka w szkole

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6
Cel Studiów

Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

Adresaci

Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

 • dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów,  w programie których występowały przedmioty matematyczne lub fizyka w wymiarze co najmniej jednego semestru,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.
W programie

W programie m.in.:

Moduł 1  Elementy fizyki teoretycznej

 • Wprowadzenie do fizyki
 • Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej
 • Mechanika teoretyczna
 • Termodynamika z elementami fizyki statystycznej
 • Elektryczność i magnetyzm
 • Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego
 • Elementy fizyki kwantowej
 • Elementy fizyki jądrowej
 • Wybrane zagadnienia z astronomii
 • Elektrodynamika i optyka

 

Moduł  2 Dydaktyka fizyki

 • Programy użytkowe i techniki multimedialne
 • Metodyka nauczania fizyki
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych

 

Moduł  3 Fizyka w praktyce szkolnej  

 • Eksperymenty i doświadczenia
 • Praktyki w szkole
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Uzyskanie uprawnień do nauczania fizyki jako drugiego przedmiotu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie edukacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku.

Absolwenci studiów podyplomowych Fizyka ukształtują również umiejętności w zakresie:

 • znajomości technik fizyki wyższej pozwalających na zrozumienie, opisywanie, modelowanie i rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
 • poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania materiałów edukacyjnych potrzebnych do  przygotowania zajęć edukacyjnych z fizyki,
 • samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia fizycznego,
 • planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z fizyki,
 • indywidualizacji pracy z uczniem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z fizyki,
 • samodoskonalenia wiedzy fizycznej,
 • pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy z fizyki.
Czas trwania

3 semestry, 350 h (w tym 60 h praktyk)

Opiekun merytoryczny

mgr inż. Włodzimierz Nawrocki

Kadra

dr inż. Janusz Tomaszewski – doktor nauk fizycznych. Starszy wykładowca w Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej. Związany z Politechniką Łódzką od 26 lat. W przeszłości również wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz współpracownik Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (zajęcia e-learningowe z fizyki i matematyki). Zainteresowania: fizyka ciała stałego, dydaktyka fizyki. 

 

mgr inż. Włodzimierz Nawrocki – doradca metodyczny fizyki, nauczyciel dyplomowany, pracuje w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki i egzaminu gimnazjalnego części matematyczno-przyrodniczej. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ekspert MEN do spraw wdrażania nowej Podstawy programowej. Pomysłodawca i organizator licznych konkursów z fizyki i astronomii o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim. Autor i współautor 70 publikacji i artykułów z fizyki i dydaktyki fizyki. Nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

 

dr Adam Król – nauczyciel dyplomowany fizyki w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego i w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi. Egzaminator OKE, posiada First Certificate in English (Council of Europe Level B2), umożliwiający prowadzenie zajęć ze zintegrowanym nauczaniem językowo-przedmiotowym.

 

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresu kształcenia nauczycieli i doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (wspólnie z dr E. Woźnicką).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja
 • Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Studia odbywają się w systemie blended  learning: 
 • 60 h praktyk w szkole
 • 120 h zajęcia stacjonarne (po 2 zjazdy w semestrze),
 • 170 h aktywności prowadzone zdalnie za pomocą komputera na platformie e-learningowej.
 • Wszystkie materiały, informacje i zadania, w części e-learningowej, będą zamieszczane za pośrednictwem portalu umieszczonego na serwerze bazującym na oprogramowaniu Moodle.
 • Zajęcia stacjonarne będą odbywały się 2 razy w semestrze w soboty i niedziele na terenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni